Information and services website for entrepreneurs

Zmiana wpisu w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Zmieniła się nazwa, siedziba, forma prawna lub osoba reprezentująca firmę w Polsce? Pamiętaj, że musisz poinformować ministra właściwego do spraw rozwoju o tych zmianach. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post

What you should know and who can use this service

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo musi zgłaszać Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii (minister właściwy ds. gospodarki):

 • wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych przedsiębiorcy zagranicznego objętych wpisem do rejestru dotyczące:
  • nazwy, siedziby, formy prawnej przedsiębiorcy zagranicznego,
  • przedmiotu głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
  • imienia, nazwiska osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
  • adresu siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • fakt rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego;
 • wszelkie informacje o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo lub utracie przez niego prawa wykonywania działalności gospodarczej. 

When you should complete this procedure

W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmian.

Where you can complete this procedure

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Grażyna Misterska tel.: (22) 411 94 58, Justyna Filipczuk tel.: (22) 411 94 44, Dariusz Domżalski tel.: (22) 411 94 41
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

What to do step by step

 1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przedstawicielstw

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek sporządzony przez przedsiębiorcę zagranicznego w języku polskim powinien zawierać informację o danych, które uległy zmianie, np.:

- nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;

- przedmiot głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;

- imię, nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;

- adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Additional information

Jeżeli dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą nie zawiera niezbędnych informacji w zakresie wskazania adresu siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasad reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazania osób uprawnionych do jego reprezentacji, wnioskodawca składa oddzielny dokument zawierający te informacje.

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Additional information

Dokument powinien zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej datę urodzenia, imiona jej rodziców oraz numer dokumentu tożsamości, którym osoba ta posługuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z potwierdzeniem przyjęcia tego upoważnienia przez osobę upoważnioną.

 • Wnioskodawca dołącza tylko te dokumenty, które potwierdzają dokonanie wnioskowanej zmiany.
 • Urzędowy odpis dokumentu potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy powinien być poświadczony przez apostille, jeżeli przedsiębiorca działa na terenie państwa będącego stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji.
 • Dokumenty, sporządzone w języku obcym, należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski: sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, lub przez tłumacza przysięgłego z państwa członkowskiego UE lub Szwajcarii.

Time limit

W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmian.

 1. Weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna wniosku

Minister właściwy do spraw rozwoju  sprawdza, czy wnioskodawca poprawnie sporządził wniosek oraz dołączył niezbędne dokumenty.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, minister wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni. Wyznaczony termin na uzupełnienie wniosku, na umotywowany wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu, może zostać przedłużony. Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Minister właściwy do spraw rozwoju sprawdza, czy zgłoszone przez wnioskodawcę zmiany danych są zgodne z obowiązującym prawem.

 1. Zmiana wpisu w rejestrze przedstawicielstw i wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany wpisu

Po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii dokonuje zmiany wpisu przedstawicielstwa w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych i z urzędu wydaje zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze przedstawicielstw. Zaświadczenie wysyłane jest do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku, gdy wnioskodawca chciałby odebrać zaświadczenie osobiście, powinien zamieścić taką informację we wniosku. Odbiór osobisty (lub przez pełnomocnika) w siedzibie ministerstwa właściwego do spraw rozwoju jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie powiadomi Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o zmianie stanu faktycznego i prawnego, a zmiana ma charakter istotny, minister wydaje decyzję o wykreśleniu przedstawicielstwa z rejestru.

Documents

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

How can you appeal

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, to możesz zwrócić się do ministra właściwego do spraw rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Jeśli nadal nie uzyskasz zmiany wpisu do rejestru, to możesz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę złóż za pośrednictwem właściwego do spraw rozwoju. Masz na to 30 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję wydaną na podstawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pamiętaj, że jeżeli nie chcesz skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, możesz z pominięciem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Skargę złóż za pośrednictwem właściwego do spraw rozwoju.

Good to know

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydaje decyzję o wykreśleniu przedstawicielstwa z rejestru, jeżeli:

 • przedsiębiorca zagraniczny rażąco narusza prawo polskie,
 • nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, których adres wskazał w rejestrze przedstawicielstw jako siedzibę przedstawicielstwa,
 • nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej,
 • działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej lub innemu nadrzędnemu interesowi publicznemu,
 • przedsiębiorca zagraniczny został wykreślony z rejestru wydającego dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego,
 • przedsiębiorca nie wykonuje obowiązku zgłoszenia zmian jego stanu faktycznego i prawnego, w zakresie danych objętych wpisem, a zmiana ma charakter istotny.

Was this page useful?