Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)

Rejestrujesz firmę w CEIDG i nie wiesz jaką formę opodatkowania wybrać? Właśnie zakładasz spółkę cywilną osób fizycznych i zastanawiasz się nad kartą podatkową? A może już prowadzisz działalność i chcesz zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową? Poniżej dowiesz się kto i na jakich zasadach może wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Czym jest karta podatkowa

Karta podatkowa jest formą opodatkowania, która polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Taka forma opodatkowania jest szczególnie korzystna w przypadku małych firm zatrudniających niewielu pracowników lub posiadających zorganizowany zakład w małych miejscowościach. Pamiętaj, że wysokość karty podatkowej rośnie wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której prowadzisz działalność. Opodatkowanie w formie karty przysługuje tylko niektórym przedsiębiorcom oraz przyznawane jest wyłącznie na twój wniosek.

Kto może wybrać kartę podatkową

Jeśli prowadzisz działalność usługową lub wytwórczo-usługową, gastronomiczną, transportową, rozrywkową, sprzedajesz posiłki domowe, wykonujesz wolny zawód, świadczysz usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi lub usługi edukacyjne, polegające na udzielaniu lekcji na godziny to możesz złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Pamiętaj, że przy prowadzeniu działalności nie możesz korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Nie możesz też prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej, poza rodzajem działalności zgłoszonej we wniosku, ani wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Również twój małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie co ty. Działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku musi być prowadzona wyłącznie w Polsce. 

Stawki karty podatkowej są określone kwotowo przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie stawek karty podatkowej i są ogłaszane na każdy rok podatkowy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Do 20 stycznia roku podatkowego, a jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą - przed jej rozpoczęciem.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe

1. Wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca położenia zorganizowanego zakładu (czyli wyodrębnionej organizacyjnie części przedsiębiorstwa).

2. Jeżeli nie zgłosisz działalności do ewidencji lub gdy wykonujesz działalność bez posiadania zorganizowanego zakładu, wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – to do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

3. Jeżeli prowadzisz działalność w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca wskazanego przez ciebie jako siedziba działalności.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek na formularzu PIT-16

Wniosek o kartę podatkową złóż na formularzu PIT-16 i wyślij do urzędu skarbowego. Wzór formularza znajdziesz poniżej.

Formularz możesz też załączyć:

Ważne! Jeśli masz spółkę cywilną, to wystarczy, że jeden ze wspólników złoży wniosek o kartę podatkową.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera m.in. :

 • miejsce składania wniosku,
 • dane identyfikacyjne podatnika,
 • dane dotyczące działalności (np.  adres siedziby lub miejsca położenia zakładu, rodzaj i zakres działalności, dane dotyczące stanu zatrudnienia),
 • informację dotyczącą odbiorców świadczeń,
 • inne informacje mające wpływ na wysokość karty podatkowej.

 • Wniosek o kartę podatkową możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego. Wniosek możesz też przesłać elektronicznie poprzez formularz online dostępny na Portalu Podatkowym (w formie kreatora). Formularz możesz podpisać:
  • podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym
  •  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga! Nie możesz podpisać wniosku Profilem Zaufanym oraz przesłać go za pośrednictwem platformy ePUAP. 

 • Formularz CEIDG-1 możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu miasta lub gminy. Jeśli masz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany – formularz CEIDG-1 możesz wysłać elektronicznie.

Termin

Do 20 stycznia roku podatkowego, a jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą - przed jej rozpoczęciem.

 1. Dostaniesz decyzję z urzędu skarbowego

W decyzji urząd ustali wysokość podatku jaki będziesz płacić. Jeżeli prowadzisz działalność w formie spółki, to w decyzji urząd wymieni wszystkich wspólników.

Jeżeli urząd stwierdzi, że nie spełniasz warunków do zastosowania karty podatkowej, to wyda ci decyzję odmowną. 

W takim przypadku musisz płacić: 

1) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, albo 

2) podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Opodatkowania w formie karty podatkowej możesz się zrzec. Masz na to 14 dni od dnia, w którym dostaniesz decyzję ustalającą wysokość karty podatkowej lub decyzję zmieniającą wysokość tego podatku.

Uwaga! Jeśli we wniosku podasz dane niezgodne ze stanem faktycznym i dane te wpływają na przyznanie ci opodatkowania w formie karty podatkowej, bądź powodują zaniżenie wysokości tego podatku, to urząd skarbowy stwierdzi wygaśnięcie decyzji o karcie podatkowej.

Dokumenty

Jeśli posiadasz konto na Portalu Podatkowym i wyraziłeś zgodę na doręczanie korespondencji drogą elektroniczną za pośrednictwem tego portalu, to decyzję otrzymasz na swoje konto lub konto pełnomocnika.

Termin

Decyzję dostaniesz w ciągu miesiąca.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Decyzję dostaniesz w ciągu miesiąca.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji możesz się odwołać w ciągu 14 dni do Dyrektora Izby Skarbowej. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego oczekujesz i jakie masz na to dowody.

Warto wiedzieć

Informuj o zmianach

Zgłoś do urzędu skarbowego zmiany:

 • powodujące utratę warunków zastosowania karty podatkowej (np. twój małżonek rozpocznie prowadzenie działalności w tym samym zakresie)
 • mające wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej (np. liczba zatrudnionych osób, miejsce prowadzenia działalności)

Obowiązkowo powiadom urząd również o likwidacji prowadzonej działalności.

Zrób to na formularzu PIT-16Z/PIT-16ZS lub elektronicznie poprzez formularz online dostępny na Portalu Podatkowym lub za pośrednictwem CEIDG. 

Kontynuacja opodatkowania w formie karty podatkowej

Nadal możesz korzystać z karty podatkowej, jeśli do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego:

 • nie zgłosisz likwidacji działalności gospodarczej
 • nie wybierzesz innej formy opodatkowania
 • nie zawiadomisz pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej

Co możesz odliczyć

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej możesz obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, złóż w urzędzie skarbowym roczną deklarację (PIT-16A) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

Kiedy wpłacać podatek

Wpłacaj podatek co miesiąc do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień do 28 grudnia danego roku. 

Twoje uprawnienia i obowiązki

Jesteś zwolniony z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Musisz natomiast wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawisz rachunek lub fakturę.

Dowiedz się więcej o dostępnych formach opodatkowania

Czy ta strona była przydatna?