Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych

Chcesz zawiesić na jakiś czas prowadzenie działalności turystycznej? Jesteś wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych? Złóż zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności do marszałka województwa prowadzącego rejestr. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O zawieszeniu wykonywania działalności przedsiębiorca turystyczny musi zawiadomić marszałka województwa prowadzącego rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w terminie:

 • 7 dni od dnia zawieszenia działalności turystycznej

albo

 • 7 dni od dnia ujawnienie informacji o zawieszeniu działalności w CEIDG lub w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Warunki zawieszenia działalności turystycznej

Warunkiem zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę turystycznego jest:

 • niezatrudnianie pracowników (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim)
 • wywiązanie się przedsiębiorcy turystycznego z obowiązków wynikających z umów zawartych z podróżnymi w okresie przed zawieszeniem działalności

Okres zwieszenia działalności

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Ułatwienia w okresie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia działalności turystycznej jesteś zwolniony m.in. z obowiązku:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 7 dni od dnia zawieszenia albo ujawnienia informacji o zawieszeniu działalności w CEIDG lub KRS.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie powinno zawierać:

 • nazwę i adres siedziby przedsiębiorcy turystycznego,
 • numer wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez marszałka województwa,
 • termin zawieszenia.

Termin

W terminie 7 dni od dnia zawieszenia albo ujawnienia informacji o zawieszeniu działalności w CEIDG lub KRS.

 1. Zmiana wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Marszałek województwa prowadzący rejestr odnotowuje datę wpłynięcia zawiadomienia o zawieszeniu działalności oraz zamieszcza informacje o terminie zwieszenia w rejestrze.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia dokumentów w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów lub nie uzupełnisz braków w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych w związku zawieszeniem działalności

W księdze ewidencyjnej przedsiębiorcy, w dziale trzecim, zamieszczane są informacje o zawieszeniu wykonywania działalności przedsiębiorcy turystycznego oraz o terminie zawieszenia. Ewidencja przedsiębiorców turystycznych jest jawna. Wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcy turystycznym wpisanym do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, uzyskany z  systemu  teleinformatycznego ma moc równą zaświadczeniu wydawanemu przez marszałka województwa.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Zabezpieczenia finansowe w okresie zawieszenia działalności

Jeśli zawiadomisz marszałka województwa o zawieszeniu wykonywania działalności, to nie musisz składać marszałkowi województwa oryginału lub poświadczonej kopii posiadanego zabezpieczenia finansowego. Takie zawiadomienie musisz jednak złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania posiadanego zabezpieczenia finansowego (umowy ubezpieczenia albo umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).

Gdzie szukać informacji o przedsiębiorcach turystycznych

Aktualne informacje o przedsiębiorcach turystycznych (w tym o statusie działalności) można znaleźć w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Czy ta strona była przydatna?