Zgłoszenie w KRS zawieszenia działalności jednoosobowej spółki z o.o.

Zawieszenie działalności przez jednoosobową spółkę z o.o.wymaga złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu oznaczonym symbolem KRS-Z62. W części C.1 formularza należy zaznaczyć kwadrat nr 1 („Zawieszenie wykonywania działalności”) i wpisać datę zawieszenia działalności gospodarczej w/w podmiotu.

Do formularza KRS-Z62 załącza się uchwałę o zawieszeniu działalności gospodarczej i oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Informacje o zawieszeniu działalności będą kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON).  Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) trafiać będą dopiero z CRP KEP. W zatrudnionie pracowników konieczne jest też złożenie do urzędu skarbowego druku NIP-8

Złożenie wniosku KRS-Z62 w sądzie rejestrowym wolne jest od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. Zawieszenie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku zgłoszenia zawieszenia działalności przez w/w spółki udziałowiec jednoosobowej spółki z o.o. składa do ZUS odpowiednio wykreślenie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzach  ZUS ZWPA, z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL. Czynności tej należy dokonać odrębnie bez pośrednictwa sądu rejestrowego kierując w/w formularz bezpośrednio do ZUS.

Niezłożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powoduje, że zobowiązania o charakterze publicznoprawnym będą musiały być wykonywane pomimo faktycznego zaprzestania działalności gospodarczej.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.