Pozwolenie wodnoprawne dla browarów lokalnych

  • Pozwolenie wodnoprawne

Pobór  wód podziemnych w  większej ilości  lub zrzut scieków do ziemi lub innych wód  zaliczany jest do szczególnego korzystania z wód i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat.

Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub właściciel wody.

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, a w szczególności:

1)  ilość pobieranej lub odprowadzanej wody, w tym maksymalną ilość m3 na godzinę i średnią ilość m3 na dobę oraz maksymalną ilość m3 na rok;

2)  terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością;

3)   sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym;

4)  sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;

5)  prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. Do wniosku dołącza się:

1)    operat wodnoprawny,

2)    opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta. W przypadku jednak gdy pobór wody może znacząco oddziaływać na środowisko kompetencje do wydania pozwolenia zyskuje marszałek województwa.

Operat wodnoprawny

Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej.

Operat można sporządzić także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.

Część opisowa operatu zawiera w szczególności  określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych  oraz charakterystykę wód i urządzeń,

Część graficzna operatu z kolei obejmuje głównie schematy i plany rozmieszczenia urządzeń wodnych, urządzeń pomiarowych.

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, powinien dodatkowo zawierać:

1)    określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody;

2)    opis techniczny urządzeń służących do poboru wody;

3)    określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody;

4)    określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.