Sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia spółki

Dla celów przekształcenia, księgowa/księgowy musi sporządzić sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie sporządza się na dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym podjęta zostanie uchwała o przekształceniu. Sprawozdanie powinno składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia, należy opracować przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

W przypadku gdy spółka nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych – ze względu na nieosiąganie obrotów wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości* – wówczas sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie podsumowania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych, spisu z natury, a także innych dokumentów pozwalających sporządzić takie sprawozdanie (art. 101 k.s.h.).

*Jeśli przychody netto spółki ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro - spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Podstawa prawna

Art. 558 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.