Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli prowadzisz firmę jednoosobową, działalność możesz zawiesić bezterminowo. Minimalny termin zawieszenia to 30 dni.

Spółki prawa handlowego (zarejestrowane w KRS) mogą być zawieszone maksymalnie na 24 miesiące.

Okres zawieszenia trwa do dnia zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej albo do wskazanego przez ciebie dnia późniejszego.

Więcej informacji na temat wznowienia jednoosobowej działalności gospodarczej

Jako przedsiębiorca rozliczasz i opłacasz do ZUS składki na:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe - dobrowolnie i wypadkowe)
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy (FP) – nie opłacasz, jeśli płacisz preferencyjne s33kładki (od 30% minimalnego wynagrodzenia) i jest to dla ciebie jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Jeśli zatrudniasz pracowników płacisz również składki na:

 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
 • Fundusz Emerytur Pomostowych - jeśli zatrudniasz pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r.

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i zatrudniasz osoby wyłącznie na umowę zlecenia, nie musisz opłacać za nie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Więcej informacji o ubezpieczeniach przedsiębiorcy

Jeśli zmieniły się dane ewidencyjne, złóż wniosek o zmianę w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych. Jeśli zmiana dotyczy danych informacyjnych, wniosek o ich zmianę możesz złożyć w dowolnym czasie.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Zmień dane firmy w CEIDG

Jeśli kończysz działalność gospodarczą, złóż wniosek o wykreślenie z CEIDG. Wykreślenie nastąpi w chwili zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wniosku.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Wyrejestruj firmę z CEIDG

Dane ewidencyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, dodatkowe określenia włączone do nazwy do firmy, obywatelstwo, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, inne dane kontaktowe, np. adres poczty elektronicznej.

Dane informacyjne: data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, dane przedstawiciela ustawowego, data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej.

Wystarczy, że złożysz wniosek o zmianę danych w CEIDG. Na wniosku uzupełnij tylko czerwone pola oraz te, w których chcesz dokonać zmiany. Gotowy wniosek będziesz mógł podpisać w dowolnym urzędzie miasta lub gminy w Polsce, w wydziale działalności gospodarczej. Wniosek możesz również podpisać przez internet Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Prawdopodobnie nie założyłeś konta w systemie CEIDG lub od ostatniego logowania zmieniałeś dane w swoim Profilu Zaufanym (metoda autoryzacji, data ważności, dane osobowe). Aby założyć konto lub aktualizować już istniejące, przejdź procedurę rejestracji przedsiębiorcy.

Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty podróży służbowych pracowników. Pracownikowi przysługują m.in. diety, zwrot kosztów za przejazdy środkami komunikacji, opłata za noclegi. Więcej informacji znajdziesz w artykule Rozliczanie podróży służbowej pracownika

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego są takie same jak dla obywateli Polski.

Więcej informacji na temat prowadzenia biznesu przez cudzoziemców w Polsce

W przypadku zawodów regulowanych (których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia kwalifikacji według polskich przepisów), należy sprawdzić czy posiadane uprawnienia, wykształcenie oraz doświadczenie odpowiada polskim normom. Odbywa się to w ramach postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego albo działalności w Polsce.

Więcej informacji o potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych w Polsce

Jeśli zawiesisz działalność, masz prawo do odliczenia podatku z faktur VAT. Dotyczy to rat leasingowych oraz faktury wykupu samochodu osobowego z leasingu, za okres zawieszenia działalności gospodarczej. Prawo działa o ile umowa leasingu została zawarta przed dniem zawieszenia działalności, a samochód wykorzystywany był w prowadzonej działalności do wykonywania czynności opodatkowanych.

Więcej o prawach i obowiązkach w trakcie zawieszenia działalności

Zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych złóż przez serwis Biznes.gov.pl. Do złożenia zawiadomienia będzie ci potrzebny podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany.

Dokładną instrukcję jak zawiadomić o wyznaczeniu inspektora znajdziesz w opisie usługi Zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych

Aby wyrejestrować spółkę cywilną, najpierw trzeba podjąć decyzję o jej likwidacji. Umowę spółki cywilnej można rozwiązać tylko na podstawie uchwały wszystkich wspólników. Spółka rozwiąże się z dniem podjęcia takiej uchwały lub w terminie w niej określonym.

Następnie każdy ze wspólników musi złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG. Data zakończenia nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku. Trzeba to zrobić w ciągu 7 dni od dnia zakończenia wykonywania działalności. Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG możesz złożyć osobiście online lub pocztą do urzędu miasta lub gminy.

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru REGON spółki cywilnej.

Dokładną instrukcję, jak krok po kroku zamknąć spółkę cywilną znajdziesz w poradniku Zamknięcie działalności gospodarczej – poradnik

Po zarejestrowaniu firmy i zgłoszeniu do ubezpieczeń co miesiąc musisz rozliczać składki. Rozliczenie polega na:

 • złożeniu do ZUS dokumentów rozliczeniowych (deklarację ZUS DRA i jeśli zatrudniasz pracowników - imiennych raportów za ubezpieczonych)
 • opłaceniu składek w terminie.

Składki za wszystkie ubezpieczenia opłacasz na jeden rachunek. Numer rachunku dostaniesz pocztą z ZUS po rejestracji firmy. Dokumenty rozliczeniowe możesz przygotować i wysłać przez internet za pomocą darmowych programów ZUS: Płatnik oraz ePłatnik.

Więcej informacji o rozliczaniu składek ZUS

Zależy, w jakiej formie prowadziłeś działalność. Jeśli chcesz wznowić prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, złóż wniosek do CEIDG na formularzu CEIDG-1.

Jeśli wznawiasz działalność spółki cywilnej, złóż odpowiednie formularze: w urzędzie statystycznym (RG-OP), urzędzie skarbowym (NIP-2) oraz do CEIDG (wypełnij rubrykę 25 w formularzu CEIDG-1). Więcej informacji znajdziesz w artykule Wznowienie działalności spółki cywilnej

Aby wznowić działalność spółki prawa handlowego (np. spółki z o.o. lub jawnej), złóż wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu KRS-Z62. Więcej informacji o wznowieniu spółki zarejestrowanej w KRS

Tak. Wystarczy, że zadzwonisz do Centrum Pomocy CEIDG pod nr tel.: 801 055 088. Konsultant na podstawie podanych przez ciebie danych wypełni formularz, a następnie wyśle do ciebie numer wniosku smsem oraz mailowo. Gotowy wniosek będziesz mógł podpisać w dowolnym urzędzie miasta lub gminy w Polsce, w wydziale działalności gospodarczej. Wystarczy, że podasz urzędnikowi numer wniosku i okażesz dokument tożsamości. Wniosek możesz również podpisać przez internet Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym – jednak wcześniej poinformuj o tym konsultanta.

Jeśli chcesz zawiesić spółkę cywilną, pamiętaj, że muszą ją zawiesić wszyscy wspólnicy. Aby zawiesić spółkę cywilną powinieneś zgłosić zawieszenie działalności do:

Jeśli chcesz lub musisz zostać płatnikiem podatku VAT, do wniosku o wpis lub zmianę w CEIDG możesz dołączyć formularz rejestracyjny VAT-R. Musisz posiadać wcześniej nadany numer NIP. Wniosek VAT-R możesz też wypełnić przez internet - zarejestruj się, jako podatnik VAT lub dokonując zmiany wpisu w CEIDG.

