Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak zawiesić jednoosobową działalność zarejestrowaną w CEIDG

Przedsiębiorca może przerwać swoją działalność. Sprawdź kiedy i na jak długo można zawiesić firmę zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)? Jakie są obowiązki w okresie zawieszenia wobec pracowników, ZUS czy urzędu skarbowego?

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza przerwę w jej prowadzeniu.

Działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG możesz zawiesić pod warunkiem, że nie zatrudniasz pracowników.

Najważniejsza korzyść w okresie w zawieszenia to brak konieczności opłacania składek ZUS i podatków dochodowych – za okres zawieszenia nie wpłacasz zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej.

Nie musisz też składać deklaracji ZUS ani VAT.

W trakcie zawieszenia nie możesz prowadzić działalności i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów.

Możesz zawiesić działalność gospodarczą:

 • z dowolnego powodu, na przykład jeśli masz przejściowe problemy z prowadzeniem firmy, nie masz takich dochodów jakich się spodziewałeś, zastanawiasz się nad przyjęciem oferty pracy na etacie lub gdy z przyczyn osobistych nie możesz poświęcić firmie wystarczająco dużo czasu
 • na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni
 • dowolną ilość razy.

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku.

Po wznowieniu zawieszonej działalności możesz ją ponownie zawiesić w dowolnym terminie. Przy ponownym zawieszeniu obowiązują te same zasady, co przy pierwszym zawieszeniu.

Przykład

Pani Marta 12 kwietnia 2023 roku zgłosiła w CEIDG zawieszenie swojego zakładu fryzjerskiego, wskazując jako datę zawieszenia 15 marca 2023 roku.

Jak zawiesić działalność jednoosobową

Musisz poinformować CEIDG o zawieszeniu działalności.

Ta informacja zostanie przekazana przez CEIDG do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Ważne! Jeśli korzystasz z opodatkowania w formie karty podatkowej, to niezależnie od procedury zawieszenia działalności gospodarczej, możesz zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego - najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia - przerwę w wykonywaniu działalności, trwającą nieprzerwanie co najmniej 10 dni. Wtedy nie musisz płacić określonego w decyzji podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy. O zakończeniu przerwy informujesz w dniu poprzedzającym dzień zakończenia. Jeżeli przerwa podyktowana jest chorobą powinieneś ją zgłosić najpóźniej w dniu wznowienia działalności po tej przerwie.

Jeżeli zawiesisz działalność w CEIDG na dłużej niż 30 dni, to nie musisz już składać zawiadomienia dotyczącego przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej.

Przeczytaj, jak zawiesić działalność gospodarczą w CEIDG.

Zgłoś do CEIDG zawieszenie działalności gospodarczej online na Biznes.gov.pl.

Jak zawiesić spółkę cywilną

Działalność prowadzoną w formie spółki cywilnej musisz zawiesić w kilku krokach:

 • najpierw zgłaszasz zawieszenie do GUS, do rejestru REGON, nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia spółki cywilnej
 • następnie zgłaszasz zawieszenie do urzędu skarbowego na formularzu NIP-2, nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia spółki cywilnej
 • w CEIDG potwierdzasz zawieszenie: zgłaszasz je dopiero po dopełnieniu formalności w GUS i w urzędzie skarbowym oraz po faktycznej dacie zawieszenia spółki cywilnej.

Jeśli składasz wniosek o zawieszenie w urzędzie, na formularzu CEIDG-1, pamiętaj o wypełnieniu sekcji 25 i podaniu danych spółki cywilnej i daty zawieszenia. W sytuacji, gdy chcesz zgłosić zawieszenie większej liczby spółek cywilnych, wypełnij również formularz CEIDG-SC.

Pamiętaj! Zawieszenia spółki cywilnej, aby było skuteczne, muszą dokonać wszyscy wspólnicy. To oznacza, że pod wnioskiem do GUS powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników, wszyscy wspólnicy powinni dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego oraz złożyć wniosek do CEIDG.

