Zgłoszenie w CEIDG wznowienia wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej osób fizycznych


1. Chcąc wznowić prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wszyscy jej wspólnicy zobowiązani są do złożenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosku o zmianę wpisu w CEIDG. Należy podkreślić, iż okres zawieszenia zadeklarowany przez wspólników spółki cywilnej przy składaniu wniosku o zawieszenie działalności nie ma charakteru wiążącego. Oznacza to, że przedsiębiorca, który zawiesił działalność na rok może wznowić prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej np. po trzech miesiącach. Działalność jest zawieszona do dnia złożenia wniosku o zmianę wpisu zawierającego informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Złożenie wniosku o zmianę wpisu nie wymaga wniesienia opłat.

 

2. Wniosek o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej polegający na wpisaniu informacji o wznowieniu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej można złożyć:

  • osobiście w najbliższym urzędzie gminy/miasta,
  • drogą elektroniczną na stronie internetowej CEIDG (podpisany przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP),
  • można złożyć wniosek drogą elektroniczną w trybie anonimowym – następnie w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku należy złożyć wizytę w Urzędzie Gminy  w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy,
  • pocztą do urzędu gminy/miasta pod warunkiem opatrzenia go własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

 

Jeśli wniosek o zmianę wpisu będzie niepoprawny to:

  • gdy został złożony on-line – system teleinformatyczny CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
  • gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

3. Jak wypełnić wniosek o zmianę wpisu polegający na wpisaniu informacji o wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej?

W celu wznowienia działalności gospodarczej korzysta się z formularza  CEIDG-1. W rubryce 01 zaznacza się pole numer 2: wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych CEIDG przy wznawianiu działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej należy wypełnić pola: 26.1, 26.2 oraz 26.6 (ewentualnie odpowiednie pola w części CEIDG-SC).

Ponadto każdy  wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: 01.2 (Rodzaj wniosku), 03.3 (Numer PESEL), 03.4 (Numer NIP), 03.5 (Numer REGON), 03.6 (Nazwisko), 03.7 (Pierwsze imię), 03.13 (Data urodzenia), 03.15 (oświadczenie), 07 (Nazwa skrócona), 13.1.2 (chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników) 17 (Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych).

W przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami (UE, EOG) w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dodatkowo wypełniają rubryki 03.1 (Jestem cudzoziemcem o którym mowa…), 03.2 (Dane dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca). Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), który zamierza kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników po wznowieniu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej odpowiednio wypełnia rubrykę 13.

W przypadku wypełniania elektronicznego wniosku o zmianę wpisu w CEIDG przy wpisach przeniesionych z ewidencji gminnych (tj. dokonanych przed 1 lipca 2011 r.) w większości przypadków wymagane jest uzupełnienie oraz weryfikacja danych we wpisie, które wcześniej nie zostały uzupełnione, w tym: data urodzenia, ZUS lub jednostka terenowa KRUS (w celu właściwego skierowania wniosku), właściwy naczelnik urzędu skarbowego, NIP i REGON i spółki cywilne (o ile jest), rachunków bankowych, kod PKD 2007 jeżeli jest stary kod PKD 2004, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Podana we wniosku data wznowienia działalności gospodarczej gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o zmianę danych.

 

WZORY WNIOSKÓW
Wzór tradycyjnego wniosku o wpis w CEIDG
Formularz elektroniczny wniosku o zmianę danych we wpisie – do przygotowania formularza pomocny jest NIP przedsiębiorcy.

 

Więcej informacji na temat usługi wznawiania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej znajdziesz na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.