Więcej informacji o rejestracji VAT i formularzu VAT-R

Jeśli chcesz lub musisz zostać podatnikiem VAT złóż zgłoszenie VAT-R. Możesz to zrobić bezpośrednio w swoim urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG (dołączając VAT-R do wniosku o wpis lub o zmianę). Pamiętaj, że trzeba to zrobić najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem świadczenia usług lub sprzedaży towarów objętych VAT. Podatnikiem VAT nie trzeba być m.in., jeśli wartość sprzedaży firmy nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Więcej informacji znajdziesz w artykule Sprawdź, kiedy musisz zarejestrować się, jako podatnik VAT

Więcej informacji o rejestracji VAT i formularzu VAT-R 

Zajrzyj do wyszukiwarki kodów PKD.

Jeśli nie jesteś w stanie przypisać planowej działalności do żadnego kodu – możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy konsultantów GUS. Zapytanie z dokładnym opisem czynności lub usług wykonywanych w twojej firmie prześlij na adres e-mail: klasyfikacjeUSLDZ@stat.gov.pl. W e-mailu koniecznie podaj informację o tym, że dobór kodów PKD jest związany z prowadzoną przez ciebie firmą. Wtedy odpowiedź trafi do ciebie szybciej i nie będzie objęta opłatą.

Osoby prowadzące firmę mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Przysługuje on jednak tylko przedsiębiorcom, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i opłacali na nie składki. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Zasiłek macierzyński, w przeciwieństwie do zasiłku chorobowego (okres wyczekiwania wynosi 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego) przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek macierzyński może pobierać matka jak również ubezpieczony ojciec dziecka.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika jest wyższy (o około 20%) niż kwota brutto wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę. Do kosztów pracodawcy należy dodatkowo wliczyć m.in. finansowane przez pracodawcę części składek na ubezpieczenia.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Koszt zatrudnienia pracownika na etacie

Jeśli urząd nie załatwi sprawy w terminie albo postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do jej załatwienia (przewlekłość), możesz złożyć ponaglenie. Każde ponaglenie musisz złożyć na piśmie i zawrzeć w nim uzasadnienie.

Ponaglenie składasz do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który prowadzi twoje postępowanie. Przykład: jeśli twoje postępowanie prowadzi organ jednostki samorządu terytorialnego, ponaglenie składasz do samorządowego kolegium odwoławczego).

Więcej informacji znajdziesz w artykule Ponaglenie w sprawach urzędowych

Zgodnie z ogólną zasadą właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania (dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spółek zarejestrowanych w KRS).

Dla rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania.

Dla karty podatkowej organ właściwy określa się według położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego we wniosku PIT-16 lub CEIDG.

Dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) właściwy jest organ podatkowy dla adresu siedziby (wynikającej z odpowiedniego rejestru lub ze statutu lub umowy, jeśli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze).

Podatnik VAT załatwia sprawy podatkowe w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) albo adres siedziby.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Gdzie załatwiać sprawy podatkowe – czyli właściwość miejscowa organów podatkowych

Opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo może być doliczona do ceny torby ustalonej przez daną jednostkę handlową (wtedy ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta składa się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej). Maksymalną stawkę opłaty recyklingowej ustalono na kwotę 1 zł za jedną sztukę lekkiej torby (z tworzywa sztucznego). Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. stawka opłaty recyklingowej wynosi 20 gr. za jedną sztukę lekkiej torby.

Opłata recyklingowa stanowi dochód państwa a przedsiębiorca jest zobowiązany do jej wniesienia do 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym zostanie pobrana. Oznacza to, że pobieraną od konsumentów opłatę recyklingową od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca będzie zobowiązany wnieść do dnia 15 marca 2019 r.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Opłata recyklingowa za torebki foliowe

Każda działalność musi mieć swoją nazwę (czyli inaczej firmę). Kiedy rejestrujesz firmę w CEIDG w zupełności wystarczy twoje imię i nazwisko. W przypadku rejestracji w KRS nazwa zależy od rodzaju spółki, którą wybrałeś. Dobrze przemyśl nazwę i używaj słów związanych z działalnością firmy. Czasami są pewne ograniczenia (np. w sektorze finansowym). Nazwa nie może wprowadzać w błąd, co do miejsca prowadzenia działalności, formy prawnej, źródeł zaopatrzenia czy faktycznie wykonywanych czynności. Nie wolno także posługiwać się nazwami zastrzeżonymi przez inne osoby.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Nazwa firmy

Schemat wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej):

 1. Od kwoty przychodu (liczonego od początku roku) odejmij koszty, poniesione przez ten okres. W ten sposób otrzymasz różnicę między przychodami a kosztami, czyli kwotę dochodu.
 2. Od uzyskanej kwoty odejmij stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (rentowe), emerytalne, chorobowe i wypadkowe (chyba, że wykazałeś je wcześniej, jako koszty). Pamiętaj, że składki na ubezpieczenia społeczne możesz albo zaliczyć do kosztów, albo odjąć od dochodu. Jeśli płacisz składkę na Fundusz Pracy, możesz wyłącznie zaliczyć ją do kosztów. Dochód możesz pomniejszyć, także o inne przysługujące ci odliczenia, np. dokonane darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne. Dochód po odliczeniach zaokrąglij do pełnych złotych. Otrzymasz tym samym podstawę opodatkowania.
 3. Jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 85 528 zł, pomnóż podstawę opodatkowania przez 18% stawki podatku i odejmij 556,02 (kwotę zmniejszającą podatek według skali podatkowej). Gdy twoje dochody przekroczą kwotę 85 528 zł – oblicz nadwyżkę ponad tę kwotę, następnie nadwyżkę pomnóż przez 32% i dodaj do tego wyniku kwotę 15 395,04 zł. Tak obliczonej kwoty zaliczki nie pomniejszaj już o kwotę zmniejszającą podatek.
 4. Od otrzymanej kwoty podatku odejmij sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru, zaś cała składka wynosi 9%) i tym samym otrzymasz podatek należny od początku roku.
 5. Od kwoty podatku należnego od początku roku, odejmij sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Uzyskasz tym samym kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc/kwartał.
 6. Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał, zaokrąglij do pełnych złotych. Otrzymasz kwotę, którą musisz wpłacić do urzędu skarbowego.

Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł.

Od 1 stycznia 2019 roku dokumentację pracowniczą można przechowywać w dowolnej formie: papierowej, elektronicznej albo mieszanej (papierowej i elektronicznej). Więcej informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej znajdziesz w artykule e-Akta pracownicze

Spółki zarejestrowane w KRS mają na przygotowanie sprawozdania finansowego 3 miesiące od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będzie to 31 marca.

Następnie sprawozdanie trzeba przedstawić do zatwierdzenia odpowiednim organom w firmie np.: walnemu zgromadzeniu wspólników, wszystkim wspólnikom, zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej. Roczne sprawozdanie finansowe trzeba zatwierdzić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca (jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Po zatwierdzeniu sprawozdania składa się je elektronicznie w ciągu 15 dni wraz z uchwałą o zatwierdzeniu, do właściwego rejestru sądowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień ten przypada na 15 lipca.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Kto i w jakich terminach musi sporządzać sprawozdanie finansowe

Złóż wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej. Możesz to zrobić osobiście w urzędzie, przez internet lub listownie. Składając wniosek, bardzo dokładnie opisz stan faktyczny lub przewidywane przyszłe zdarzenia i napisz, jakie jest twoje stanowisko w sprawie. Za wniosek zapłacisz 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, który jest przedmiotem wniosku. Jeżeli więc w jednym wniosku opiszesz kilka stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, które mają zostać wyjaśnione, to kwotę 40 zł pomnóż przez liczbę opisanych przypadków.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Indywidualna interpretacja podatkowa

Sprawozdanie finansowe muszą składać firmy, które obowiązkowo prowadzą księgi rachunkowe np. ze względu na wysokość przychodów lub dobrowolnie wybrały ten sposób ewidencjonowania.