Przeczytaj:

Jakie są obowiązki wobec pracowników

Możesz zawiesić działalność pod warunkiem, że nie zatrudniasz pracowników:

 • na umowę o pracę
 • na zasadzie powołania, wyboru, mianowania
 • na spółdzielczą umowę o pracę.

Zanim zgłosisz zawieszenie firmy, musisz więc rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Nie musisz rozwiązywać umów zleceń albo umów o dzieło.

Działalność możesz zawiesić także wtedy, gdy twoi pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Zwolnionych pracowników powinieneś wyrejestrować z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy.

Jeżeli planujesz zwolnienia grupowe musisz powiadomić powiatowy urząd pracy o przyczynach zwolnień grupowych.

Jakie są obowiązki wobec ZUS

Zgłoszenie zawieszenia w ZUS

Zawieszenia działalności jednoosobowej nie zgłaszasz do ZUS. Wystarczy, że zgłosisz je do CEIDG. Na podstawie informacji przekazanej przez CEIDG ZUS sporządzi odpowiednie formularze:

 • ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek
 • ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących
 • ZUS ZCNA - wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalności gospodarczą, osoby współpracującej.

Uwaga! Inaczej jest, jeśli zawieszasz działalność z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. W takiej sytuacji twoje składki mogą być opłacane w całości z budżetu państwa. Musisz jednak zgłosić się do ZUS, żeby z tego skorzystać.

Przeczytaj, jak złożyć do ZUS oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo ubezpieczeniu emerytalnemu.

Wyrejestrowanie pracowników z ubezpieczeń

Jeśli przed zawieszeniem działalności, umowy z twoimi pracownikami zostały rozwiązane, to musisz ich wyrejestrować z ubezpieczeń ZUS.

Zrób to w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy, na formularzu ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń podaj dzień następujący po dniu rozwiązania stosunku pracy. Na formularzu wpisz właściwy kod przyczyny wyrejestrowania.

Musisz również wyrejestrować wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodzin – na formularzu ZUS ZCNA.

Dokumenty możesz wysłać do ZUS elektronicznie, korzystając:

 • z programu Platnik w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym
 • z aplikacji ePłatnik dostępnej na PUE podpisując się podpisem kwalifikowanym bądź Profilem Zaufanym.

Jakie są składki do ZUS w czasie zawieszenia

W trakcie zawieszenia działalności nie płacisz składek, bo nie podlegasz ubezpieczeniom w ZUS.

Zanim złożysz wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, zastanów się, z jakim dniem chcesz to zrobić. Jeżeli zawiesisz działalność w trakcie miesiąca, będziesz musiał opłacić:

 • składkę zdrowotną za cały miesiąc
 • składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu twoja działalność była aktywna – w okresie zawieszenia, które trwa przez część miesiąca kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Przykład

Pan Piotr prowadzi pralnię. 24 marca 2020 roku zgłosił zawieszenie swojej firmy w CEIDG. Jako termin zawieszenia podał 20 marca 2020 roku. Firmę zawiesił na 3 miesiące, do 20 czerwca 2020 roku. Pan Piotr zapłaci pełną składkę zdrowotną za marzec i następną - również w pełnej wysokości - za czerwiec oraz składkę na ubezpieczenie społeczne, proporcjonalnie: za 19 dni w marcu (1-19 marca) i 11 dni w czerwcu (20-30 czerwca).

Prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od dnia ustania okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dlatego, jeśli chcesz mieć prawo do świadczeń zdrowotnych w okresie zawieszenia, powinieneś zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia (jeśli nie jesteś ubezpieczony z innego tytułu np. umowy o pracę albo zlecenia).

Przeczytaj jak dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń.

Możesz również dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, na formularzu ZUS ZUA. Sprawdź, jak to zrobić w poradniku ZUS na temat dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

W trakcie zawieszenia nie możesz dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Zawieszenie działalności przedsiębiorcy ubezpieczonego w KRUS

Jeżeli podlegasz ubezpieczeniu w KRUS i zawieszasz działalność wpisaną do CEIDG, informacja o zawieszeniu jest przekazywana do KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego.

