Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadom Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy

Zakończyłeś budowę obiektu budowlanego? Sprawdź, czy masz obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W niektórych sytuacjach zanim zaczniesz korzystać z obiektu budowlanego, musisz zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania.

Obowiązek zawiadomienia PSP dotyczy cię, jeżeli:

 • twoja inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • zakończyłeś budowę, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale projekt obiektu budowlanego wymagał uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Sprawdź, jakie obiekty budowlane wymagają pozwolenia na użytkowanie i jak uzyskać takie pozwolenie.

Jeżeli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę, to w decyzji o tym pozwoleniu znajdziesz informację o tym, czy potrzebne jest pozwolenie na użytkowanie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie powinieneś złożyć przez rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego, czyli przed złożeniem do nadzoru budowlanego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne

Złóż zawiadomienie w stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na lokalizację obiektu, którego budowę zakończyłeś. 

W większości przypadków zawiadomienie PIS o zakończeniu budowy trzeba skierować do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektów położonych w obszarach przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych, objętych nadzorem przez granicznego państwowego inspektora sanitarnego, trzeba skierować do granicznego państwowego inspektora sanitarnego.

Jeżeli nie wiesz, gdzie masz złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy, skontaktuj się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż zawiadomienie

Zawiadomienie możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę e-PUAP właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przepisy nie regulują jakie informacje powinno zawierać zawiadomienie oraz jakie dokumenty dołącza się do niego. W praktyce zawiadomienie zawiera informacje o inwestycji, takie jak: imię i nazwisko albo nazwa inwestora, adres zamieszkania albo siedziby, rodzaj inwestycji, dane adresowe i ewidencyjne nieruchomości, numer decyzji o pozwoleniu na budowę oraz znak sprawy.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Przepisy nie regulują jakie dokumenty trzeba dołączyć do zawiadomienia.

W większości przypadków inwestor powinien dołączyć do zawiadomienia:

 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
 • oświadczenie kierownika budowy dotyczące zastosowanych na budowie wyrobów i materiałów budowlanych lub do wglądu dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania
 • wyniki badań wody pobranej przez uprawnioną osobę z instalacji wewnętrznej budynku
 • wyniki badań powietrza  w przypadku obiektów takich jak: przedszkola, żłobki, szkoły i szpitale
 • opinie o drożności, szczelności i samodzielności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej
 • protokoły z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej/klimatyzacji/ w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego sporządzone przez osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane
 • pomiary hałasu w przypadku obiektów użyteczności publicznej lub obiektów wielofunkcyjnych (z pobytem stałym ludzi)
 • zgody na odstępstwa od warunków technicznych wydawane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, w której złożysz zawiadomienie o zakończeniu budowy i sprawdź co powinno zawierać oraz jakie dokumenty powinieneś do niego dołączyć. Ponadto na stronach internetowych poszczególnych stacji sanitarno-epidemiologicznych możesz znaleźć odpowiednie informacje, a także pobrać przygotowany przez nie wzór zawiadomienia.

Możesz skorzystać z wzoru zawiadomienia udostępnionego przez Biznes.gov.pl.

Termin

Zawiadomienie powinieneś złożyć przez rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego, czyli przed złożeniem do nadzoru budowlanego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy.

 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawdzi kompletność zawiadomienia

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawdzi, czy zawiadomienie o zakończeniu budowy nie ma braków. Jeżeli ma, otrzymasz informację o konieczności ich usunięcia. Uzupełnione zawiadomienie złóż w stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której złożyłeś zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Ważne! Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinien się z tobą skontaktować i uzgodnić termin kontroli obiektu budowlanego, którego dotyczy zawiadomienie o zakończeniu budowy.

 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna skontroluje obiekt budowlany i zajmie stanowisko

Państwowa Inspekcja Sanitarna skontroluje zgłoszony obiekt budowlany i sprawdzi zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W trakcie kontroli obiektu budowlanego Państwowa Inspekcja Sanitarna może wymagać przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających realizację obiektu budowlanego zgodnie z przepisami.

PIS może przeglądać na przykład:

 • projekt budowlany
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
 • protokoły odbioru i sprawdzeń poszczególnych sieci, instalacji oraz urządzeń.

Aby dowiedzieć się, jakie dokumenty powinieneś udostępnić w trakcie kontroli, skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, w której składasz zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Jeżeli Państwowa Inspekcja Sanitarna stwierdzi niezgodność z projektem budowlanym to może zgłosić uwagi lub sprzeciw wobec dopuszczenia obiektu do użytkowania. W takim wypadku dostaniesz zobowiązanie do wprowadzenia odpowiednich poprawek.

Nawet jeżeli obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, ale nie spełnia wymagań higienicznych i zdrowotnych w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, Państwowa Inspekcja Sanitarna może zgłosić sprzeciw przeciwko uruchomieniu zgłoszonego obiektu budowlanego.

Jeżeli Państwowa Inspekcja Sanitarna nie zajmie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy, uznaje się to za niezgłoszenie sprzeciwu albo uwag. W takim przypadku możesz sporządzić oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rozpoczęcie użytkowania i dołączyć je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty zależy od ilości i stopnia skomplikowania czynności wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną podczas kontroli.

W celu ustalenia wysokości opłaty skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, w której składasz zawiadomienie o zakończeniu budowy.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Państwowa Inspekcja Sanitarna powinna zająć stanowisko w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Brak stanowiska w tym terminie, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag wobec dopuszczenia do użytkowania. Warto, po upływie terminu, zadzwonić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i dowiedzieć się, czy zajęła ona stanowisko.

Termin 14 dniowy nie dotyczy postępowania wszczętego z urzędu. W tym przypadku zastosowanie mają terminy wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji o sprzeciwie przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego przez ciebie obiektu budowlanego możesz się odwołać.

Organami odwoławczymi są:

 • w przypadku wydania decyzji przez państwowego powiatowego albo państwowego granicznego inspektora sanitarnego – państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
 • w przypadku wydania decyzji przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego – Główny Inspektor Sanitarny.

Odwołanie złóż za pośrednictwem tego państwowego inspektora sanitarnego, który wydał ci decyzję o sprzeciwie. Masz na to 14 dni licząc od dnia odebrania decyzji.

Przeczytaj, jak złożyć odwołanie.

Warto wiedzieć

Sprawdź, jak i kiedy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Czy ta strona była przydatna?