Spółki zarejestrowane w KRS składają sprawozdania online przez system S24.

Osoby, które nie mają numeru PESEL wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego (np. spółki, których zarząd składa się wyłącznie z cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL), składają sprawozdania w formie elektronicznego wniosku KRS-Z30 (sprawozdanie podlega opłacie).

Podatnicy, którzy nie są wpisani do KRS (rozliczający się na podstawie PIT) przekazują sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania rocznego do Krajowej Administracji Skarbowej. Robią to elektronicznie w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego).

Więcej informacji znajdziesz w artykule Kto i w jakich terminach musi sporządzać sprawozdanie finansowe i opisie usługi Składanie sprawozdań finansowych do KRS

Nie obliczasz zaliczki na podatek dochodowy rozliczany według karty podatkowej. To urząd ustala jego wysokość w decyzji, którą wyda w odpowiedzi na twój wniosek o zastosowanie karty podatkowej.

Ustalony decyzją urzędu skarbowego podatek, po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, odprowadź na rachunek urzędu skarbowego do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego.

W przypadku rozliczania w formie karty podatkowej, nie ma możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy.

Zanim rozpoczniesz działalność, możesz sprawdzić czy nie potrzebujesz do jej prowadzenia koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Pełną listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz informacje, jak je uzyskać, znajdziesz w artykule Rodzaje działalności wymagające koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestrów

Co do zasady większość dokumentów firmowych należy przechowywać przez 5 lat. Są jednak wyjątki, zajrzyj do artykułu Jak długo przechowywać dokumenty firmowe.

Pamiętaj, że zamknięcie firmy nie zwalnia cię z obowiązku zachowania dokumentacji przez wyznaczony czas, możesz jednak skorzystać z przekazania dokumentów do archiwum.

Środki na rozwój firmy możesz pozyskać w ramach funduszy Unii Europejskiej (Programów Operacyjnych i Programów Regionalnych). Informacje na temat dostępnych funduszy znajdziesz na Portalu Funduszy UE. Znalezienie odpowiedniego programu finansowania ułatwia wyszukiwarka.

W Bazie Konkurencyjności możesz również skorzystać z ofert podmiotów, które realizują programy finansowane z UE i poszukują np. poddostawców.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Pieniądze z UE na rozwój firmy

O tym, że planujesz używać kasy  fiskalnej, najpierw zawiadom urząd skarbowy.  Zawiadomienie możesz złożyć przez internet. Następnie powinieneś zamówić u serwisanta kas usługę fiskalizacji. Potem wypełnić formularz Zgłoszenie danych dotyczących kasy. 

Wszystkie dokumenty i dokładną instrukcję rejestracji kasy fiskalnej, znajdziesz w opisie usługi Zarejestruj kasę fiskalną

Możesz ubiegać się o zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej.

Jeśli rozliczasz VAT, w deklaracji od podatku możesz odliczyć część kwoty wydanej na zakup każdej z kas. Jeśli nie rozliczasz VAT w deklaracji, możesz otrzymać zwrot kosztów zakupu kasy na swoje konto. Ulga na zakup kasy wynosi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł.

Zwrot kosztów otrzymasz, jeśli:

 • złożysz do urzędu skarbowego zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, zanim zaczniesz sprzedawać towary i świadczyć usługi
 • rozpoczniesz ewidencjonowanie obrotu na kasie fiskalnej nie później niż w obowiązujących terminach
 • posiadasz dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną
 • złożysz wniosek o zwrot – dotyczy przedsiębiorców zwolnionych z VAT

Aby otrzymać zwrot, złóż wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej lub rozlicz zwrot w deklaracji VAT-7, VAT-7k, VAT-12.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej

Nie możesz od razu wnieść skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność urzędu (organu prowadzącego postępowanie) lub przewlekłość postępowania. Zanim to zrobisz, musisz skorzystać z ponaglenia. Nie musisz jednak czekać, aż twoje ponaglenie zostanie rozpatrzone. Po wniesieniu ponaglenia możesz od razu skierować skargę do WSA. Ponaglenie wnosisz do organu wyższego stopnia (np. samorządowego kolegium odwoławczego) za pośrednictwem organu, który prowadzi postępowanie (np. prezydenta miasta). Jeśli nie ma organu wyższego stopnia, wnosisz ponaglenie bezpośrednio do tego organu, który zajmuje się twoją sprawą. Pamiętaj, że musisz uzasadnić ponaglenie. Wyjaśnij, dlaczego uważasz, że organ jest bezczynny. Więcej informacji znajdziesz w artykule Ponaglenie i skarga na bezczynność organu administracji.

Skargę do WSA wnosisz za pośrednictwem organu (urzędu), którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania skarżysz. Organ (urząd) przekazuje skargę sądowi razem z kompletnymi aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), tzw. split payment polega na tym, że płatność za kupiony  towar lub usługę jest dzielona. Część faktury odpowiadającą wartości sprzedaży netto płacisz – jako nabywca – na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczasz w inny sposób. Pozostałą część odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług płacisz na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Rozdzielenie płatności następuje przy pomocy specjalnego komunikatu przelewu.

Więcej informacji znajdziesz w poradniku Split payment – krok po kroku

Tak, na wniosku o wpis do CEIDG należy podać adres zamieszkania. Na tej podstawie ustala się właściwy urząd skarbowy. Jednak nie jest przechowywany w CEIDG oraz na wpisie - o ile nie wskażesz go dodatkowo jako adres prowadzenia działalności lub adres do doręczeń.

Pomoc dostaniesz w Centrum Pomocy. Znajdziesz je w prawym górnym rogu strony. Znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytania (opcja wirtualnego urzędnika) oraz tłumacza języka migowego. W dni robocze między 7:00 a 17:00 możesz porozmawiać również z prawdziwym konsultantem.

Do wysłania pisma ogólnego potrzebny ci będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Szczegółową instrukcję krok po kroku, znajdziesz w artykule Jak wysłać pismo ogólne

Odwrócony VAT (odwrotne obciążenie) polega na tym, że do odprowadzenia VAT zobowiązany jest nabywca towaru, a nie sprzedający. Odwrócony VAT dotyczy m.in. handlu blachami, złotem (surowcem lub półproduktem), elektroniką (powyżej 20 tys. zł) oraz niektórych usług budowlanych.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Odwrotne obciążenie VAT/odwrócony VAT

Sanepid przeprowadza kontrole w firmach zajmujących się np. gastronomią, transportem, produkcją chemiczną. Kontrolerzy sprawdzają pomieszczenia oraz warunki, w jakich przechowywane są produkty (towary) oraz wykonywane usługi. W taki sposób oceniają czy działalność nie stanowi zagrożenia dla klientów i pracowników, pod kątem sanitarno-epidemiologicznym. O planowanej kontroli zostaniesz poinformowany z wyprzedzeniem (w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia, kontroler może pojawić się bez zapowiedzi). Pamiętaj, że nie możesz odmówić kontroli. Na czas swojej nieobecności wyznacz osobę, która cię zastąpi. Jeśli odmówisz dostępu do zakładu pracy – kontroler wróci z policją.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Kontrola sanepidu

Faktury wystawia się według kilku prostych zasad. Każda faktura ma pozycje obowiązkowe oraz kilka informacji dodatkowych, które mogą, ale nie zawsze muszą się pojawić. Wystawiaj ją najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano towar lub wykonano usługę.

