Podpisanie umowy z podmiotem, który będzie wykonywał wstępne badania lekarskie dla zatrudnianych pracowników

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy badania wstępne zatrudnianych pracowników powinny być wykonywane przez podstawową jednostką służby medycyny pracy, z którą jako pracodawca (przedsiębiorca) masz zawartą pisemną umowę na wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych w zakresie medycyny pracy. Taką umowę podpisz przed zatrudnieniem pierwszego pracownika i na okres nie krótszy niż rok. Umowa powinna określać:

 • strony umowy oraz osoby objęte świadczeniami z tytułu umowy;
 • zakres opieki zdrowotnej obejmujący co najmniej te rodzaje świadczeń dla pracowników, do których jesteś zobowiązany na podstawie Kodeksu pracy, ustawy o służbie medycyny pracy  i przepisów wydanych na ich podstawie;
 • warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: sposób rejestracji osób objętych umową, organizację udzielania świadczeń, tryb przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy bądź nauki oraz sposób podania tych informacji do wiadomości zainteresowanych;
 • sposób kontrolowania przez ciebie wykonywania postanowień umowy;
 • twoje obowiązki wobec  podmiotu wykonującego badania wstępne dotyczące:
 1. przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
 2. zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy,
 3. zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
 4. udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia;
 • wysokość należności, sposób jej ustalania, terminy płatności oraz tryb rozliczeń finansowych;
 • dopuszczalność zlecania osobom trzecim przez zleceniobiorcę niektórych obowiązków wynikających z umowy (czyli np. badań diagnostycznych, specjalistycznych konsultacji lekarskich); koszty takich badań obciążają podstawową jednostkę służby medycyny pracy;
 • sposób rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowiące podstawę rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym;
 • tryb rozstrzygania sporów związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym umowy, zwłaszcza w przypadku uchybień.

Umowa na wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych w zakresie medycyny pracy powinna obejmować cały okres, w którym zatrudnieni są pracownicy. Musisz zapewnić ciągłość tej umowy. Zatem, gdy kończy się czas jej obowiązywania, pamiętaj o jej przedłużeniu.

UWAGA! Jeśli jako pracodawca nie wywiązujesz się z obowiązków wobec zakładu medycyny pracy, to zakład ten może poinformować o tym Państwową Inspekcję Pracy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.