Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadom Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy

Zakończyłeś budowę obiektu budowlanego? Sprawdź kiedy musisz zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Będąc inwestorem masz obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli:

 • został na ciebie nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;
 • zakończyłeś budowę, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale projekt obiektu budowlanego wymagał uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Informacje o obiektach budowlanych, których realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie znajdziesz na portalu biznes.gov.pl. Ponadto, w pozwoleniu na budowę, które otrzymałeś powinna być podana informacja o tym, czy masz obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie powinieneś złożyć przez rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego, czyli przed złożeniem do nadzoru budowlanego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy).

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy złóż we właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Należy przez to rozumieć właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, graniczną stację sanitarno-epidemiologiczną albo wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną, właściwą ze względu na lokalizację obiektu, którego budowę zakończyłeś. 

W większości przypadków zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy trzeba skierować do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i złożyć w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektów położonych w obszarach przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych, objętych nadzorem przez granicznego państwowego inspektora sanitarnego, trzeba skierować do granicznego państwowego inspektora sanitarnego i złożyć w granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jeżeli nie wiesz, gdzie masz złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy, skontaktuj się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż zawiadomienie

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przepisy nie regulują jakie informacje powinno zawierać zawiadomienie oraz jakie dokumenty dołącza się do niego. W praktyce zawiadomienie zawiera informacje o inwestycji, takie jak: imię i nazwisko albo nazwa inwestora, adres zamieszkania albo siedziby, rodzaj inwestycji, dane adresowe i ewidencyjne nieruchomości, numer decyzji o pozwoleniu na budowę oraz znak sprawy.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Przepisy nie regulują jakie dokumenty trzeba dołączyć do zawiadomienia. Najczęściej wymagane jest dołączenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii pozwolenia na budowę.

Skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, w której złożysz zawiadomienie o zakończeniu budowy i sprawdź co powinno zawierać zawiadomienie oraz jakie dokumenty powinieneś do niego dołączyć. Możesz skorzystać z gotowego wzoru udostępnionego powyżej. Ponadto na stronach internetowych poszczególnych stacji sanitarno-epidemiologicznych możesz znaleźć odpowiednie informacje, a także pobrać przygotowany przez nie wzór zawiadomienia.

Termin

Zawiadomienie powinieneś złożyć przez rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego, czyli przed złożeniem do nadzoru budowlanego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy).

 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawdzi kompletność zawiadomienia

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawdza, czy zawiadomienie o zakończeniu budowy nie ma braków. Jeżeli ma, to zostaniesz poinformowany o konieczności ich usunięcia. Uzupełnione zawiadomienie składasz w stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której złożyłeś zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Ważne! Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinien się z tobą skontaktować i uzgodnić termin kontroli obiektu budowlanego, którego dotyczy zawiadomienie o zakończeniu budowy.

 1. Kontrola obiektu budowlanego oraz zajęcie stanowiska przez Państwową Inspekcję Sanitarną

W trakcie kontroli obiektu budowlanego Państwowa Inspekcja Sanitarna może wymagać przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających realizację obiektu budowlanego zgodnie z przepisami. Przepisy nie regulują jakie to mogą być dokumenty. W praktyce mogą to być na przykład projekt budowlany, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, protokoły odbioru i sprawdzeń poszczególnych sieci, instalacji oraz urządzeń. Aby dowiedzieć się, jakie dokumenty powinieneś udostępnić w trakcie kontroli, skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, w której składasz zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna skontroluje zgłoszony obiekt budowlany i sprawdzi zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych. Jeżeli Państwowa Inspekcja Sanitarna stwierdzi niezgodność z projektem budowlanym to może zgłosić uwagi lub sprzeciw wobec dopuszczenia obiektu do użytkowania.

Jeżeli w trakcie kontroli Państwowa Inspekcja Sanitarna zgłosi sprzeciw lub uwagi dotyczące zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym to dokonaj odpowiednich poprawek.

Nawet jeżeli obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, ale nie spełnia wymagań higienicznych i zdrowotnych w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, Państwowa Inspekcja Sanitarna może zgłosić sprzeciw przeciwko uruchomieniu zgłoszonego obiektu budowlanego.

Jeżeli Państwowa Inspekcja Sanitarna nie zajmie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy, uznaje się to za niezgłoszenie sprzeciwu albo uwag. W takim przypadku możesz sporządzić oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rozpoczęcie użytkowania i dołączyć je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty zależy od ilości i stopnia skomplikowania czynności wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną podczas kontroli. W celu ustalenia wysokości opłaty skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, w  której składałeś zawiadomienie o zakończeniu budowy.


Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Państwowa Inspekcja Sanitarna powinna zająć stanowisko w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Brak stanowiska w tym terminie, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag wobec dopuszczenia do użytkowania.

Uwaga! Państwowy inspektor sanitarny dochowa 14-dniowego terminu, jeżeli 14-stego dnia nada stanowisko na poczcie albo wyśle ci elektronicznie. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i dowiedz się, czy zajęła ona stanowisko.

Termin 14 dniowy nie dotyczy postępowania wszczętego z urzędu. W tym przypadku zastosowanie mają terminy wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji o sprzeciwie przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego przez ciebie obiektu budowlanego możesz się odwołać. Organami odwoławczymi są:

 • w przypadku wydania decyzji przez państwowego powiatowego albo państwowego granicznego inspektora sanitarnego – państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
 • w przypadku wydania decyzji przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego – Główny Inspektor Sanitarny

Odwołanie złóż za pośrednictwem tego państwowego inspektora sanitarnego, który wydał ci decyzję o sprzeciwie. Masz na to 14 dni licząc od dnia odebrania decyzji.

Warto wiedzieć

Zobacz jak i kiedy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Czy ta strona była przydatna?