Każdą fakturę wykonuj w 2 egzemplarzach: dla ciebie oraz klienta. Pamiętaj, że dokument papierowy możesz zastąpić formą elektroniczną, jeśli klient wyrazi na to zgodę.

Do detalicznej sprzedaży alkoholu wymagane jest zezwolenie z urzędu miasta lub gminy. Wniosek o wydanie zezwolenia możesz złożyć online. Opłata za wniosek zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu oraz wielkości sprzedaży. Wraz z wnioskiem o zezwolenie musisz złożyć również inne dokumenty m.in decyzję sanepidu, tytuł prawny do lokalu, zgodę właściciela budynku). 

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu

Jeśli rejestrujesz firmę po raz pierwszy albo od zamknięcia poprzedniej działalności minęło pełnych 5 lat, masz prawo skorzystać z ulg w opłacaniu składek ubezpieczenia społeczne. Jeśli nie korzystasz z ulg, opłacasz składki w standardowej wysokości.

Rodzaje ulg:

Więcej informacji znajdziesz w artykule Ulga na start, obniżone albo standardowe składki. Jaki ZUS na działalności?

Ulga na start polega na tym, że nie musisz płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności. Pamiętaj jednak, że ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli skorzystasz z ulgi, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Musisz jednak zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki. Składkę zdrowotną możesz odliczyć od podatku (nie od dochodu).

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi (prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie, co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowali na etacie w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
 • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Ulga na start – 6 miesięcy bez składek ZUS

Tak, jednak wznowienie działalności przed upływem 30 dni (minimalny okres zawieszenia działalności), jest traktowane tak, jakby działalność w ogóle nie została zawieszona. Oznacza to, że przedsiebiorca musi opłacić pełną wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Wznowienie działalności – o czym powinieneś wiedzieć

Aby zawiesić działalność gospodarczą przez internet, zarejestruj się na stronie CEIDG, wypełnij formularz CEIDG-1 (zaznacz, że chodzi o zawieszenie) i podpisz go bankowością elektroniczną, Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Zgłoś zawieszenie działalności gospodarczej

Numer REGON jest nadawany przez GUS tylko raz. Oznacza to, że zmiana profilu działalności lub zamknięcie firmy i założenie kolejnej nie zmienia twojego numeru REGON. Wciąż masz ten sam numer.

Kwalifikacje kierowcy, który chce wykonywać przewozy międzynarodowe

1. Musi mieć skończone:

a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

 • C lub C+E, o ile uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną
 • C1 lub C1+E, o ile uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną

b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

 • C lub C+E (o ile uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną)
 • D lub D+E (o ile uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną)
 • D1 lub D1+E (o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną)

c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E (o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną)

 

2. Musi posiadać odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym.

3. Ukończyć szkolenie okresowe i uzyskać kwalifikację wstępną.        

4. Nie może posiadać przeciwwskazań zdrowotnych ani psychicznych do wykonywania pracy kierowcy.
                                                                                                                                                               Więcej informacji znajdziesz w artykule Wymagania, które musi spełnić kierowca wykonujący przewozy drogowe
                                                                                                                                                               Kierowca spoza Unii Europejskiej musi mieć świadectwo kierowcy. Dokument potwierdza, że posiada wszystkie niezbędne uprawnienia oraz, że jest zatrudniony legalnie. O wydanie takiego świadectwa występuje jego pracodawca. Zobacz jak uzyskać świadectwo dla zagranicznego kierowcy

Rolnik lub jego domownik, który prowadzi działalność gospodarczą może podlegać ubezpieczeniu w KRUS tylko pod pewnymi warunkami. Po pierwsze dochody z biznesu nie mogą przekroczyć ustalanej co roku kwoty granicznej. W 2018 roku wynosi ona 3376 zł. Po drugie rolnik lub domownik rolnika musi co roku (do 31 maja), złożyć oświadcznie, że dochody z działalności gospodarczej za zeszły rok nie przekroczyły tej kwoty. Jeśli osiągnie wyższy dochód lub nie złoży oświadczenia, zostanie automatycznie wpisany do ZUS i będzie płacić wyższe składki na ubezpiecznie społeczne.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Oświadczenie rolnika (domownika) o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej

Podpis kwalifikowany to twój osobisty podpis, którym możesz podpisać dokumenty elektroniczne np. dokumenty, które załączasz do wniosków elektronicznych. Możesz go kupić u jednego z polskich dostawców - zobacz listę dostawców. Jego cena zależy od instytucji wydającej, okresu ważności certyfikatu oraz rodzaju urządzenia, które go obsługuje (takim urządzeniem jest np. token).

Więcej informacji znajdziesz w artykule Profil Zaufany i podpis elektroniczny

Prowadziłeś działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 r. i zapomniałeś ją zakończyć? Urząd Skarbowy lub ZUS mogą wymagać, aby wniosek o zakończenie działalność został wysłany przez CEIDG. Jeśli twojego wpisu nie ma w bazie przedsiębiorców – udaj się lub zadzwoń do urzędu miasta lub gminy, w którym zakładałeś firmę i poinformuj urząd o tej sytuacji. Urzędnik wprowadzi twój wpis do bazy przedsiębiorców w ciągu kilku dni roboczych. Jak tylko wpis pojawi się w bazie będziesz mógł złożyć wniosek o wykreślenie i uporządkujesz sprawy związane z nieprowadzoną od dawna firmą.

Pamiętaj:

 • każdy przypadek może być trochę inny, tok postępowania koniecznie skonsultuj z wydziałem gospodarczym
 • na wniosku o wykreślenie wpisz koniecznie datę wsteczną.

Zmiany dodatkowych miejsc wykonywania działalności wprowadza się do wpisu na wniosku CEIDG-1 o zmianę. Dotyczy to dodawania nowych adresów, usuwania lub poprawiania już istniejących. Aby dodać nowy adres wystarczy, że na wniosku klikniesz w polu 11 w przycisk „dodaj nowe miejsce” i uzupełnisz właściwe pola. Aby usunąć adres, który jest na wpisie - wybierz go z listy w polu 11 i zaznacz przy nim „wykreślenie”. Aby poprawić błędnie wprowadzony adres najpierw musisz go wykreślić (zaznaczając przy nim kwadracik „wykreślenie”), a potem dopiero poprawić. Pamiętaj, aby po wypełnieniu, podpisać wniosek w dowolnym urzędzie miasta lub gminy w Polsce, w wydziale działalności gospodarczej. Możesz zrobić to też przez internet Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

NIP i REGON dla jednoosobowej działalności gospodarczej są nadawane w trakcie przetwarzania wniosku o wpis do CEIDG. Na NIP czeka się 1 dzień roboczy, na REGON – do 7 dni. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej dodatkowo oczekują do 30 dni na weryfikację dokumentu potwierdzającego pozwolenie na pobyt w Polsce. NIP I REGON są nadawane dopiero po tej weryfikacji.

