Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia spółki

Sąd rejestrowy, właściwy ze względu na siedzibę przekształcanej spółki, wyznacza na wniosek spółki biegłego rewidenta.

Do wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta należy dołączyć:

  • plan przekształcenia,
  • projekt uchwały o przekształceniu,
  • projekt umowy spółki,
  • wycenę składników majątku spółki,
  • sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym podjęta została uchwała o przekształceniu,
  • opłatę sądową za złożenie wniosku – 300 zł (opłata wynika z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Uwaga! Można wnioskować o wyznaczenie na biegłego rewidenta konkretnej osoby. Jeszcze przed złożeniem wniosku można uzgodnić z rewidentem wysokość wynagrodzenia za sporządzenie opinii o wyniku badania planu przekształcenia pod względem poprawności i rzetelności.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.