Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie z działalności pocztowej

Jesteś przedsiębiorcą, który zajmuje się usługami pocztowymi? Jako operator pocztowy masz obowiązek składać corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok. Sprawdź poniżej, gdzie i kiedy złożyć sprawozdanie z działalności pocztowej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawozdanie podpisz podpisem kwalifikowanym i złóż, po zalogowaniu, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako operator pocztowy składasz obowiązkowe sprawozdanie dotyczące świadczonych przez ciebie usług pocztowych. Dokumenty dostarczasz do 31 marca każdego roku

Sprawozdanie złóż także, gdy zawiesiłeś lub zakończyłeś działalność – obowiązek obejmuje bowiem rok, w trakcie którego nastąpiło zawieszenie lub wykreślenie. Jeśli nie prowadziłeś działalności pocztowej w danym roku sprawozdawczym, to złóż oświadczenie o tym, że nie prowadziłeś działalności pocztowej. Pobierz przykładowy wzór oświadczenia.

Ponadto pamiętaj, że jako operator pocztowy obowiązkowo składasz zgłoszenie do Prezesa UKE w sprawie zawieszenia lub zakończenia działalności. Zrób to w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji. Jeśli zakończyłeś działalność pocztową, Prezes UKE wykreśli ciebie z rejestru operatorów pocztowych. Pamiętaj o tym obowiązku, gdyż za brak złożonego sprawozdania lub podanie nieprawidłowych informacji grozi ci kara pieniężna.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdanie złóż do 31 marca każdego roku.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż sprawozdanie z działalności pocztowej do Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 • Jeśli składasz sprawozdanie w wersji papierowej, dokumenty złóż w UKE, z dopiskiem Departament Rynku Pocztowego. Prześlij kopię elektroniczną na adres: formularzpocztowy@uke.gov.pl.

Pamiętaj! Przesłanie formularza pocztą elektroniczną (mejlem) nie zwalnia z obowiązku złożenia  prawidłowo podpisanego sprawozdania w formie papierowej.

W sprawozdaniu podajesz informacje dotyczące twojej działalności w minionym roku, w tym m.in. : dane o sprzedaży z podziałem na usługi: powszechne, wchodzące w zakres usług powszechnych, przesyłki kurierskie, a także inne usługi pocztowe; średnioroczne zatrudnienie; liczbę placówek oraz agencji pocztowych; liczbę  nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów;

Do sprawozdania dołącz:

 • aktualny wykaz adresów placówek pocztowych w podziale na:
  • własne placówki pocztowe operatora pocztowego i inne wyodrębnione oraz oznaczone przez niego miejsca, w których można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową czy kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym

  • jednostki organizacyjne agentów pocztowych

 • cennik usług pocztowych stosowany w okresie objętym sprawozdaniem.

Pamiętaj, że Prezes UKE może zażądać od ciebie dodatkowych informacji. W takiej sytuacji masz co najmniej 14 dni na ich dostarczenie do urzędu.

Jeśli twój dokument jest wypełniony poprawnie, urząd przyjmie twoje sprawozdanie. Nie czekaj na potwierdzenie, gdyż urząd go nie wydaje.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W sprawozdaniu zamieszcza się informacje dotyczące:

1) sprzedaży usług pocztowych w ujęciu ilościowym i wartościowym w podziale na:

a) usługi powszechne,

b) usługi wchodzące w zakres usług powszechnych,

c) przesyłki kurierskie,

d) inne usługi pocztowe;

2) średniorocznego zatrudnienia;

3) liczby placówek pocztowych, w tym jednostek organizacyjnych agentów pocztowych;

4) liczby nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów;

5) liczby i rodzajów złożonych reklamacji, w podziale na usługi, o których mowa w pkt 1, sposobu ich rozpatrzenia oraz liczby i wysokości wypłaconych odszkodowań;

6) dostępu do elementów infrastruktury pocztowej;

7) rzeczywistego obszaru wykonywanej działalności pocztowej;

8) okresu wykonywania działalności pocztowej;

9) formy prawnej przedsiębiorcy i danych teleadresowych;

10) przynależności do grupy kapitałowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Formularz składa się z 5 części:

 • Formularza 00. Sprawozdanie z działalności pocztowej – informacja o operatorze pocztowym i jego zasobach” – tę część wypełnia każdy operator pocztowy;
 • Formularza 01. Sprawozdanie z działalności pocztowej – usługi powszechne” – tę część wypełnia jedynie operator wyznaczony i przedkłada jako załącznik do Formularza 00;
 • Formularzy 02 - 04. wypełnianych przez operatorów pocztowych stosownie do wykonywanej działalności pocztowej i przedkładanych jako załączniki do Formularza 00;
 • Formularza 05. Sprawozdanie z działalności pocztowej – dostęp do elementów infrastruktury pocztowej” – tę część wypełnia jedynie operator wyznaczony i przedkłada jako załącznik do Formularza 00.

Zanim złożysz sprawozdanie, sprawdź, czy wszystkie formularze są podpisane zgodnie z reprezentacją. Jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika, dołącz pełnomocnictwo (wraz z dowodem opłaty skarbowej 17 zł).

Więcej informacji dotyczących wypełniania formularza znajdziesz na stronie UKE.

Termin

Sprawozdanie złóż do 31 marca każdego roku.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd załatwi twoją sprawę, z chwilą gdy otrzyma twoje sprawozdanie.

Warto wiedzieć

 • Masz możliwość zastrzec informacje przekazywane w sprawozdaniu na żądanie Prezesa UKE. Chodzi o materiały, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednak Prezes UKE – w uzasadnionej sytuacji – może wydać decyzję o uchyleniu zastrzeżenia.

 • Na podstawie sprawozdań Prezes UKE przygotowuje coroczny raport o stanie rynku pocztowego i wynikach kontroli. Raport jest przygotowywany do końca maja. Prezes UKE przekazuje potem raport Ministrowi Infrastruktury oraz publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej UKE.

 • Jeśli nie złożysz sprawozdania, to grozi ci za to kara pieniężna. Kara grozi ci też wtedy, gdy twoje sprawozdanie będzie niepełne lub nieprawdziwe, a także kiedy złożysz je po terminie. Kary nakłada Prezes UKE. Na zapłatę kary masz 14 dni od daty, kiedy decyzja o jej wymierzeniu stała się ostateczna. Masz prawo odwołać się od decyzji Prezesa UKE. Odwołanie złóż do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Czy ta strona była przydatna?