W okresie zawieszenia, nie musisz płacić składek ZUS. Możesz dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia emerytalnego, zdrowotnego oraz rentowego i opłacać składki. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy nie masz innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń (np. z tytułu umowy zlecenia, które wykonujesz w okresie zawieszenia). Pamiętaj, że w okresie zawieszenia nie możesz opłacać dobrowolnej składki chorobowej i wypadkowej. Twoje prawo do publicznych świadczeń zdrowotnych kończy się po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) to lista aktywności, jakie może wykonywać przedsiębiorca. Jest przygotowana dla celów statystycznych, porządkowych i rachunkowych. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą wskazujesz kod PKD, który określa czym zajmuje się twoja firma (jaki jest przedmiot twojej działalności). Dla jednej firmy możesz podać więcej niż jeden kod PKD. Każda czynność (na przykład usługa) wykonywana przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności ma swój pięcioznakowy kod. Dzięki kodowi PKD można przypisać firmę do danej branży.

Więcej informacji na temat kodu PKD

Pełnomocnika możesz zgłosić na formularzu CEIDG-1 albo online. Dane pełnomocnika podaj w polu 29. Może on załatwiać sprawy związane z twoim wpisem w CEIDG oraz inne sprawy urzędowe (m.in. ZUS) bez okazywania pełnomocnictwa w urzędzie i uiszczania opłaty skarbowej. Nie może załatwiać spraw podatkowych.

Na ostaniej karcie wypełniania e-wniosku - "Dokument gotowy do podpisu" - wybierz opcję podpisu Profilem Zaufanym. Następnie zaloguj się do swojego konta w Profilu Zaufanym. Potwierdź podpis kodem SMS. Jeśli poprawnie przepiszesz kod, wyświetli się karta "Dokument podpisany".

Jeśli system wyświetli taki komunikat, należy zmniejszyć rozmiar skanu załączanego dokumentu. Można to zrobić za pomocą dowolnego programu/narzędzia na komputerze. Czasem wystarcza zmiana formatu pliku na .jpg lub .png.

Konto w zapleczu Biznes.gov.pl zakłada się tak jak zwykłe konto użytkownika. Podczas rejestracji należy dodatkowo: określić instytucję, w której pracuje użytkownik, rolę jaką będzie sprawował w serwisie oraz przesłać skan upoważnienia od osoby prowadzącej urząd. Zobacz film z dokładną instrukcją

Obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowym, zdrowotnym, wypadkowym jesteś objęty od dnia rozpoczęcia działalności.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne – możesz zgłosić się do niego w każdym momencie prowadzenia firmy. Obowiązuje od dnia, który podasz we wniosku, ale nie wcześniej niż dzień, w którym złożysz wniosek. Jeśli wniosek o ubezpieczenie złożysz w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej, jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym od dnia rozpoczęcia działalności (a nie dnia złożenia wniosku). Prawo do zasiłku chorobowego uzyskasz dopiero po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni (okres wyczekiwania nie obowiązuje w przypadku zasiłku macierzyńskiego).

Więcej informacji na temat ubezpieczeń

Spółkę cywilną możesz zarejestrować m.in. przez internet:

 1. Przed przystąpieniem do rejestracji, zawrzyj ze swoim wspólnikiem umowę spółki cywilnej na piśmie.
 2. Załóż bezpłatny Profil Zaufany albo kup podpis kwalifikowany (każdy ze wspólników).
 3. Załóż konto na stronie CEIDG (każdy ze wspólników) oraz wypełnij wniosek CEIDG-1. Pamiętaj: jeśli będziesz wykonywał działalność tylko w formie spółki cywilnej, zaznacz pole 25 formularza CEIDG-1 oraz określ przyszłą datę rozpoczęcia działalności we wniosku o wpis.
 4. Zgłoś spółkę do GUS i uzyskaj dla niej nr REGON. Wniosek wraz z umową spółki składa się na druku RG-OP.
 5. Wyślij zgłoszenie identyfikacyjne NIP 2 do urzędu skarbowego wraz z umową spółki cywilnej. Dokuemnty muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym.
 6. Uzupełnij w CEIDG informacje o NIP i REGON spółki przez wspólników będących osobami fizycznymi. Ty i twoi wspólnicy będziecie mieli na to 7 dni od otrzymania numerów NIP i REGON (na wniosku CEIDG-6) Do wniosku należy dołączyć informację o wspólnikach spółki cywilnej (na druku RG-SC).

Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak zarejestrować spólkę cywilną

1 krok:  złóż wniosek CEIDG-1 o wykreślenie wpisu. W formularzu wypełnij wszystkie czerwone pola i w polu 16 wskaż ostatni dzień prowadzenia działalności. Gotowy wniosek podpisz online Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Możesz go też podpisać osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy w Polsce, w wydziale działalności gospodarczej.

Więcej informacji o wykreśleniu z CEIDG

2 krok: rozlicz działalność w urzędzie skarbowym (rozliczenia VAT przy zakończeniu działalności), ZUS - ZUS przy zakończeniu działalności oraz jeśli korzystałeś z kasy fiskalnej - kasa fiskalna po zakończeniu działalności.

Więcej informacji o tym jak zakończyć działalność gospodarczą, znajdziesz w artykule Zakończenie działalności – o czym powinieneś wiedzieć

To dokument wystawiany w celu przedstawienia szczegółów transakcji.

Może być:

 • formą oferty handlowej
 • dokumentem określającym kwotę do zapłaty za przyszłą dostawę towaru lub wykonanie usługi
 • formą wezwania do zapłaty
 • dokumentem wystawianym dla kontrahenta przed zapłatą przez niego zaliczki za przyszłą dostawę towaru lub wykonanie usługi, informującym w szczególności o kwocie wymaganej zaliczki

Szczególnie często faktury pro forma są wystawiane, jako podstawa dokumentacyjna do dokonania przez kupującego zapłaty w formie zaliczki.

Pamiętaj: fakturę pro forma wystawia się zawsze przed otrzymaniem części zapłaty (zaliczki) za towar lub usługę. Pro forma z prawnego punktu widzenia nie jest fakturą (nie jest dokumentem księgowym). Oznacza to, że nie jest ujmowana w ewidencji księgowej czy w ewidencji prowadzonej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nie odzwierciedla ona również dokonanej sprzedaży ani żadnej innej operacji gospodarczej.

Więcej informacji o zasadach wystawiania faktur
                                                                                                                                                                                                     

Musisz poinformować o tym urząd, w którym rejestrowałeś firmę. Zrobisz to za pomocą wniosku, w którym podasz nowe kody PKD dla rozszerzanej działalności. Jeśli nie wiesz, jakie kody wybrać, zajrzyj do artykułu Wybór kodu PKD.

Możesz też skorzystać z wyszukiwarki PKD.

Jeśli prowadzisz firmę jednoosobową, nowe kody podaj we wniosku o zmianę w CEIDG.

Zmianę kodów PKD spółki cywilnej, zgłoś do GUS na formularzu RG-OP – Zaktualizuj dane spółki cywilnej w rejestrze REGON.

Zmiany PKD pozostałych spółek, zgłoś do KRS – formularze KRS

Więcej informacji o zgłaszaniu zmian PKD

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność lub spółkę cywilną, zmianę formy opodatkowania zgłosisz online na wniosku aktualizacyjnym CEIDG-1. Formularz CEIDG-1 możesz również złożyć osobiście lub pocztą do urzędu miasta lub gminy. Wniosek o opodatkowanie kartą podatkową możesz również wysłać online przez Portal Podatkowy.

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki jawnej, złóż oświadczenie o wyborze ryczałtu lub podatku liniowego w urzędzie skarbowym (online, osobiście lub pocztą).