Nie musisz składać dodatkowych dokumentów do KRUS.

Jako rolnik prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowany w KRUS, płacisz składki:

 • w podwójnej wysokości - na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • w pojedynczej wysokości - na inne ubezpieczenia: wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

W momencie zawieszenia działalności lub jej zakończenia wracasz do opłacania składek KRUS w pojedynczej wysokości.

Składki KRUS płacone są kwartalne, dlatego bardziej opłaca się zawiesić działalność z końcem kwartału, a nie w jego trakcie. KRUS nie zwraca żadnej części składki zapłaconej z góry za cały kwartał. Po wznowieniu działalności musisz zapłacić składki za cały kwartał. Nie ma znaczenia czy wznowiłeś działalność pod koniec czy w środku kwartału.

W okresie zawieszenia nie musisz składać:

 • oświadczenia o kontynuacji ubezpieczenia w KRUS
 • zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Warto jednak je złożyć (w terminie do 31 maja) - oddziały KRUS popierają taką praktykę. Dzięki temu nie będzie trzeba składać zaświadczenia z urzędu skarbowego w momencie wznowienia działalności.

Przeczytaj, jak złożyć oświadczenie rolnika (domownika) o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej.

Ważne! Jeżeli jesteś rolnikiem (lub domownikiem – osobą bliską rolnikowi) prowadzącym działalność gospodarczą, ale jesteś ubezpieczony w ZUS, to w przypadku zawieszenia działalności musisz tę informację przekazać do KRUS wraz z zaświadczeniem z ZUS w jakim terminie byłeś tam ubezpieczony. W takiej sytuacji CEIDG nie przesyła informacji do KRUS.

Zawieszenie działalności gospodarczej a opieka nad dzieckiem

Ubezpieczenie społeczne

Jeżeli zawieszasz działalność z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, masz prawo do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Twoje składki opłaca wtedy w całości z budżet państwa, za pośrednictwem ZUS.

Warunkiem objęcia ubezpieczeniami w okresie zawieszenia działalności jest prowadzenie działalności przez co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym zawieszenie. Nie możesz też zatrudniać pracowników.

Warunek prowadzenia działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy jest spełniony, jeśli:

 • podlegałeś lub podlegałaś (obowiązkowo lub dobrowolnie) z działalności nieprzerwanie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
 • opłacałeś lub opłacałaś składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez co najmniej 6 miesięcy
 • przerwy w opłacaniu składek były spowodowane jedynie pobieraniem świadczeń z ubezpieczenia chorobowego bądź wypadkowego
 • w okresie 6 miesięcy poprzedzających sprawowanie opieki podlegałeś lub podlegałaś ubezpieczeniom społecznym jako osoba pobierająca zasiłek macierzyński z tytułu prowadzenia działalności.

Prawo do zawieszenia działalności i objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi możesz wykorzystać na raz lub maksymalnie w 5 częściach. Przysługuje ono przez okres:

 • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia
 • do 6 lat – w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Uwaga! Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie jest objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu sprawowania opieki albo ubezpieczeniami jako osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego albo jako osoba przebywająca na urlopie wychowawczym.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy (taka sama, jak przy standardowych składkach przedsiębiorcy).

Przeczytaj:

Ubezpieczenie zdrowotne

Osoby objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, a wygasa z dniem zakończenia sprawowania tej opieki.

Podstawę wymiaru składki stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Zgłoszenie do ZUS

Musisz złożyć w ZUS oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (oświadczenie UE–1), które zawiera:

 • twoje imię i nazwisko, numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu
 • miejsce zamieszkania
 • dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
 • imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia
 • informację o ostatnim okresie ubezpieczenia
 • informację o korzystaniu lub nieskorzystaniu z uprawnień wynikających ze sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez drugiego rodzica.

Łącznie z oświadczeniem należy także przedłożyć oryginały:

 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeśli dziecko ma takie orzeczenie).

