Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poinformuj operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o przyłączeniu mikroinstalacji do jego sieci elektroenergetycznej

Chcesz produkować tańszą energię ze słońca, wody, wiatru czy biomasy? Zainstaluj mikroinstalację i poinformuj operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o przyłączeniu do sieci. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w biurze operatora

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest mikroinstalacja

Jeśli zainwestujesz w odnawialne źródła energii, będziesz mógł wytwarzać energię na własne potrzeby i uniezależnić się od wzrostu jej cen. Zielona energia pomaga chronić środowisko, a jej zasoby się nie wyczerpują.

Dlatego zainteresowanie wykorzystaniem mikroinstalacji, których łączna moc zainstalowana elektryczna nie przekracza 50 kW, rośnie. 50 kW to moc znamionowa urządzenia, które służy do wytwarzania energii, na przykład generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub paliwowego. Taką instalację przyłącza się do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Mikroinstalacją może też być instalacja OZE o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. 

Kiedy zgłosić mikroinstalację

Zgłoś mikroinstalację do przyłączenia, jeśli:

 • spełnia kryteria przewidziane dla tego rodzaju instalacji
 • jej moc zainstalowana nie jest większa niż moc przyłączeniowa.

Pamiętaj, że rodzaj twojej umowy z operatorem zależy od tego, czy jesteś:

 • prosumentem, czyli odbiorcą końcowym, który wykorzystuje energię tylko na własne potrzeby
 • przedsiębiorcą.

Jeśli wytwarzasz energię elektryczną w mikroinstalacji, to nie potrzebujesz koncesji.

Kto powinien założyć mikroinstalację

Zadbaj o to, aby instalator, który zakłada twoją mikroinstalację, miał odpowiednie kwalifikacje. Najlepiej, jeśli posiada certyfikat uprawniający go do montażu instalacji odnawialnego źródła energii lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Gdzie sprawdzić wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zanim zaczniesz budować mikroinstalację, sprawdź wymagania techniczne i eksploatacyjne przyłączania do jego sieci. Chodzi między innymi o zabezpieczenie jej poprawnego działania, dotrzymanie parametrów jakościowych energii czy spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska. Zwróć też uwagę, żeby moc instalacji była tak dobrana, aby jak najwięcej wyprodukowanej energii zostało zużyte na własne potrzeby. Dzięki temu będzie to rozwiązanie opłacalne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś mikroinstalację co najmniej 30 dni przed planowanym podłączeniem do sieci danego operatora.

Gdzie załatwisz sprawę

Zgłoś się do lokalnego oddziału dowolnego operatora, do którego sieci chcesz się przyłączyć.
Operatora wyszukasz w wykazie operatorów systemów elektroenergetycznych na stronie URE.

Co zrobić krok po kroku

 1. Poinformuj operatora o przyłączeniu mikroinstalacji do jego sieci elektroenergetycznej

Zgłoś urządzenie na wzorze zgłoszenia, który znajdziesz poniżej lub na wzorze dostępnym na stronie twojego operatora. Pamiętaj, że wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne załączniki.

Dokumenty

Do wniosku należy załączyć:

 • schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia mikroinstalacji
 • parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna / karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych
 • certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydany przez upoważniony podmiot certyfikujący albo deklaracja zgodności w zakresie, jaki określono w warunkach i procedurach wykorzystania certyfikatów upublicznionych przez właściwego operatora systemu, lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym
 • upoważnienie/pełnomocnictwo* dla osoby lub osób upoważnionych przez wnioskodawcę/zgłaszającego* do występowania w jego imieniu
 • umowa na zakup energii elektrycznej sprzedawcy (w przypadku gdy wnioskodawca/zgłaszający* zamierza sprzedawać energię elektryczną sprzedawcy wybranemu lub sprzedawcy zobowiązanemu)
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu
 • oświadczenie instalatora potwierdzające jego kwalifikacje, zgodność wykonanego przyłącza z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
 • dodatkowe załączniki wnioskodawcy/zgłaszającego*, w szczególności dotyczące okoliczności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci.

Uwaga! Nowy wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci / zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci obowiązuje od dnia 14 czerwca 2023 r. Jesli złożyłeś wniosek przed tą data a twój wniosek nie został rozpatrzony zostaniesz poproszony o dostosowanie wniosku do wymagań.

Termin

Zgłoś mikroinstalację co najmniej 30 dni przed planowanym podłączeniem do sieci danego operatora.

 1. Operator oceni merytorycznie i formalnie twoje zgłoszenie

Jeśli twoje zgłoszenie nie jest poprawne, operator zwróci się do ciebie o uzupełnienie informacji i wskaże termin na poprawienie wniosku. Termin nie może być krótszy niż 30 dni.

 1. Operator potwierdzi twoje zgłoszenie oraz przyłączy mikroinstalację

Jeśli twoje zgłoszenie jest poprawne, operator potwierdzi jego przyjęcie.

Operator sprawdzi stan techniczny twojej mikroinstalacji. Później zamontuje układ zabezpieczający i licznik zdalnego odczytu. Następnie przyłączy twoją mikroinstalację do sieci.

Pamiętaj, że nic nie zapłacisz za przyłączenie do sieci. Operator założy urządzenia na własny koszt.

 1. Ureguluj sprawy związane z umową kompleksową lub umowami o sprzedaży i dystrybucji energii

Jeśli chcesz wprowadzać wytworzoną energię elektryczną do sieci, pamiętaj o:

 • zawarciu lub uaktualnieniu umowy kompleksowej – tylko jeśli jesteś prosumentem
 • zawarciu umowy sprzedaży energii oraz świadczenia usług dystrybucji – w pozostałych przypadkach.

Termin

Sprawę dotyczącą umów załatw po otrzymaniu od operatora potwierdzenia przyjęcia twojego zgłoszenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Operator przyłączy twoją mikroinstalację w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia twojego zgłoszenia.

Jak możesz się odwołać

Możesz zwrócić się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE), jeśli operator:

 • odmówi przyłączenia twojej mikroinstalacji
 • nie przyłączy jej pomimo upływu wyznaczonego czasu, czyli w ciągu 30 dni od przyjęcia twojego zgłoszenia
 • bezzasadnie ograniczy dostawę energii lub odłączy twoją mikroinstalację od sieci.

Wniosek złóż w oddziale terenowym URE, który jest odpowiedni ze względu na lokalizację twojej mikroinstalacji. Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty dotyczące twojej sprawy. 

Sprawdź listę oddziałów terenowych URE.

Po przeprowadzeniu postępowania Prezes URE wydaje postanowienie. Określa w nim, na jakich zasadach można rozpocząć lub wznowić dostawy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, możesz odwołać się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pamiętaj, że Prezes URE nie zajmuje się sporami dotyczącymi już podpisanych umów.

Czy ta strona była przydatna?