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki partnerskiej lub komandytowej, nie możesz wybrać ryczałtu. Pozostaje ci podatek liniowy.

Spółki z o.o., komandytowo-akcyjne i akcyjne obowiązkowo rozliczają się podatkiem CIT i nie mogą zmienić formy opodatkowania.

Więcej informacji o zmianach formy opodatkowania

Nie. Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS/KRUS (jako płatnik składek) i w urzędzie skarbowym. W przypadku ZUS, w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS (jako ubezpieczony).

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Wpis do CEIDG

Musisz mieć założony rachunek firmowy, jeśli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł. Przy transakcjach poniżej 15 000 zł możesz posługiwać się swoim indywidualnym rachunkiem (rachunek osoby fizycznej). Pamiętaj jednak, że rachunek musi mieć tylko jednego właściciela. Nie możesz współdzielić go np. z małżonkiem.

Więcej informacji na temat założenia i zgłoszenia konta firmowego

Konto firmowe ma automatyczną usługę podzielonej płatności VAT - split payment. Prowadzenie rachunku do split payment jest darmowe, ale za transakcje zapłacisz według stawek banku.

Rejestracja firmy przez internet wiąże się z wypełnieniem wniosku elektronicznego CEIDG-1. W razie problemów, zawsze możesz skontaktować się z Centrum Pomocy. Konsultant przeprowadzi cię przez wypełnianie wniosku krok po kroku. Pamiętaj, że aby zarejestrować firmę przez internet musisz mieć założony bezpłatny Profil Zaufany lub wykupiony podpis kwalifikowany.

Schemat wyliczania zaliczki na podatek dochodowy – opodatkowanie podatkiem liniowym:

 1. Od kwoty przychodu (od początku roku) odejmij koszty, poniesione przez ten okres czasu. W ten sposób otrzymasz kwotę dochodu.
 2. Od uzyskanej kwoty odejmij stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Otrzymany dochód zaokrąglij do pełnych złotych.
 3. Pomnóż podstawę opodatkowania przez 19% stawkę podatku. Otrzymasz kwotę podatku.
 4. Od podatku odejmij sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru, zaś cała składka wynosi 9%). Otrzymasz podatek należny.
 5. Od kwoty podatku należnego od początku roku odejmij sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Uzyskasz tym samym kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc/kwartał.
 6. Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł.

Podstawowe elementy biznesplanu powinny obejmować:
1. Wprowadzenie/synteza – naświetlenie i uzasadnienie rynkowe pomysłu przyszłym czytelnikom biznesplanu.
2. Opis firmy – przybliży profil działalności adresatom biznesplanu. Określa też wyraźnie misję i cele działalności firmy – zarówno krótko jak i długofalowe.
3. Informacje o produkcie lub usłudze – faza rozwoju, w jakiej są obecnie produkty/usługi oraz termin wejścia na rynek. Opis, porównanie z konkurencją i wykazanie przewagi na rynku.
4. Charakterystyka inwestycji – czyli co będzie przedmiotem finansowania.
5. Analiza SWOT – jest narzędziem określającym pozycję rynkową firmy. Polega na znalezieniu 4 istotnych dla firmy czynników: mocnych stron (Strenghts), słabych stron (Weaknesses), szans (Opportunities), zagrożeń (Threats).
6. Strategia – w tym miejscu przedstawia się metody produkcji/świadczenia usługi.
7. Plan finansowy przedsięwzięcia – prognoza finansowa zawierająca: rachunek zysków i strat tzn. przewidywane wydatki i dochody (z reguły na 5 lat), bilans (pozwoli zmierzyć wzrost i rozwój firmy w pewnym okresie), rachunek przepływu gotówki (cash flow).
8. Kontrola działalności – sposób podejścia do kontroli i monitorowania działań firmy.
9. Załączniki – dokumentacja potwierdzająca zawarte w biznesplanie informacje.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Biznesplan

Koszty zatrudnienia pracownika na umowie zlecenie nieobjętego ubezpieczeniem społecznym z innych tytułów - są identyczne, jak w przypadku kosztów zatrudnienia na umowę o pracę. Jeśli umowa zlecenie nie jest zwolniona ze składek a pracownik nie ma innych tytułów do ubezpieczeń - do kosztów pracodawcy, poza kwotą brutto wynagrodzenia, należy dodatkowo wliczyć m.in. finansowane przez pracodawcę części składek na ubezpieczenia.

Umowy o dzieło nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu ani składkom na fundusze poza ubezpieczeniowe.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieło

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy jest dobrowolne. Warunkiem otrzymania świadczeń jest zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego i terminowe opłacanie składek. Pamiętaj, że prawo do zasiłku chorobowego uzyskasz dopiero po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Podstawę do obliczania wysokości zasiłku chorobowego stanowi średnia zadeklarowana podstawa wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszona o wskaźnik w wysokości 13,71%.

Zasiłek może wynieść: 80% podstawy wymiaru zasiłku za okres niezdolności do pracy; 70% za okres pobytu w szpitalu; 100% (gdy: choroba przypada w czasie ciąży, niezdolność powstała z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, konieczne jest poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów).

Uwaga: od kwoty zasiłku potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18%.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Przedsiębiorca na chorobowym

Przy działalności nierejestrowej nie trzeba płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności. Jeśli jednak przedsiębiorca wykonuje umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Podmiot zawierający z takim przedsiębiorcą umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki na ubezpieczenia.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Działalność nierejestrowa oraz inne sytuacje, w których nie trzeba rejestrować firmy.

Księgę możesz prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli prowadzisz księgę w formie papierowej, wszystkie strony muszą być spięte (zbroszurowane) i kolejno ponumerowane. Forma elektroniczna księgi podatkowej musi:

 • określić na piśmie szczegółową instrukcję obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi
 • stosować program komputerowy zapewniający jak najszybszy wgląd w treść zapisów oraz pozwalajacy wydrukować wszystkie dane chronologicznie, zgodnie z wzorem księgi
 • przechowywać zapisane dane na informatycznych nośnikach danych, chroniące je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich nieuprawnioną modyfikacją (nie musisz jej drukować, wystarczy, że jest na nośniku).

Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, czyli:

 • faktury, faktury VAT RR, rachunki, dokumenty celne
 • dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów)
 • dokumenty określające zwiększenie kosztów uzyskania przychodów
 • inne dowody księgowe.

Więcej informacji znajdziesz Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR)

Możesz złożyć wniosek o zastosowanie karty podatkowej, jeśli:

 • prowadzisz działalność usługową lub wytwórczo-usługową, gastronomiczną, transportową, rozrywkową
 • sprzedajesz posiłki domowe
 • wykonujesz wolny zawód
 • świadczysz usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi lub usługi edukacyjne, polegające na udzielaniu lekcji na godziny.

Pamiętaj, że jeśli stosujesz kartę podatkową nie możesz prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej, poza rodzajem działalności zgłoszonej we wniosku, ani wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Twój małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie co ty. Działalność gospodarczą zgłoszoną we wniosku musisz prowadzić wyłącznie w Polsce.

Wniosek o kartę podatkową składasz na formularzu PIT-16, możesz go:

 • dołączyć do wniosku CEIDG-1 (przy rejestracji działalności gospodarczej)                                
 • złożyć albo wysłać do urzędu skarbowego
 • wysłać online poprzez Portal Podatkowy

Pamiętaj: jeśli masz spółkę cywilną, wystarczy, że jeden ze wspólników złoży wniosek o kartę podatkową.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)

Możesz płacić podatek liniowy jeśli samodzielnie prowadzisz swoją działalność lub jesteś:

 • wspólnikiem spółki cywilnej
 • wspólnikiem spółki jawnej
 • partnerem spółki partnerskiej
 • komandytariuszem lub komplementariuszem spółki komandytowej.

