Znajdź usługę

Akredytacja placówki prowadzącej kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Certyfikat importowy dla towarów o znaczeniu strategicznym Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej Cofnięcie zezwolenia na wniosek brokera ubezpieczeniowego Czasowe i okazjonalne wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez lekarza lub lekarza dentystę obywatela innego państwa członkowskiego UE na terytorium RP Czasowe i okazjonalne wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej przez obywatela innego państwa członkowskiego UE na terytorium RP Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na które został udzielony patent Dopuszczanie i zdawanie egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej Dopuszczanie i zdawanie egzaminu przez osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych Egzamin na doradcę podatkowego Indywidualne zezwolenie dewizowe Informacja o kontynuowaniu działalności szkoleniowej Informacja o wymianie taboru/ zmianie numeru rejestracyjnego/ zmianie prawa dysponowania pojazdem – przewóz osób (IZDP)
1 2 3 ... 48 Następna