Sporządzenie planu przekształcenia spółki

Plan przekształcenia, sporządzony w formie pisemnej powinien zawierać co najmniej:
1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;
2) określenie wartości udziałów wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

Ustalenia wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej dokonuje się zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości (w szczególności należy zastosować zasadę kontynuacji - art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zasadę ostrożności - art. 7 ustawy o rachunkowości oraz zasady dotyczące sposobów obliczania wartości aktywów i pasywów - art. 28 ustawy o rachunkowości ).

Do planu przekształcenia należy dołączyć:
1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
2) projekt umowy spółki przekształconej;
3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;
4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.


Podstawa prawna

Art. 557 i 558 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Art. 5 , 7 i 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.