Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o uzgodnienie szacunkowej proporcji sprzedaży dla celów odliczania podatku VAT

Jesteś podatnikiem VAT i wykonujesz sprzedaż mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną z VAT lub nieopodatkowaną)? Nie jesteś w stanie przyporządkować konkretnej części zakupów (podatku naliczonego) do sprzedaży opodatkowanej? Złóż wniosek do urzędu skarbowego o uzgodnienie szacunkowej proporcji sprzedaży VAT. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Odliczanie VAT w działalności

Masz prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług w zakresie, w jakim wykorzystujesz je w działalności opodatkowanej.

Nie możesz odliczyć podatku, jeżeli świadczysz wyłącznie usługi przedmiotowo zwolnione z VAT (na przykład usługi transportu sanitarnego).

Sprzedaż mieszana - odliczanie VAT proporcją

Prowadząc sprzedaż mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną lub nieopodatkowaną), żeby skorzystać z prawa do odliczenia podatku, podziel wydatki związane z działalnością gospodarczą na:

 • zakupy związane tylko ze sprzedażą zwolnioną lub nieopodatkowaną
 • zakupy związane tylko ze sprzedażą opodatkowaną
 • zakupy, które mogą służyć obu rodzajom sprzedaży.

Jeżeli nie wiesz, w jakim stopniu nabyty towar lub usługa będzie wykorzystywana do celów opodatkowanych lub zwolnionych, to prawo do odliczenia podatku przysługuje ci wyłącznie na podstawie współczynnika proporcji sprzedaży.

Proporcję sprzedaży oblicz na podstawie obrotu z roku poprzedniego. Do wyliczenia współczynnika proporcji weź kwoty netto. Wynik proporcji zaokrąglij w górę (na przykład proporcję 96,32% zaokrąglij do 97%).

Proporcję sprzedaży ustal według wzoru:

 • licznik: roczny obrót z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych
 • mianownik: roczny obrót całkowity (czynności opodatkowane i zwolnione z VAT).

Nie wliczasz do niego obrotu:

 • uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji
 • z tytułu dostawy gruntów i praw wieczystego użytkowania, jeśli są zaliczane do środków trwałych – używanych do  działalności
 • z tytułu transakcji dotyczących pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych
 • z tytułu transakcji dotyczących usług zwolnionych (np. transakcji dotyczące walut, usług udzielania kredytów) wymienionych w ustawie o VAT, w zakresie w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy (wykaz czynności zwolnionych, których nie wliczysz do obrotu znajdziesz w art. 43 ust. 1 pkt 7,12 i 38-41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Przykład: podatnik w 2020 roku dokonał sprzedaży:

 • opodatkowanej według stawki 23% VAT w wysokości netto 200 000 zł
 • sprzedaży usług zwolnionych w wysokości 50 000 zł.

Proporcję na 2021 rok należy w tym przypadku obliczyć w następujący sposób:

Przykład obliczenia proporcji sprzedaży: licznik: roczny obrót z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych: 200 tys. zł; mianownik: roczny obrót całkowity (czynności opodatkowane jak i zwolnione z VAT): 200 tys. zł + 50 tys. zł. Otrzymany wynik pomnóż razy 100%. Wynik wynosi 80%                            

Proporcja na 2021 rok wynosi 80% i jest obliczana wstępnie do stosowania do końca danego roku. Oznacza to, że do wydatków związanych ze sprzedażą mieszaną, co do których nie ma możliwości przyporządkowania ich do sprzedaży opodatkowanej lub zwolnionej, podatnikowi będzie przysługiwało odliczenie w części wynoszącej 80% podatku naliczonego.

Po zakończeniu danego roku podatnik będzie zobowiązany obliczyć faktyczny wskaźnik proporcji - oparty na danych finansowych za rok 2021i dokonać korekty podatku VAT odliczonego w trakcie 2021 rok w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy kolejnego roku, czyli 2022.

Szacunkowe ustalenie proporcji sprzedaży

Proporcji nie wyliczysz samodzielnie, jeżeli:

 • w poprzednim roku podatkowym nie osiągnąłeś obrotu z tytułu działalności opodatkowanej i zwolnionej (na przykład nie prowadziłeś działalności)
 • obroty w poprzednim roku nie przekroczyły 30 000 zł
 • proporcja ustalona za poprzedni rok w bieżącym roku według ciebie byłaby niereprezentatywna (np. zmieniłeś profil działalności).

W takich przypadkach, złóż wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o uzgodnienie szacunkowej proporcji sprzedaży.

Przy działalności mieszanej, gdy proporcja:

 • przekroczy 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku była mniejsza niż 500 zł – możesz uznać, że proporcja wynosi 100%
 • nie przekroczy 2% – możesz uznać, że proporcja ta wynosi 0% (nie odliczasz VAT).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek:

 • przed rozpoczęciem sprzedaży mieszanej
 • na początku roku podatkowego – w przypadku, gdy:
  • obrót w poprzednim roku nie przekroczył 30 000 zł
  • proporcja ustalona za poprzedni rok, w bieżącym roku według ciebie byłaby niereprezentatywna.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli:

 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu)
 • nie masz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności)
 • nie masz miejsca zamieszkania, siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby wniosek złożyć w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o uzgodnienie szacunkowej proporcji sprzedaży VAT

Dokumenty

Termin

Złóż wniosek:

 • przed rozpoczęciem sprzedaży mieszanej
 • na początku roku podatkowego – w przypadku, gdy:
  • obrót w poprzednim roku nie przekroczył 30 000 zł
  • proporcja ustalona za poprzedni rok, w bieżącym roku według ciebie byłaby niereprezentatywna.
 1. Urząd skarbowy rozpatrzy wniosek i uzgodni proporcję

Po rozpatrzeniu twojego wniosku, urząd przygotuje protokół, w którym uzgodni szacunkową proporcję sprzedaży. Zostaniesz poproszony o podpisanie protokołu. Ustalony w ten sposób wskaźnik proporcji możesz stosować do końca danego roku podatkowego.

Po zakończeniu roku musisz obliczyć faktyczną proporcję sprzedaży oraz skorygować podatek naliczony.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Protokół, w którym urząd skarbowy uzgodni szacunkową proporcję sprzedaży.

Ile zapłacisz

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1 (opcjonalne)

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Przeczytaj, jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne! Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Współczynnik sprzedaży w jednostkach samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego ustalają proporcje odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych danej jednostki samorządu terytorialnego, czyli jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz urzędu obsługującego daną JST (na przykład urzędu gminy). 

Roczna korekta VAT naliczonego

W danym roku wydatki związane ze sprzedażą mieszaną rozliczaj według proporcji ustalonej szacunkowo. Po zakończeniu roku podatkowego masz obowiązek obliczyć faktyczny udział sprzedaży opodatkowanej w całej kwocie sprzedaży. W razie różnicy skoryguj kwotę odliczonego podatku. Korektę podatku naliczonego zrób jednorazowo w deklaracji VAT za pierwszy miesiąc lub pierwszy kwartał roku (jeżeli VAT rozliczasz kwartalnie), po danym roku podatkowym.

W kolejnych latach rzeczywisty wskaźnik proporcji za rok poprzedni staje się wskaźnikiem szacunkowym na rok kolejny. Możesz wysłać pismo do naczelnika urzędu skarbowego z informacją, że wskaźnik VAT będzie stosowany na takim poziomie. Jednak nie masz takiego obowiązku.

Czy ta strona była przydatna?