Information and services website for entrepreneurs

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Masz uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków w kraju Unii Europejskiej? Chcesz okazjonalnie i tymczasowo sporządzać takie świadectwa w Polsce? Możesz to robić na terytorium Polski w ramach świadczenia usług transgranicznych. Dowiedz się, co musisz zrobić aby świadczyć takie usługi.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

1. Osoby, które uprawnione są do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarki oraz państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, mogą świadczyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Warunkiem koniecznym jest wpisanie takiej osoby, na jej wniosek, do prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Technologii wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

2. Przez świadczenie usług transgranicznych należy rozumieć wykonywanie tymczasowo i okazjonalnie zawodu regulowanego lub działalności w Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli wyżej wymienionych państw (zgodnie z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

3. Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli wnioskodawca, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, to jest on obowiązany wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń (z wyjątkiem sytuacji, gdy doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony (wnioskodawcy) pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

What to do step by step

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Documents

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Zaświadczenie powinno potwierdzać wpisanie wnioskodawcy na listę lub do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług.

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł).

 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

 1. Minister wpisze cię do wykazu

Uzyskanie wpisu do wykazu

Minister właściwy do spraw rozwoju dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Jeżeli spełniasz wymagania umożliwiające w Polsce transgraniczne świadczenie usług, polegających na sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej, to minister wpisze cię do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz ten – będący częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków – zawiera:

 • imię i nazwisko;
 • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, ich numer;
 • numer wpisu;
 • datę wpisu.

Swój wpis znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów, to Minister Rozwoju i Technologii wyda ci decyzję o odmowie wpisu do wykazu.

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Z chwilą wpisania do wykazu otrzymasz – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – indywidualny identyfikator (login) oraz hasło. Dzięki temu będziesz mieć dostęp online do centralnego rejestru. Po zalogowaniu się na swoim koncie, możesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Wydrukuj i podpisz świadectwo – możesz przekazać je osobie, która zleciła ci jego wykonanie.

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Rozpatrywanie twojego wniosku odbywa się na podstawie art. 18 i 19 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. W przepisach tych nie wskazano terminu dokonania wpisu. W praktyce na wpis będziesz czekać około 14 dni. Termin ten zależy jednak od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy złożyłeś niekompletny wniosek) urząd wpisze cię w terminie 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

How can you appeal

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji o odmowie wpisu to możesz zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do ministra właściwego do spraw rozwoju. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Good to know

Obowiązki osoby uprawnionej

Masz obowiązek:

 • przechowywać sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej przez 10 lat;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej;
 • przechowywać dokumenty (lub ich kopie) i dane, na podstawie których sporządziłeś świadectwo charakterystyki energetycznej. Przechowuj je przez okres ważności świadectwa. Na żądanie Ministra Rozwoju i Technologii musisz udostępnić te dokumenty lub dane. Będą one potrzebne podczas weryfikacji świadectwa pod kątem prawidłowości i rzetelności jego sporządzenia.

Zmieniły się twoje dane

Masz obowiązek poinformowania ministra właściwego do spraw rozwoju o:

 • utracie posiadanej zdolności do czynności prawnych,
 • swojej sytuacji w zakresie niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 • uprawnień budowlanych, wykształcenia lub kwalifikacji (będących podstawą do uzyskania wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej),
 • zmianie danych osobowych lub adresowych.

Informację taką należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Was this page useful?