Information and services website for entrepreneurs

Elektryk, gazownik, ciepłownik – sprawdzenie kwalifikacji

Pracujesz przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych? Twoje kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci muszą być sprawdzone podczas egzaminu. Potwierdzeniem posiadanych przez ciebie kwalifikacji jest świadectwo kwalifikacyjne. Dowiedz się jak je uzyskać.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • by post
 • w zakładzie pracy lub w siedzibie stowarzyszenia naukowo-technicznego

What you should know and who can use this service

Kto może złożyć wniosek o sprawdzenie posiadanych kwalifikacji

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji może złożyć:

 • samodzielnie osoba zajmująca się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 albo

 • pracodawca osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Eksploatacja jakich urządzeń, instalacji i sieci wymaga sprawdzenia kwalifikacji

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, które wymagają posiadania przy ich eksploatacji odpowiednich kwalifikacji podzielone są na trzy grupy:

 • Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;
 • Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
 • Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Szczegóły znajdziesz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Jakie osoby podlegają sprawdzeniu kwalifikacji

Sprawdzenie kwalifikacji związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci prowadzone jest dla osób wykonujących prace na stanowiskach:

 • eksploatacji (w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym), lub
 • dozoru (gdy kierują czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne lub sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci).

Kiedy powinieneś sprawdzić kwalifikacje

Jako pracodawca składasz wniosek o sprawdzane kwalifikacji pracowników, jeśli:

a) osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji określonych w przepisach, posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, ale w ciągu kolejnych pięciu lat nie zajmowała się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, których uprawnienie dotyczy;

b) dokonałeś modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji lub sieci.

Jeśli samodzielnie zajmujesz się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci i wykonujesz usługi na rzecz:

 • konsumentów,
 • mikroprzedsiębiorców,
 • małych lub średnich przedsiębiorców

to co 5 lat masz obowiązek sprawdzenia swoich kwalifikacji (musisz zdać egzamin i uzyskać świadectwo kwalifikacyjne).

Kiedy nie musisz potwierdzać swoich kwalifikacji

Nie musisz posiadać świadectwa kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń i instalacji:

 • elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;
 • cieplnych o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

Pracodawco pamiętaj

Nie wolno ci zatrudniać osób bez sprawdzonych kwalifikacji przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w rozporządzeniu.

Jeśli stwierdzisz, że pracownicy eksploatują urządzenia, instalacje lub sieci niezgodnie z przepisami, musisz ponownie przeprowadzić sprawdzenie ich kwalifikacji.

When you should complete this procedure

Przed przystąpieniem do samodzielnego wykonywania prac w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, które wymagają posiadania kwalifikacji.

Where you can complete this procedure

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji złóż do:

 • twojego pracodawcy, jeśli powołał komisję kwalifikacyjną w twoim zakładzie pracy,
 • wybranego stowarzyszenia naukowo-technicznego, przy którym powołano komisję kwalifikacyjną właściwą w zakresie uprawnień o które wnioskujesz.

Jeśli pracujesz w jednostce podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej,  Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, lub jednej z agencji (np. ABW, CBA, Agencja Wywiadu) sprawdź, gdzie powołano właściwą dla ciebie komisję kwalifikacyjną i tam złóż wniosek.

Najczęściej komisje kwalifikacyjne powoływane są przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych.

Sprawdź, gdzie w twojej okolicy działają stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP), przy których powołano komisje kwalifikacyjne organizujące egzaminy sprawdzające posiadane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w związku z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Złóż wniosek do komisji kwalifikacyjnej uprawnionej (w zakresie, o który się ubiegasz) do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego posiadane przez ciebie kwalifikacje.

Documents

 • Nie ma jednolitego wzoru wniosku o sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Komisje kwalifikacyjne powołane przy różnych instytucjach zwykle udostępniają własne wzory. Możesz tez skorzystać z przykładowego wzoru wniosku zamieszczonego na tej stronie. Wybierz ten, który dotyczy grupy urządzeń, które chcesz obsługiwać.
 • Wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych załącz do wniosku, jeśli w odpowiednim polu na wniosku zabraknie miejsca na wpis.

Time limit

Przed przystąpieniem do samodzielnego wykonywania prac w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, które wymagają posiadania kwalifikacji.

 1. Egzamin sprawdzający kwalifikacje

Komisja kwalifikacyjna organizuje i ustala szczegółową tematykę egzaminu. Zostaniesz o tym powiadomiony pisemnie co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.

Egzamin jest ustny. Podczas egzaminu zespół egzaminacyjny wyznaczony przez komisję, sprawdzi twoją wiedzę wymaganą do pracy na stanowiskach eksploatacji albo dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla określonych urządzeń, instalacji i sieci.

Członkowie zespołu egzaminacyjnego decydują większością głosów czy wynik egzaminu jest "pozytywny" czy "negatywny". Z przebiegu egzaminu spisywany jest protokół.

Time limit

Termin egzaminu wyznacza komisja kwalifikacyjna.

 1. Otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna wyda ci świadectwo kwalifikacyjne. Świadectwo uprawnia cię do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru albo eksploatacji w określonym zakresie i dla określonych urządzeń.

Documents

Download:
You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Wzór świadectwa znajdziesz w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

How much you will have to pay

260 zł

Za sprawdzenie kwalifikacji pobierana jest opłata w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

W 2020 roku płaca minimalna to 2600 zł.

How long you will have to wait

Świadectwo kwalifikacyjne otrzymasz w ciągu 14 dni od dnia egzaminu. W niektórych komisjach świadectwa kwalifikacyjne są wydawane bezpośrednio po zdanym egzaminie.

Good to know

Gdy nie zdasz egzaminu

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu możesz ponownie do niego przystąpić po złożeniu wniosku oraz zapłaceniu opłaty.

Gdy nie mogłeś być na egzaminie

Jeśli nie przystąpiłeś do egzaminu z przyczyn od ciebie niezależnych, to złóż wniosek do komisji kwalifikacyjnej o wyznaczenie następnego terminu egzaminu lub o zwrot opłaty.

Was this page useful?