Musisz zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach w stosunku do danych wskazanych w oświadczeniu. Masz na to 7 dni od dnia, w którym takie zmiany zaszły. Musisz zaktualizować dane zawarte w oświadczeniu w przypadku zmiany okresu zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Przeczytaj szczegółowe informacje ZUS dotyczące rodzajów ubezpieczeń i podstawy wymiaru składek przy opiece nad dzieckiem.

Ubezpieczeni w KRUS

Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przewidują możliwość finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, między innymi za:

 • rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek
 • rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
 • osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Ważne! W przypadku ubezpieczonych w KRUS nie ma warunku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Warunki finansowania składek w KRUS

Prawo do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe uwarunkowane jest spełnieniem wymogów formalnych. Warunki to:

 • złożenie, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS, wniosku o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, a w przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem. Wnioski są do pobrania na stronie KRUS
 • przedłożenie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiada ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty
 • rolnik lub domownik, prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, zaprzestanie prowadzenia tej działalności albo zawiesi jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być prowadzona)
 • drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo z prawa do finansowania składek w ZUS na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (m.in. z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy przebywania na urlopie wychowawczym).

Składka z dotacji budżetu państwa wynosi 10% emerytury podstawowej. Osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (tzn. nie spełniają warunków do tego ubezpieczenia), w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje prawo wyboru finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ZUS lub KRUS.

Co można robić w trakcie zawieszenia działalności

W trakcie zawieszenia nie możesz:

 • prowadzić działalności gospodarczej
 • osiągać bieżących przychodów.

Możesz jednak wykonywać niektóre czynności, które pozwolą ci zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności.

W szczególności, w trakcie zawieszenia możesz:

 • przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem,
 • osiągać przychody finansowe z czynności sprzed zawieszenia,
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem,
 • wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów,
 • zabezpieczać źródła przychodów,
 • powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

W trakcie zawieszenia masz obowiązek:

 • uczestniczyć we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą twojej firmy,
 • wykonywać obowiązki nakazane przepisami,
 • uczestniczyć w kontrolach,
 • składać coroczne sprawozdanie finansowe,
 • prowadzić księgowość,
 • opłacać należności publiczno-prawne (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty środowiskowe).

Przeczytaj wybrane interpretacje indywidualne Ministra Finansów, które dotyczą wykonywania poszczególnych czynności w trakcie zawieszenia prowadzenia działalności.

Księgowość podczas zawieszenia działalności

Jeżeli przed zawieszeniem działalności prowadzisz księgowość, to zawieszenie nie zwalania z tego obowiązku. W zależności od tego, czy prowadzisz księgowość uproszczoną (podatkową księgę przychodów i rozchodów), pełną księgowość lub czy rozliczasz się ryczałtem twoje obowiązki będą nieco inne.

Ważne! Jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej, nie masz obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) ani ewidencji przychodów. Jeżeli jednak korzystasz ze zwolnienia z VAT albo prowadzisz ewidencję na kasie fiskalnej, masz obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży.

Przeczytaj:

Podatki dochodowe w okresie zawieszenia działalności

Jeśli rozliczasz działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (według stawek 12 i 32 %) lub według stawki liniowej 19 %, nie wpłacasz zaliczek za okres zawieszenia.

Jeśli płacisz podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej jesteś zwolniony z ryczałtu.

Pamiętaj, że zwolnienie z obowiązku zapłaty:

 • zaliczek na podatek dochodowy
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

dotyczy okresu, za który masz zawieszoną działalność gospodarczą. Oznacza to, że jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej powstanie obowiązek zapłaty zaliczek lub ryczałtu (np. uzyskasz przychód), jesteś z niego zwolniony.

Jeżeli jednak obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powstanie przed okresem zawieszenia, to jesteś zobowiązany do zapłaty zaliczki, nawet gdy termin zapłaty wypadnie na okres zawieszenia działalności.

