Information and services website for entrepreneurs

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)? Takie zaświadczenie może być od ciebie wymagane gdy będziesz przystępować do przetargu lub w innych sytuacjach, gdy z ustawy wynika wymóg niekaralności członków organów spółki (np. przy uzyskaniu koncesji). Zaświadczenie to może ci się także przydać, gdy chcesz pracować na stanowisku, na którym ustawa wymaga niekaralności lub gdy chcesz zatrudnić pracownika wobec którego istnieje ustawowy wymóg niekaralności. Sprawdź poniżej jak możesz uzyskać zaświadczenie z KRK.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • by post
  • electronically
  • w sądzie (osobiście lub przez pełnomocnika)

Complete the procedure online

Jeśli chcesz wystąpić o zaświadczenie z KRK drogą elektroniczną musisz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny albo Profil Zaufany oraz mieć konto w systemie e-KRK.

What you should know and who can use this service

Każdej osobie fizycznej i każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy w rejestrze zgromadzono dane na jego temat. Podmiot zbiorowy (spółka) może również uzyskać informacje na temat członków swoich organów (zarządu) lub swoich pracowników. Spółka składając wniosek musi podać podstawę prawną do uzyskania takiego zaświadczenia z KRK.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

Wniosek możesz złożyć w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego na terenie kraju lub w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego znajdującego się przy ul. Czerniakowskiej 100, 00-454 Warszawa.

What to do step by step

  1. Złóż zapytanie o udzielenie informacji

Zapytanie o udzielenie informacji możesz złożyć przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych.

Pamiętaj: Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie w wysokości 17 zł, które możesz zapłacić gotówką w kasie organu podatkowego (urząd dzielnicy/miasta) właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo. 

Uwaga: Udzielenie pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Documents

  1. Pracownik sądu lub Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego

Pracownik biura (punktu) informacyjnego przystawi na twoim wniosku (lub formularzu zapytań) odpowiednią pieczątkę, np. że nie figurujesz w kartotece Krajowego Rejestru Karnego. Wniosek wraz z pieczątką ma moc zaświadczenia.

W przypadku, gdy o zaświadczenie wystąpiłeś drogą elektroniczną, to na swoje konto w systemie e-KRK otrzymasz dokument w postać pliku XML, który możesz zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK. Wydruk nie jest dokumentem.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał, Dokument elektroniczny

How much you will have to pay

Koszt uzyskania zaświadczenia metodą tradycyjną (osobiście lub listownie) wynosi – 30 zł.

Opłatę możesz wnieść za pomocą znaków opłaty sądowej, gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości, gotówką w kasie sądu lub na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Koszt uzyskania zaświadczenia za pomocą systemu e-KRK wynosi – 20 zł.

Opłatę za zaświadczenie uzyskane drogą elektroniczną możesz wykonać wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych w systemie e-KRK.

How long you will have to wait

To ile będziesz czekać na zaświadczenie zależy od tego w jaki sposób składasz wniosek:

  1. listownie – urząd wyśle zaświadczenie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku.
  2. osobiście – informację uzyskasz od razu, gdy będziesz składać wniosek. W wyjątkowych sytuacjach informację możesz dostać później, jednak maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. 
  3. przez internet – zaświadczenie jest wysyłane zazwyczaj tego samego dnia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie dostaniesz na swoje konto w systemie KRK.

Was this page useful?