Podatek liniowy możesz też wybrać, jeśli prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej. Wtedy dochody ustalasz na podstawie prowadzonych ksiąg. Jeśli wybierzesz podatek liniowy, twój dochód będzie opodatkowany jedną stawką - w wysokości 19%. Jest to stała stawka, nie zmieni się w zależności od wysokości dochodu.

Pamiętaj, że opodatkowaniu liniowemu nie podlegają spółki, ale ich wspólnicy. Wysokość podatku określana jest zgodnie z ich udziałami w zysku.

Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym

Tak, jeśli jesteś na emeryturze możesz prowadzić działalność gospodarczą bez utraty prawa do pobierania emerytury. Jesteś wtedy zwolniony ze składek społecznych, składka zdrowotna pozostanie obowiązkowa, poza szczególnymi przypadkami. Przychody z działalności oraz emerytury rozliczasz na deklaracji PIT-36 lub PIT-36L (dla osób, które wybrały podatek liniowy).

Sytuacja wygląda inaczej przy wcześniejszej emeryturze. Jeśli twoje dochody przekroczą 70% średniego wynagrodzenia – emerytura będzie zmiejszona, a jeśli wyniosą ponad 130% - całkowicie przestanie być wypłacana.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Firma na emeryturze

Najpierw załóż konto w serwisie Biznes.gov.pl. Cały proces zajmuje kilka minut. Podaj swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz stwórz hasło. Jeśli posiadasz Profil Zaufany, nie musisz się rejestrować – możesz od razu zalogować się Profilem Zaufanym.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak załatwiać sprawy urzędowe i podpisywać dokumenty przez internet na Biznes.gov.pl oraz Jak złożyć wniosek online

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to specjalny format, w którym przekazuje się do urzędu dane na temat operacji gospodarczych w firmie (dane pochodzą np. z rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, faktur, ksiąg rachunkowych, danych z magazynu).

JPK dotyczy firm, które prowadzą księgowość w formie elektronicznej. JPK_VAT można przesyłać tylko w formie elektronicznej.

Przedsiębiorcy przekazują:

 • obowiązkowo co miesiąc plik JPK_VAT (jeśli są podatnikami VAT)
 • pozostałe rodzaje JPK - tylko na żądanie urzędów

JPK_VAT możesz przygotować i wysłać programem e-mikrofirma, programem Klient JPK 2.0 albo przez e-bramkę JPK_VAT. E-bramka pozwala na przesłanie JPK_VAT z różnych systemów operacyjnych, również z komputerów firmy Apple.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT

Działalność nierejestrową może prowadzić osoba fizyczna. Nie możesz prowadzić działalności nierejestrowej, jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki wpisanej do KRS. Nie możesz też prowadzić działalności reglamentowanej, czyli takiej, która wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Działalność nierejestrowa dotyczy najczęściej drobnej działalność (np. sprzedaż rękodzieła, udzielanie korepetycji). Nie trzeba wtedy rejestrować firmy w urzędzie i opłacać składek ZUS. Wystarczy, że będziesz prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży i opłacać podatki (na formularzu PIT-36). Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeśli nie wykonywałeś w ciągu ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej, a przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. wynosi ono 2250 zł, więc miesięczny przychód nie może przekroczyć 1125 zł).

Więcej informacji znajdziesz w artykule Działalność nierejestrowa oraz inne sytuacje, w których nie trzeba rejestrować firmy

Zawieszenie działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG jest bezterminowe. Oznacza to, że działalność pozostaje zawieszona dopóki jej nie wznowisz lub nie zamkniesz. Nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Jednak jeśli na wniosku o zawieszenie lub później złożonym wniosku o wznowienie, podałeś już planowaną datę wznowienia, możesz z niej zrezygnować. Wystarczy, że złożysz wniosek CEIDG-1 o zmianę i w polu 15 zaznaczysz „rezygnuję ze wznowienia działalności”. Pamiętaj, aby po wypełnieniu podpisać wniosek w dowolnym urzędzie miasta lub gminy w Polsce, w wydziale działalności gospodarczej. Możesz podpisać go, także przez internet Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Spółki rejestrowane w KRS mogą zawiesić działalność maksymalnie na 24 miesiące.

Więcej informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej znajdziesz w artykułach: Kto i kiedy może zawiesić działalność oraz Na czym polega zawieszenie działalności i kiedy można to zrobić

Najpierw wnioski oczekują na przyjęcie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Kolejny etap to weryfikacja poprawności pisowni imienia i nazwiska oraz przypisanego do nich numeru PESEL. Następnie wniosek trafia do modułu powiadomień, co pozwala na publikację wpisu lub zmiany w bazie przedsiębiorców. Od tego momentu to, co wprowadziłeś we wniosku CEIDG jest widoczne na stronie CEIDG - o ile nie są to dane niejawne (data urodzenia, PESEL) lub niepodlegające wpisowi (np. forma podatkowania czy rachunki bankowe). Potem wniosek trafia kolejno do: urzędu skarbowego, GUS oraz ubezpieczyciela (ZUS lub KRUS). Cała procedura zwykle trwa od kilku godzin do 7 dni roboczych. Wyjątkiem są wnioski składane przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Są one dodatkowo sprawdzane pod kątem pozwolenia na pobyt w Polsce. Może potrwać do 30 dni i odbywa się przed publikacją wpisu w CEIDG.

Jeśli przed albo po śmierci przedsiębiorcy nie zostanie wyznaczony zarządca sukcesyjny, firma przestaje istnieć a majątek przedsiębiorstwa podlega dziedziczeniu (tak, jak pozostały majątek). Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może powołać zarządcę sukcesyjnego.

Wystarczy, że wpisze go do CEIDG. Dzięki temu, po śmierci przedsiębiorcy zachowana będzie ciągłości działania firmy już od chwili śmierci przedsiębiorcy, aż do czasu ostatecznego zakończenia formalności spadkowych. Jeśli przedsiębiorca za życia nie powoła zarządcy sukcesyjnego, takie uprawnienie będą mieli jego następcy prawni, w okresie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Więcej o zarządzie sukcesyjnym

Działalność można zwiesić w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nie zatrudnia się pracowników na umowę o pracę.

Spółkę cywilną można zawiesić tylko wtedy, gdy swoje działalności zawieszą wszyscy wspólnicy. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność, zgłoś zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG.

Jeśli spółkę cywilną, powinieneś poinformować GUS (zgłoszenie zmian do REGON) oraz zgłosić zawieszenie w CEIDG – zawieszenie spółki cywilnej.

Zawieszenie pozostałych spółek zgłoś do KRS – zawieszenie spółki zarejestrowanej w KRS.

Więcej informacji o zawieszeniu działalności znajdziesz w artykule: Co to jest zawieszenie firmy i kiedy można to zrobić

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność maja kilka możliwości pozyskania środków na start firmy.