Przykład

Pani Marta prowadzi firmę – sprzedaje wegańskie ciasta. Jej działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych i płaci miesięczne zaliczki na podatek. Postanawia zawiesić działalność z dniem 16 marca 2023 roku. 25 kwietnia 2023 roku, a więc w okresie zawieszenia, Pani Marta sprzedaje mąkę, której używała do produkcji ciast. Mąka ma termin ważności do 30 września 2023 roku i Pani Marta nie we, czy zdąży ją wykorzystać - na razie nie planuje wznowienia działalności. Może przeprowadzić taką transakcję, bo dzięki temu chroni swoją firmę przed stratą. Pani Marta, w związku z zawieszeniem:

 • do 20 kwietnia 2023 roku musi zapłacić zaliczkę od dochodów (przychodów) uzyskanych przed dniem zawieszenia, czyli przed 16 marca 2023 roku
 • nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy w okresie zawieszenia
 • do 30 kwietnia 2024 roku musi złożyć rozliczenie roczne PIT-36 uwzględniające okres zawieszenia, w tym sprzedaż mąki.

Jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej, nie opłacasz karty w okresie zawieszenia działalności zgłoszonej do CEIDG lub przerwy zgłoszonej naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeśli okres zawieszenia lub przerwy nie obejmuje pełnego miesiąca (np. trwa 40 dni), zmniejszasz kwotę podatku za dany miesiąc o 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia lub przerwy.

Przykład

Pani Katarzyna zgłosiła przerwę w działalności opodatkowanej kartą od 1 marca do 10 kwietnia. Zgodnie z ustaleniem naczelnika urzędu skarbowego jej miesięczny podatek wynosi 300 zł. Za marzec nie płaci podatku, a za kwiecień zapłaci 200 zł (20 dni x 10 zł). Tak samo rozliczyłaby się przy zawieszeniu działalności gospodarczej za ten okres.

Rozliczenia roczne za okres zawieszenia działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia cię z obowiązku złożenia zeznania rocznego, nawet jeśli trwa cały rok podatkowy. Zeznanie składasz nawet wtedy, gdy nie osiągnąłeś w ciągu roku żadnego dochodu.

W rocznym zeznaniu ujmujesz wszystkie uzyskane w roku podatkowym przychody (również w okresie zawieszenia) oraz poniesione koszty. Termin złożenia zeznania zależy od wybranego sposobu opodatkowania:

 • do 30 kwietnia składasz PIT-36 (rozliczenie według skali podatkowej) oraz PIT-36L (rozliczenie według stawki liniowej)
 • do końca lutego składasz PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
 • jeśli opłacasz podatek w formie karty podatkowej, nie składasz rocznego zeznania podatkowego. Natomiast do 31 stycznia przekazujesz formularz PIT-16A, czyli zestawienie miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od karty podatkowej

Amortyzacja w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

W trakcie zawieszenia nie można amortyzować tych składników, które nie są używane na skutek zawieszenia działalności gospodarczej.

Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność. Przerwa w amortyzacji trwa do końca miesiąca,
w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.

Przykład

Pan Józef amortyzuje maszynę produkcyjną. Zawiesił działalność gospodarczą od 1 marca do 31 sierpnia. Ostatniego odpisu amortyzacyjnego dokona za marzec, a następnie będzie kontynuował naliczanie odpisów od września. W efekcie okres amortyzacji maszyny wydłuży się o 5 miesięcy, ale suma odpisów zaliczanych do kosztów nie zmieni się.

Zawieszenie działalności a kasa fiskalna

W przypadku zawieszenia działalności nie musisz podejmować żadnych dodatkowych kroków związanych ze swoją kasą fiskalną. Nie musisz składać wniosku o jej wyrejestrowanie z ewidencji powadzonej przez Urząd Skarbowy. Możesz dalej ją mieć, a po wznowieniu działalności ponownie używać. Nie musisz także dokonywać terminowych przeglądów technicznych, pod warunkiem, że nie prowadzisz w tym okresie ewidencji.

Uwaga! W trakcie zawieszenia działalności wpisanej do CEIDG, jeżeli nie dokonywałeś sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej, nie robisz raportów dobowych ani miesięcznych. Oznacza to, że nie musisz robić tzw. „pustych" raportów.

