Information and services website for entrepreneurs

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR do przewozu towarów niebezpiecznych

Masz pojazd, którym chcesz przewozić paliwa, gazy, chemikalia lub inne towary niebezpieczne? Aby to robić musisz najpierw uzyskać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, które potwierdzi, że twój pojazd spełnia wymagania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych po drogach. Poniżej dowiesz się, jak je uzyskać.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post

What you should know and who can use this service

Co to jest ADR

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Polska również uczestniczy w tej konwencji.

Jeśli jesteś przewoźnikiem, właścicielem lub użytkownikiem pojazdu, którym chcesz przewozić towary niebezpieczne, to musisz posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. Świadectwo jest wymagane dla pojazdów typu FL, OX, AT, EX/II, EX/III, oraz MEMU. Kategoria pojazdu OX nie występuje w ADR2017 i świadectwa dla tego typu pojazdów OX będą wydawane zgodnie z ADR2015.

Twój pojazd, którym masz zamiar przewozić towary niebezpieczne, powinien być przystosowany, wyposażony i oznakowany zgodnie z ADR.

Jakie pojazdy wymagają świadectwa ADR

Są to między innymi cysterny, autocysterny, cysterny naczepy, cysterny przyczepy, pojazdy MEMU, zespoły cystern, pojazdy baterie, ciągniki samochodowe służące do ciągnięcia przyczep/naczep do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdy przewożące gaz, pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Opis pojazdów, które wymagają świadectwa ADR znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Gdzie szukać informacji

Zakres, definicje i wymagania dotyczące dopuszczenia pojazdów znajdziesz w dziale 9 umowy ADR, oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia pojazdu ADR.

Chcesz samodzielnie przewozić towary niebezpieczne

Jeśli jesteś kierowcą i chcesz samodzielnie przewozić towary niebezpieczne, to oprócz świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR musisz posiadać także zaświadczenie ADR dla kierowcy.

Przeczytaj, jak uzyskać zaświadczenie ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • oddziały terenowe Transportowego Dozoru Technicznego

Wniosek złóż do dowolnego Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) lub Zespołu Inspektorów. Listę i adresy Oddziałów Terenowych oraz Zespołów Inspektorów znajdziesz na stronie TDT.

To find out where to complete service enter any location.

What to do step by step

 1. Przedstaw pojazd do badania technicznego

Przedstaw pojazd do dodatkowego badania technicznego w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Badanie takie może być także przeprowadzone podczas okresowego badania technicznego twojego pojazdu. Uprawniony diagnosta sprawdzi czy twój pojazd spełnia dodatkowe wymagania techniczne, określone w ADR, dotyczące wyposażenia lub przystosowania pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Na podstawie pozytywnych wyników tych badań, uzyskasz zaświadczenie, które potwierdza, że twój pojazd odpowiada warunkom technicznym zgodnie z umową ADR dla określonego typu pojazdu (FL, OX, AT, EX/II, EX/III, MEMU).

Jeśli chcesz uzyskać świadectwo ADR dla pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, np. pojazdu MEMU, cysterny lub pojazdu baterii, to umów się na badanie w zakładzie uprawnionym przez TDT do wykonywania tego typu badań. Informacje o uprawnionych zakładach otrzymasz także w Oddziałach Terenowych TDT.

Po przygotowaniu cysterny do badań przez zakład, uprawniony inspektor TDT wykona badanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dostaniesz protokół z przeprowadzonego badania potwierdzający, że pojazd MEMU lub cysterna, w tym także elementy pojazdu-baterii, spełniają wymagania określone w ADR. Z tym protokołem udaj się do okręgowej stacji kontroli pojazdów, gdzie wykonane zostaną dodatkowe badania techniczne pojazdu.

Documents

Download:
You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Wzór zaświadczenia zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

You will receive a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Uzyskaj kopię protokołu z badania poświadczoną przez TDT lub notariusza. Będzie ci potrzebna przy składaniu wniosku o świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.

