Złożenie oświadczeń przez wspólników

Oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to można złożyć niezwłocznie po podjęciu uchwały o przekształceniu (zostanie ono umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza, co znacznie przyspieszy procedurę przekształcenia).

Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej (spółce z o.o.), przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego wkładu w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia.

Spółka dokonuje wypłaty na rzecz wspólnika, który nie chce uczestniczyć w spółce z o.o., nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia przekształcenia. Jeżeli roszczenie zostało zgłoszone po dniu przekształcenia, termin ten biegnie od dnia zgłoszenia roszczenia.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.