Jeżeli w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej sprzedasz osobie fizycznej lub rolnikowi ryczałtowemu przedmioty majątku firmy lub środki trwałe, to musisz zaewidencjonować tą transakcję na kasie fiskalnej i zrobić raport dzienny, a następnie miesięczny. W przypadku sprzedaży innym podmiotom wystawiasz fakturę.

Pamiętaj, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie musisz zmieniać kasy fiskalnej starego typu na kasę fiskalną nowego typu. Ważne, żebyś zrobił to przed rozpoczęciem pierwszej sprzedaży, po wznowieniu działalności.

VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Deklaracje JPK VAT

W okresie zawieszenia nie masz obowiązku składania deklaracji JPK_V7M i JPK_V7K

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych dotyczy wyłącznie pełnych okresów rozliczeniowych, dlatego musisz złożyć deklarację za okres (miesiąc albo kwartał), w którym prowadziłeś działalność nawet przez jeden dzień.

Oznacza to, że jeżeli działalność została zawieszona w trakcie miesiąca/ kwartału, to za ten okres musisz złożyć deklarację JPK_V7M/JPK_V7K.

Przykład

Firma Pana Roberta świadczy usług sprzątające. Pan Robert jest podatnikiem VAT i składa deklarację miesięczną wraz z ewidencją JPK_V7M. Pan Robert zawiesza działalność 30 marca 2023 roku i nie składa deklaracji za okres, w którym jego firma jest zawieszona (zwolnienie z obowiązku składania deklaracji dotyczy pełnego okresu rozliczeniowego). Ostatnią deklarację JPK_V7M za marzec - złoży do 25 kwietnia.

Od zwolnienia z obowiązku składania deklaracji JPK_V7M/JPK_V7K w okresie zawieszenia jest kilka wyjątków. Musisz złożyć deklarację, gdy w okresie zawieszenia:

 • dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importujesz usługi lub jesteś nabywcą towarów i w związku z tymi nabyciami jesteś podatnikiem VAT
 • dokonujesz korekty proporcji VAT (dotyczy to podatników, którzy rozliczają się według mechanizmu proporcji i są zobowiązani do korekty odliczonego podatku naliczonego w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku podatkowego)
 • chcesz skorzystać z prawa do odliczenia podatku, np. z tytułu ponoszenia kosztów umów terminowych, jak abonament telefoniczny czy najem lokalu - złożenie deklaracji warunkuje uzyskanie prawa od odliczenia podatku
 • musisz skorygować którąś z wcześniejszych deklaracji - zwolnienie z obowiązku składania deklaracji nie dotyczy okresów, za które jesteś zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego
 • wykonasz jakąkolwiek czynność, z tytułu której będziesz zobowiązany do rozliczenia podatku, będziesz zobowiązany do złożenia deklaracji za okres, w którym wykonałeś tę czynność.

Przykład

Pan Robert, który zawiesił firmę świadczącą usługi sprzątające w marcu 2020 roku, w lipcu 2020 roku sprzedaje profesjonalny odkurzacz, którego używał w swojej firmie. Może przeprowadzić taką transakcję, bo nieużywany odkurzacz traci na wartości i szybciej ulega awariom, co naraża firmę na straty. W związku z tą transakcją, opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Pan Robert składa deklarację JPK_V7M za lipiec w terminie do 25 sierpnia 2023 roku.

Jeśli z kolei jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT UE i w okresie zawieszenia nie dokonujesz transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie musisz składać deklaracji VAT UE.

Rejestr podatników VAT

Zawieszenie działalności na co najmniej 6 miesięcy powoduje wykreślenie z rejestru podatników VAT. Po okresie zawieszenia następuje ponowna rejestracja bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będziesz wykonywał czynności opodatkowane VAT, jesteś zobowiązany zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będziesz wykonywał te czynności. Zawiadomienie złóż:

 • przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo
 • przed dniem rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Jeśli złożysz zawiadomienie, nie zostaniesz wykreślony z rejestru VAT albo twój status podatnika VAT zostanie przywrócony na okres wskazany w zawiadomieniu.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.