Information and services website for entrepreneurs

Uzyskaj świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR do przewozu towarów niebezpiecznych

Masz pojazd, którym chcesz przewozić paliwa, gazy, chemikalia lub inne towary niebezpieczne? Aby to robić musisz najpierw uzyskać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, które potwierdzi, że twój pojazd spełnia wymagania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych po drogach. Sprawdź, jak je uzyskać.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post

What you should know and who can use this service

Co to jest ADR

Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zwana w skrócie ADR, to międzynarodowa konwencja, dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Polska jest stroną tej konwencji.

Przeczytaj więcej o konwencji ADR na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Jeśli jesteś przewoźnikiem, właścicielem lub użytkownikiem pojazdu, którym chcesz przewozić towary niebezpieczne, to musisz posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. Świadectwo wydaje Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

Twój pojazd, którym masz zamiar przewozić towary niebezpieczne, powinien być przystosowany, wyposażony i oznakowany zgodnie z ADR.

Jakie pojazdy wymagają świadectwa ADR

Są to między innymi cysterny, autocysterny, cysterny naczepy, cysterny przyczepy, pojazdy MEMU, zespoły cystern, pojazdy baterie, ciągniki samochodowe służące do ciągnięcia przyczep/naczep do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdy przewożące gaz, pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Świadectwo jest wymagane dla pojazdów typu FL, OX, AT, EX/II, EX/III, oraz MEMU. Kategoria pojazdu OX nie występuje w ADR2017 i świadectwa dla tego typu pojazdów OX są wydawane zgodnie z ADR2015.

Przeczytaj więcej na temat typów pojazdów ADR na stronie Transportowego Dozoru Technicznego.

Szczegółowy opis pojazdów, które wymagają świadectwa ADR znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Zakres, definicje i wymagania dotyczące dopuszczenia pojazdów znajdziesz w dziale 9 umowy ADR, oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia pojazdu ADR.

Co jest potrzebne, jeśli chcesz samodzielnie przewozić towary niebezpieczne

Jeśli jesteś kierowcą i chcesz samodzielnie przewozić towary niebezpieczne, oprócz świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR musisz posiadać także zaświadczenie ADR dla kierowcy.

Przeczytaj, jak uzyskać zaświadczenie ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • oddziały terenowe Transportowego Dozoru Technicznego

Wniosek złóż do dowolnego Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego lub do Zespołu Inspektorów.

Przejdź do wyszukiwarki oddziałów terenowych i zespołów inspektorów na stronie TDT.

To find out where to complete service enter any location.

What to do step by step

 1. Przedstaw pojazd do badania technicznego

Przedstaw pojazd do dodatkowego badania technicznego w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Badanie takie może być także przeprowadzone podczas okresowego badania technicznego. Uprawniony diagnosta sprawdzi czy twój pojazd spełnia dodatkowe wymagania techniczne, określone w ADR, dotyczące wyposażenia lub przystosowania pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Na podstawie pozytywnych wyników tych badań, uzyskasz zaświadczenie, które potwierdza, że twój pojazd odpowiada warunkom technicznym zgodnie z umową ADR dla określonego typu pojazdu (FL, OX, AT, EX/II, EX/III, MEMU).

Jeśli chcesz uzyskać świadectwo ADR dla pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, na przykład pojazdu MEMU, cysterny lub pojazdu baterii, to najpierw umów się na badanie w zakładzie uprawnionym przez TDT do wykonywania tego typu badań. Informacje o uprawnionych zakładach otrzymasz także w Oddziałach Terenowych TDT.

Przejdź do listy zakładów uprawnionych przez TDT do wykonywania badań.

Dostaniesz protokół z przeprowadzonego badania potwierdzający, że pojazd MEMU lub cysterna, w tym także elementy pojazdu-baterii, spełniają wymagania określone w ADR. Z tym protokołem udaj się do okręgowej stacji kontroli pojazdów, gdzie wykonane zostaną dodatkowe badania techniczne pojazdu.

Documents

Download:
You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Wzór zaświadczenia zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

You will receive a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Uzyskaj kopię protokołu z badania poświadczoną przez TDT lub notariusza. Będzie ci potrzebna przy składaniu wniosku o świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.

 1. Złóż wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Złóż wniosek do Oddziału Terenowego TDT lub do Zespołu Inspektorów TDT. Przygotuj oddzielny wniosek dla każdego pojazdu. Zespoły Inspektorów TDT działają tylko w niektórych Oddziałach Terenowych.

