Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś zawieszenie działalności gospodarczej

Jesteś przedsiębiorcą i twoja sytuacja finansowa nie jest najlepsza? A może prowadzisz stoisko z pamiątkami i skończył się sezon turystyczny? Możesz w każdej chwili zawiesić działalność gospodarczą. Przeczytaj ten opis i dowiedz się jak zawiesić działalność.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek elektroniczny złożysz w serwisie ceidg.gov.pl

Podpisz go bankowością elektroniczną, Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zawieszenie działalności gospodarczej jest rozwiązaniem, które pomaga przedsiębiorcom np. w przypadku, gdy ich sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Sprawdź jakie są plusy i minusy zawieszenia firmy.

Jak zawiesić działalność gospodarczą

Zawieszenie działalności gospodarczej następuje na wniosek – w tym celu złóż wniosek o zmianę wpisu w CEIDG (formularz CEIDG-1) i zaznacz, że chodzi o zawieszenie.

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą

Zawiesić działalność gospodarczą możesz:

 • na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni
 • na czas określony – od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)

Zawieszenie działalności gospodarczej a spółka cywilna

Jeżeli działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki cywilnej, zawieszenie będzie skuteczne wtedy, gdy działalność gospodarczą zawieszą wszyscy wspólnicy.

Uwaga

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie możesz osiągać przychodów z bieżącej działalności. Możesz jednak sprzedawać środki trwałe i wyposażenie firmy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • miasta na prawach powiatu
 • Ministerstwo Rozwoju

Wniosek możesz również złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną – w takim przypadku właściwą instytucją jest Ministerstwo Rozwoju.

Możesz także złożyć wniosek za pośrednictwem dowolnego urzędu miasta lub gminy, który wprowadzi go w twoim imieniu do systemu CEIDG. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej

 • elektronicznie – w tym celu zarejestruj się na stronie internetowej CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go elektronicznie bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • w urzędzie – osobiście lub przez pełnomocnika. W urzędzie otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa przy rejestracji działalności
 • listownie – wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym, podpisz go własnoręcznie, a następnie podpis potwierdź u notariusza)
 • telefonicznie – skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię o podpis

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: 17 zł za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli wniosek złożony drogą elektroniczną jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG niezwłocznie cię o tym poinformuje.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, Wniosek, który nie zostanie poprawiony w terminie, nie będzie rozpatrywany.

 1. Prowadzona przez ciebie działalność gospodarcza zostanie zawieszona

Termin

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia:

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Zawieszenie firmy nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej: 

 • możesz wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów – np. wynajmować lokal do prowadzenia działalności
 • możesz przyjmować należności i musisz regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • możesz zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
 • masz prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalności gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • możesz zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców
 • możesz powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego

Zawieszenie działalności gospodarczej a zaliczki na podatek dochodowy

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie musisz wyliczać i uiszczać zaliczek na podatek dochodowy.

Zawieszenie działalności gospodarczej a VAT

W okresie zawieszenia nie musisz składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Uwaga – zwolnienie z obowiązku składania deklaracji nie obejmuje:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem (np. import lub nabywanie towarów spoza UE)
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
 • okresów rozliczeniowych, w ramach których podatnik musi rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz w ramach których musi dokonać korekty podatku naliczonego

Jeśli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będziesz wykonywać czynności opodatkowane podatkiem VAT (np. usługi najmu, sprzedaż środka trwałego), to musisz zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo rozpoczęcia wykonywania takich czynności. W zawiadomieniu wpisz, w jakim okresie będziesz wykonywać te czynności. Jeżeli zawieszenie działalności będzie trwało nieprzerwanie 6 miesięcy, naczelnik urzędu skarbowego wykreśli cię z rejestru czynnych podatników VAT. Po zakończeniu zawieszenia „wrócisz” do rejestru automatycznie (nie musisz składać żadnego wniosku).

Zawieszenie działalności gospodarczej a KRUS

Jesteś rolnikiem-przedsiebiorcą? Przeczytaj co stanie się, kiedy jako rolnik zawiesisz działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej a opieka nad dzieckiem

Zawieszasz działalność gospodarczą, bo opiekujesz się dzieckiem? Sprawdź zasady finansowania składek ZUS w trakcie zawieszenia firmy ze względu na opiekę nad dzieckiem.

Przeczytaj poradnik, jak krok po kroku zawiesić działalność.

Czy ta strona była przydatna?