Podpisanie umowy z podmiotem, który będzie wykonywał wstępne badania lekarskie dla zatrudnianych pracowników

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy badania wstępne zatrudnianych pracowników powinny być wykonywane przez podstawową jednostką służby medycyny pracy, z którą pracodawca (przedsiębiorca) ma zawartą pisemną umowę na wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych w zakresie medycyny pracy. Umowa taka powinna być zawarta przed zatrudnieniem pierwszego pracownika na okres nie krótszy niż rok i powinna ona określać:

  • strony umowy oraz osoby objęte świadczeniami z tytułu umowy;
  • zakres opieki zdrowotnej, który w odniesieniu do pracowników powinien obejmować co najmniej te rodzaje świadczeń, do których zapewnienia zleceniodawca jest obowiązany na podstawie Kodeksu pracy, niniejszej ustawy i przepisów wydanych na ich podstawie;
  • warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: sposób rejestracji osób objętych umową, organizację udzielania świadczeń, tryb przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy bądź nauki oraz sposób podania tych informacji do wiadomości zainteresowanych;
  • sposób kontrolowania przez zleceniodawcę wykonywania postanowień umowy;
  • obowiązki pracodawcy (zleceniodawcy) wobec  podmiotu wykonującego badania wstępne (zleceniobiorcy) dotyczące:

a) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
b) zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy,
c) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
d) udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia;

  • wysokość należności, sposób jej ustalania, terminy płatności oraz tryb rozliczeń finansowych;
  • dopuszczalność zlecania osobom trzecim przez zleceniobiorcę niektórych obowiązków wynikających z umowy (czyli np. badań diagnostycznych, specjalistycznych konsultacji lekarskich) – koszty takich badań obciążają podstawową jednostkę służby medycyny pracy;
  • sposób rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowiące podstawę rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym;
  • tryb rozstrzygania sporów związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym umowy, zwłaszcza w przypadku uchybień.

Umowa na wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych w zakresie medycyny pracy powinna obejmować cały okres, w którym zatrudnieni są pracownicy.

 

UWAGA
Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązków względem zakładu medycyny pracy to zakład ten powinien poinformować Państwową Inspekcję Pracy o tym fakcie.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.