Information and services website for entrepreneurs

Rejestracja oddziału zagranicznej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym

Prowadzisz działalność gospodarczą za granicą? Sprawdź poniżej co zrobić, aby prowadzić ją na terytorium Polski.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • electronically
Complete the procedure online

Sprawę załatwisz przez Portal Rejestrów Sądowych (PRS).

Pamiętaj, żeby najpierw założyć konto na tym portalu.

Wniosek podpisz podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

What you should know and who can use this service

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym (obywatelem RP prowadzącym działalność za granicą, cudzoziemcem prowadzącym działalność za granicą lub posiadasz spółkę prowadzącą działalność za granicą) i chcesz prowadzić działalność w Polsce to możesz to zrobić po utworzeniu oddziału w Polsce i wpisaniu go do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. 

Jak złożyć wniosek

Od 1.07.2021 r. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.

Wniosek o wpis należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu PRS.

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć dokumenty podpisane elektronicznie, system akceptuje dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym lub podpisem zaufanym. Możesz również podpisać dokumenty w systemie wgrywając oddzielny plik z podpisem w polu "Plik zawierający oddzielny podpis".

Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć

Do wniosku dołącz poniższe dokumenty:

 • adres w Polsce osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego
 • zaświadczenie polskiego przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego co do wzajemności działania
 • akt założycielski, umowa lub statut wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski
 • odpis z rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski
 • ewentualnie inne dokumenty, na przykład  pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 

Ważne! W systemie PRS nie załączasz aktów notarialnych. W tym przypadku wystarczy, że przy załączniku uzupełnisz pole "Numer aktu notarialnego w CREWAN" numerem aktu notarialnego, który znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

Jeśli utworzysz na terytorium Polski więcej niż jeden oddział, to możesz złożyć wymagane dokumenty w aktach jednego z oddziałów. Wskaż ten oddział w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów. Oznacz też sąd, w którym te akta się znajdują i podaj numer oddziału w rejestrze.

Ile kosztuje rejestracja oddziału zagranicznej firmy

 • 500 zł – opłata sądowa za wpis
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Opłatę wnosisz za pośrednictwem portalu PRS, który kieruje do  systemu e-Płatności; możesz zrobić przelew ze swojego konta bankowego, zapłacić kartą kredytową, kartą płatniczą albo płatnością BLIK.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • sądy rejonowe

Wniosek złóż do sądu (Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) właściwego ze względu na siedzibę twojego oddziału.

To find out where to complete service enter

How long you will have to wait

 • Wniosek o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.
 • Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.
 • Jeżeli sąd rejestrowy wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, a ty nie uzupełnisz ich we wskazanym terminie, to sąd zwróci ci wniosek. Jeżeli jednak w ciągu 7 dni od otrzymania zwróconego wniosku ponownie złożysz kompletny wniosek, to za termin złożenia wniosku o rejestrację spółki będzie przyjęty termin złożenia go za pierwszym razem.

How can you appeal

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze w postępowaniu nieprocesowym. Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie zapadnie decyzja o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie dwóch tygodni od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Good to know

Dodatkowe zgłoszenia

Pamiętaj, że oprócz samej rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz dodatkowo zgłosić dane uzupełniające do urzędu skarbowego, na przykład numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe, zgłoszenia dokonasz na formularzu NIP-8. Formularz NIP-8 musisz złożyć w ciągu:

 • 21 dni od dnia wpisu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do KRS
 • 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

Przeczytaj, jak zgłosić dane uzupełniające.

Sprawdź także:

Nazwa oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Do oznaczenia oddziału musisz używać twojej oryginalnej nazwy razem z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce".

Prowadzenie rachunkowości oddziału

Dla oddziału prowadź oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Zmiana danych oddziału

Jeżeli po rejestracji oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby), to wniosek w tej sprawie złóż najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Was this page useful?