Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poinformuj operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o przyłączeniu mikroinstalacji do jego sieci elektroenergetycznej

Chcesz produkować tańszą energię ze słońca, wody, wiatru czy biomasy? Zainstaluj mikroinstalację i poinformuj operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o przyłączeniu do sieci. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w biurze operatora

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zielona energia nie tylko pomaga chronić środowisko, ale też staje się coraz bardziej opłacalna. Jeśli zainwestujesz w źródła odnawialne, będziesz mógł wytwarzać i zużywać energię na własne potrzeby, co pozwoli na uniezależnienie się od wzrostu cen energii elektrycznej. Zasoby energii odnawialnej się nie wyczerpują. W związku z tym rośnie też zainteresowanie wykorzystaniem tzw. mikroinstalacji, których łączna moc zainstalowana elektryczna nie przekracza 50 kW. Jest to moc znamionowa urządzenia, które służy do wytwarzania energii, np. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub paliwowego. Taką instalację przyłącza się do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Mikroinstalacją może to też być instalacja OZE o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. 

Kiedy zgłosić mikroinstalację

Zgłoś do przyłączenia mikroinstalację, jeśli:

 • spełnia kryteria przewidziane dla tego rodzaju instalacji,
 • jej moc zainstalowana nie jest większa niż moc przyłączeniowa.

Pamiętaj, że rodzaj twojej umowy z operatorem zależy od tego, czy jesteś:

 • prosumentem, czyli odbiorcą końcowym, który wykorzystuje energię tylko na własne potrzeby,
 • przedsiębiorcą.

Jeśli wytwarzasz energię elektryczną w mikroinstalacji, to nie potrzebujesz koncesji.


Zanim poinformujesz operatora

Zadbaj o to, aby instalator, który zakłada twoją mikroinstalację, miał odpowiednie kwalifikacje. Najlepiej, jeśli posiada certyfikat uprawniający go do montażu instalacji odnawialnego źródła energii lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zanim zaczniesz budować mikroinstalację, sprawdź wymagania techniczne i eksploatacyjne danego operatora dotyczące przyłączania do jego sieci. Chodzi m.in. o zabezpieczenie jej poprawnego działania, dotrzymanie parametrów jakościowych energii czy spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska. Zwróć też uwagę, żeby moc instalacji była tak dobrana, aby jak najwięcej wyprodukowanej energii zostało zużyte na własne potrzeby. Dzięki temu będzie to rozwiązanie opłacalne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś mikroinstalację co najmniej 30 dni przed jej planowanym podłączeniem do sieci danego operatora.

Gdzie załatwisz sprawę

Zgłoś się do lokalnego oddziału dowolnego operatora, do którego sieci chcesz się przyłączyć.
Operatora wyszukasz w wykazie operatorów systemów elektroenergetycznych na stronie URE.

Co zrobić krok po kroku

 1. Poinformuj operatora o przyłączeniu mikroinstalacji do jego sieci elektroenergetycznej

Aby zgłosić przyłączenie, wejdź na stronę internetową danego operatora i wypełnij formularz. Możesz też użyć przykładowego wzoru zgłoszenia, który znajdziesz poniżej.

Zapoznaj się dokładnie z formularzem zgłoszeniowym operatora. Sprawdź, jakie dodatkowe dokumenty masz dołączyć do zgłoszenia.

Sprawdź, czy w formularzu jest obowiązkowe oświadczenie, które potem podpisz: Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.

Jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika, dołącz pełnomocnictwo.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji;

2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

Więcej informacji o parametrach technicznych znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Termin

Zgłoś mikroinstalację co najmniej 30 dni przed jej planowanym podłączeniem do sieci danego operatora.

 1. Operator oceni merytorycznie i formalnie twoje zgłoszenie

Jeśli twoje zgłoszenie nie jest poprawne, operator zwróci się do ciebie o uzupełnienie informacji.

 1. Operator potwierdzi twoje zgłoszenie oraz przyłączy mikroinstalację

Jeśli twoje zgłoszenie jest poprawne, operator potwierdzi jego przyjęcie.

Operator sprawdzi stan techniczny twojej mikroinstalacji. Później zamontuje układ zabezpieczający i licznik zdalnego odczytu. Następnie przyłączy twoją mikroinstalację do sieci.

Pamiętaj, że nic nie zapłacisz za przyłączenie do sieci. Operator założy urządzenia na własny koszt.

 1. Ureguluj sprawy związane z umową kompleksową lub umowami o sprzedaży i dystrybucji energii

Jeśli chcesz wprowadzać wytworzoną energię elektryczną do sieci, pamiętaj o:

 • zawarciu lub uaktualnieniu umowy kompleksowej – tylko jeśli jesteś prosumentem;
 • zawarciu umowy sprzedaży energii oraz świadczenia usług dystrybucji – w pozostałych przypadkach.

Termin

Sprawę dotyczącą umów załatw po otrzymaniu od operatora potwierdzenia przyjęcia twojego zgłoszenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Operator przyłączy twoją mikroinstalację w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia twojego zgłoszenia.

Jak możesz się odwołać

Możesz zwrócić się do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeśli operator:

 • odmówi przyłączenia twojej mikroinstalacji,
 • nie przyłączy jej pomimo upływu wyznaczonego czasu, czyli w ciągu 30 dni od przyjęcia twojego zgłoszenia,
 • bezzasadnie ograniczy dostawę energii lub odłączy twoją mikroinstalację od sieci.

Złóż wniosek o rozwiązanie sporu do prezesa URE. Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty dotyczące twojej sprawy.

Wniosek złóż w oddziale terenowym URE, który jest odpowiedni ze względu na lokalizację twojej mikroinstalacji. Sprawdź w urzędzie, jaki dział zajmuje się prowadzeniem tego typu spraw.

Listę oddziałów terenowych URE

Po przeprowadzeniu postępowania prezes URE wydaje postanowienie. Określa w nim, na jakich zasadach można rozpocząć lub wznowić dostawy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, możesz odwołać się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pamiętaj, że prezes URE nie zajmuje się sporami dotyczącymi już podpisanych umów.

Czy ta strona była przydatna?