Przejdź do wyszukiwarki oddziałów terenowych i zespołów inspektorów na stronie TDT.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek powinien zawierać podstawowe dane pojazdu:

 • nazwa producenta pojazdu,
 • typ pojazdu,
 • nr podwozia pojazdu (VIN),
 • nr rejestracyjny pojazdu.

Dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii oraz pojazdów MEMU, należy również podać nr ewidencyjny Transportowego Dozoru Technicznego.

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wzór zaświadczenia zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Kopia
Additional information

Dowód rejestracyjny powinien zawierać aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne.

You can submit a document as:
Kopia
You can submit a document as:
Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Kopia
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz jeden z tych dokumentów: kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu albo kopię pozwolenia czasowego, z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu.

Jeśli nie jesteś właścicielem tylko przewoźnikiem lub użytkownikiem pojazdu, dołącz do wniosku kopie dokumentów upoważniających cię do użytkowania pojazdu.

Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu dołącz w oryginale.

Jeżeli wnioskujesz o kolejne świadectwo, dołącz do wniosku dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to do wniosku dołącz pełnomocnictwo do składania wniosku lub odbioru świadectwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Ponadto w przypadku:

 • pojazdów cystern (naczep, przyczep, autocystern), pojazdów baterii, pojazdów MEMU do wniosku dołącz:
  • kopię protokołu z badania potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w ADR – poświadczoną przez TDT, notariusza lub organ samorządowy
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego
 • pojazdów EX/II lub EX/III dopuszczonych do przewozu łącznie przedmiotów grupy zgodności B oraz materiałów lub przedmiotów grupy zgodności D albo pojazdu MEMU, który będzie przewoził łącznie zapalniki lub zestawy zapalników oraz materiały lub przedmioty grupy zgodności D, uwierzytelnioną kopię świadectwa dopuszczenia dla przedziałów ładunkowych lub osłony, wydanego przez jednostkę do tego upoważnioną
 • pojazdów EX/III, dla których Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będzie wydawał świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR po raz pierwszy:
  • wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu, lub świadectwa zgodności, lub świadectwa zgodności WE, jeżeli pojazd był homologowany na podstawie dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 roku ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywa ramowa") (Dziennik Urzędowy UE L 263 z 09.10.2007, strona 1, z późniejszymi zmianami), potwierdzający, że dany typ pojazdu jest przystosowany do przewozu towarów niebezpiecznych i jest pojazdem EX/III albo
  • poświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta w kraju o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 ADR w zakresie pojazdu EX/III albo
  • kopię decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego zgodnie z art. 70zo ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Urzędowy z 2021 roku pozycja 450, 463, 694 i 720) albo
  • kopię decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydanej zgodnie z artykułem 70zp ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.

W szczególnych przypadkach, TDT może wymagać od ciebie dostarczenia dodatkowych dokumentów, na przykład:

 • wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu
 • wyciągu ze świadectwa zgodności typu pojazdu
 • kopi decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu
 • kopi decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego
 • poświadczenia od producenta pojazdu potwierdzające fakt wytworzenia w ilości jednej sztuki rocznie.
 1. Dostaniesz świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR

Jeśli twój pojazd uzyskał pozytywny wynik badania technicznego, dostaniesz świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu określonych towarów niebezpiecznych. Świadectwo to potwierdza, że twój pojazd odpowiada wymaganiom określonym w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Ważne! Świadectwo jest ważne maksymalnie rok od dnia badania technicznego pojazdu wykonanego przez okręgową stację kontroli pojazdu lub badania wykonanego przez inspektora TDT.

Documents

Download:
You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Wzór świadectwa określony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

How much you will have to pay

175 zł – opłata za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego. W tytule zapłaty napisz, że wpłata dotyczy wystawienia świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz podaj numer rejestracyjny pojazdu, którego ta wpłata dotyczy.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Poznania.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki.

How long you will have to wait

Twoja sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie, chyba że będzie wymagała dodatkowego wyjaśnienia – w takim wypadku załatwianie sprawy potrwa miesiąc. W przypadkach szczególnie skomplikowanych, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Good to know

Jeśli zgubisz świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, możesz wystąpić do Oddziału Terenowego TDT o wydanie wtórnika. Koszt wydania wtórnika to 20 zł. Pieniądze wpłać na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.

Was this page useful?