Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia spółki

Sąd rejestrowy, właściwy według siedziby spółki przekształcanej, wyznacza na wniosek spółki biegłego rewidenta.

Do wniosku należy dołączyć:
- plan przekształcenia;
- projekt uchwały o przekształceniu,
- projekt umowy spółki,
- wycenę składników majątku spółki,
- sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym podjęta zostanie uchwała o przekształceniu,
- opłatę sądową za złożenie wniosku (300 zł).

UWAGA! Nie ma przeszkód, aby wnioskować o wyznaczenie na biegłego rewidenta konkretną osobę. Jeszcze przed złożeniem wniosku można uzgodnić z rewidentem wysokość wynagrodzenia za sporządzenie opinii.


Podstawa prawna

Art.559 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Art. 59 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.