Bezrobotni pierwsze kroki powinni skierować do swojego urzędu pracy i zapytać o możliwość dofinansowania. Wśród programów dofinansowania są m.in.:

 • „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie" – program dla absolwentów i studentów ostatniego roku
 •  jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych
 • dofinansowanie w ramach środków UE – dla osób, które nie ukończyły jeszcze 30 lat oraz osób powyżej tego wieku, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji
 • premia na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorców ubezpieczonych w KRUS - dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tys. zł, a wnioski składa się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • instrumenty finansowe (pożyczki, kredyty, poręczenia) dostępne w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) czyli programu Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska
 • oferta Polskiego Funduszu Rozwoju, która obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych dla młodych oraz rozwiniętych firm.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Dofinansowanie na start firmy

Tak. Jeśli prowadzisz firmę jednoosobową, zarejestrowaną w CEIDG, do załatwiania spraw firmy możesz ustanowić pełnomocnika albo prokurenta. Prokurent jest szczególnym pełnomocnikiem posiadającym większe uprawnienia.

Pełnomocnika zgłaszasz na wniosku o zmianę wpisu w CEIDG. Pełnomocnik może załatwiać sprawy związane z twoim wpisem w CEIDG oraz inne sprawy urzędowe (m.in. ZUS). Nie załatwi za ciebie jedynie spraw podatkowych.

Ustanowienie pełnomocnika lub prokurenta w CEIDG jest bezpłatne.

Więcej informacji o pełnomocniku w firmie

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy w przypadku ryczałtu:

 1. Od kwoty przychodu odejmij zapłacone w danym miesiącu/kwartale składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli składki były wyższe niż przychód, nieodliczoną część składki rozliczyć możesz w następnych miesiącach/kwartałach. Przychód możesz pomniejszyć także o inne przysługujące ci odliczenia, np. na podstawie art. 26 ustawy PIT (dokonane darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne). Otrzymasz podstawę opodatkowania (zaokrąglana jest do pełnych złotych).

 

 1. Podstawę opodatkowania pomnóż przez stawkę ryczałtu, która dotyczy twojej działalności. Otrzymasz wartość podatku.

 

 1. Od podatku odejmij zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętaj, że odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru składki. Jeśli składka była wyższa niż wysokość podatku, nieodliczoną część składki rozliczyć możesz w następnych miesiącach/kwartałach. Kwotę podatku zaokrąglij do pełnych złotych.

Ryczałt możesz opłacać miesięcznie albo kwartalnie.

Ryczałt kwartalne możesz opłacać:

 • jeśli rozpoczynasz działalność
 • twoje przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki, w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły 25 000 euro

O takim wyborze sposobu płacenia podatku poinformuj w zeznaniu za rok podatkowy, w którym stosowałeś kwartalny sposób opłacania ryczałtu.

Rozliczenie podatku

Rozliczenia podatku za 2018 r. dokonaj w zeznaniu PIT-28, które musisz złożyć do 31 stycznia 2019 r.
Od przychodów za 2019 r. podatek będzie rozliczać Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która od 15 lutego do końca lutego udostępni ci na portalu podatkowym twoje zeznanie roczne online (pierwsze takie zeznanie otrzymasz w 2020 r.). Jeśli w tym okresie (do końca lutego) zaakceptujesz zeznanie, zostanie ono uznane za złożone. Jeśli je odrzucisz lub nie zdążysz zaakceptować go w tym terminie, będziesz musiał złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym samodzielnie.  

Każdą zmianę danych zgłosisz elektronicznie przez:

Pamiętaj! Jeśli twoja spółka została założona w sposób tradycyjny (papierowy), nie możesz zmieniać jej danych za pomocą systemu S24. Nie możesz również złożyć wniosku zmianowego dla spółki założonej w S24, dla której wprowadzono jakiekolwiek zmiany w formie papierowej.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców KRS

Są trzy rodzaje zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych:

 • miesięczne
 • kwartalne
 • w formie uproszczonej.

Stawki podatku CIT:

 • 19% - stawka podstawowa, stosuje ją każdy podmiot podlegający podatkowi CIT
 • 9% - jeśli jesteś tzw. małym podatnikiem, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro.

Schemat wyliczania zaliczki na podatek CIT:
1. Od kwoty przychodu (od początku roku) odejmij koszty poniesione przez ten okres. W ten sposób otrzymasz kwotę dochodu.
2. Otrzymany dochód zaokrąglij do pełnych złotych.
3. Pomnóż podstawę opodatkowania przez stawkę podatku. Otrzymasz kwotę podatku.
4. Odejmij od wyliczonego podatku sumę zaliczek dotychczas wpłaconych w danym roku podatkowym. Otrzymasz kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc/kwartał.
5. Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę, którą musisz wpłacić do urzędu skarbowego.
Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł.

Więcej informacji na temat pozostałych rodzajów zaliczek na podatek CIT znajdziesz w artykule CIT – zasady opodatkowania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą stosować: osoby fizyczne prowadzące działalność, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, osoby, które wynajmują, dzierżawią mieszkania lub inne lokale

Ryczałt przeznaczony jest dla małych podmiotów, a jego zaletą jest m.in. uproszczona księgowość.

Ryczałt mogą płacić podatnicy, którzy:

 • rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania
 • prowadzili już działalność - jeśli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250 000 euro (zgodnie z kursem euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy).

Jeśli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i chcesz być opodatkowany ryczałtem, oświadczenie złóż nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeśli chcesz w trakcie prowadzenia działalności przejść na ryczałt, oświadczenie złóż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Od 2019 r. oświadczenia nie muszą składać też osoby uzyskujące przychody z najmu, dzierżawy. Więcej informacji o oświadczeniu znajdziesz w opisie usługi Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Informacje na temat ryczałtu znajdziesz w artykule Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

To, czy kontrahent ma zarejestrowaną działalność, można sprawdzić przez internet, korzystając z ogólnodostępnych rejestrów. Rejestry, w których możesz szukać informacji, zależą od rodzaju działalności.
Zależy, jakich danych szukasz:

Na portalu podatkowym możesz również sprawdzić status NIP i VAT kontrahenta.

Możesz również skorzystać z wykazu podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT.

Numer VAT UE możesz sprawdzić w wyszukiwarce na stronach Komisji Europejskiej.

Pomocne może okazać się, też sprawozdanie finansowego firmy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Informacji (płatnych) na temat kontrahentów udzielają Biura informacji gospodarczej (BIG).

Pomocne może okazać się, też sprawozdanie finansowego firmy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Informacji (płatnych) na temat kontrahentów udzielają Biura informacji gospodarczej (BIG).

Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak znaleźć informacje o przedsiębiorcy (jak sprawdzić kontrahenta)

Aby zamknąć działalność gospodarczą przez internet, zarejestruj się na stronie CEIDG, wypełnij formularz CEIDG-1 (zaznacz, że chodzi o wykreślenie wpisu w CEIDG i podpisz go bankowością elektroniczną, Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Więcej na informacji znajdziesz w opisie usługi Wyrejestruj firmę z CEIDG

Przez internet możesz też wyrejestrować spółki zarejestrowane w KRS

Mały ZUS to ulga dla przedsiębiorców, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo są wspólnikami spółki cywilnej
 • w ubiegłym roku nie przekroczyli progu przychodów, uprawniających do skorzystania z ulgi (30-krotność minimalnego wynagrodzenia na dany rok)
 • nie spełniają warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia)
 • rozliczają się na karcie podatkowej i nie korzystali jednocześnie ze zwolnienia z VAT
 • przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność gospodarczą
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.

Na czym polega mały ZUS: jeśli przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, można płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne.

Więcej informacji znajdziesz w artykule „Mały ZUS” – ulga w składkach ZUS dla przedsiębiorców, którzy działają na małą skalę