 1. Złóż wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Złóż, oddzielnie na każdy pojazd, wniosek do Oddziału Terenowego TDT. Zespoły Inspektorów TDT działają tylko w niektórych Oddziałach Terenowych. Dowiedz się w Oddziale Terenowym, gdzie najbliżej znajduje się Zespół Inspektorów, który wystawia świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek powinien zawierać podstawowe dane pojazdu:

 • nazwa producenta pojazdu,
 • typ pojazdu,
 • nr podwozia pojazdu (VIN),
 • nr rejestracyjny pojazdu.

Dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii oraz pojazdów MEMU, należy również podać nr ewidencyjny Transportowego Dozoru Technicznego.

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wzór zaświadczenia zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Kopia
Additional information

Dowód rejestracyjny powinien zawierać aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne.

You can submit a document as:
Kopia
You can submit a document as:
Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Kopia
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz:

 • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu lub pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu
 • kopie dokumentów upoważniających cię do użytkowania pojazdu, w przypadku gdy nie jesteś właścicielem, a tylko przewoźnikiem lub użytkownikiem pojazdu
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie świadectwa ADR
 • dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (nie dotyczy pojazdów, dla których świadectwo wydane jest po raz pierwszy).

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to do wniosku dołącz pełnomocnictwo do składania wniosku i/lub odbioru świadectwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Ponadto w przypadku:

 • pojazdów cystern (naczep, przyczep, autocystern), pojazdów baterii, pojazdów MEMU do wniosku dołącz:
  • kopię protokołu z badania potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w ADR – poświadczoną przez TDT, notariusza lub organ samorządowy
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego.
 • pojazdów EX/II lub EX/III dopuszczonych do przewozu łącznie przedmiotów grupy zgodności B oraz materiałów lub przedmiotów grupy zgodności D albo pojazdu MEMU, który będzie przewoził łącznie zapalniki lub zestawy zapalników oraz materiały lub przedmioty grupy zgodności D, uwierzytelnioną kopię świadectwa dopuszczenia dla przedziałów ładunkowych lub osłony, wydanego przez jednostkę do tego upoważnioną.
 • pojazdów EX/III, dla których Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będzie wydawał świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR po raz pierwszy:
  • wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu, lub świadectwa zgodności, lub świadectwa zgodności WE, jeżeli pojazd był homologowany na podstawie dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywa ramowa") (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.), potwierdzający, że dany typ pojazdu jest przystosowany do przewozu towarów niebezpiecznych i jest pojazdem EX/III, albo
  • poświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta w kraju o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 ADR w zakresie pojazdu EX/III, albo
  • kopię decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego zgodnie z art. 70zo ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720), albo
  • kopię decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydanej zgodnie z art. 70zp ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

W szczególnych przypadkach, TDT może wymagać od ciebie dostarczenia dodatkowych dokumentów, na przykład:

 • wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu
 • wyciąg ze świadectwa zgodności typu pojazdu
 • kopię decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu
 • kopię decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego
 • poświadczenie od producenta pojazdu potwierdzające fakt wytworzenia w ilości jednej sztuki rocznie.
 1. Dostaniesz świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR

Jeśli twój pojazd uzyskał pozytywny wynik badania technicznego, to dostaniesz świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu określonych towarów niebezpiecznych. Świadectwo to potwierdza, że twój pojazd odpowiada wymaganiom określonym w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Świadectwo jest ważne maksymalnie rok od dnia badania technicznego pojazdu wykonanego przez okręgową stację kontroli pojazdu lub badania wykonanego przez inspektora TDT.

Documents

Download:
You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Wzór świadectwa określony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

How much you will have to pay

 • 175 zł – opłata za każde świadectwo ADR

Pieniądze wpłać na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego. Zaznacz na przelewie, że wpłata dotyczy wystawienia świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz podaj numer rejestracyjny pojazdu, którego ta wpłata dotyczy. Numer znajdziesz na stronie internetowej TDT.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

How long you will have to wait

Twoja sprawa zostanie załatwiona jak najszybciej. W przypadkach wymagających dodatkowego wyjaśnienia w ciągu miesiąca. W przypadkach szczególnie skomplikowanych, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Good to know

W przypadku, gdy zgubisz świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, możesz wystąpić do Oddziału Terenowego TDT o wydanie wtórnika. Koszt wydania wtórnika wynosi 20 zł. Pieniądze wpłać na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.

Was this page useful?