Information and services website for entrepreneurs

Działalność w zakresie wytwarzania, montażu, napraw i modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania działalności w zakresie wytwarzania, montażu, napraw i modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów i chcesz wykonywać w Polsce tę działalność? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • at an office
  • by post

What you should know and who can use this service

Wnioskodawca (obywatel polski lub obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), który ubiega się o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej musi udokumentować posiadanie kwalifikacji do wykonywania działalności, o której uznanie się ubiega.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

What to do step by step

  1. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania działalności w zakresie wytwarzania, montażu, napraw i modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów

Zgodnie z 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wszczyna się na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z kopią tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego. Z chwilą złożenia wniosku powstaje obowiązek uiszczenia opłaty. Wnioskodawca składa wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty bezpośrednio do UDT w Warszawie.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. Wyznaczenie pełnomocnika nie jest konieczne, gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia działalności regulowanej oraz formy i okresu jej wykonywania w państwie członkowskim;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

You can submit a document as:
Kopia
You can submit a document as:
Kopia
Additional information

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

You can submit a document as:
Kopia
Additional information

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

You can submit a document as:
Kopia
Additional information

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, w przypadku gdy w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

You can submit a document as:
Kopia
Additional information

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, w przypadku gdy w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

You can submit a document as:
Oryginał

  • Pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim albo w innym języku wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania UDT może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.
  • Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w formie kopii. Oryginały dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.
  • Kopii dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie nie dołącza się, jeżeli kwalifikacje wnioskodawcy uznawane są wyłącznie na podstawie doświadczenia zawodowego.
  • Świadectwa lub zaświadczenia potwierdzające doświadczenie zawodowe (wydane przez właściwe władze w państwie wnioskodawcy), powinny zawierać informacje o nazwie zakładu pracy, rodzaju wykonywanej działalności, długości okresu wykonywania działalności, rodzaju stosunku prawnego, w ramach którego działalność była wykonywana, wymiarze czasu pracy oraz zajmowanym stanowisku.
  1. Potwierdzenie otrzymania wniosku

Urząd Dozoru Technicznego zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
  1. Analiza formalna i merytoryczna złożonych dokumentów

Urząd Dozoru Technicznego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych UDT wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Gdy wnioskodawca uzupełni dokumenty w niepełny sposób lub złożone dokumenty zawierają nieprecyzyjne zapisy odnośnie wykonywanych czynności, UDT ponownie wzywa do ich uzupełnienia lub uściślenia.

Podczas weryfikacji merytorycznej, UDT dokonuje sprawdzenia, do czego uprawniają nabyte przez wnioskodawcę za granicą kwalifikacje i czy są odpowiednie do wykonywania działalności, o której uznanie ubiega się wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach UDT występuje o dodatkowe informacje do państwa członkowskiego UE, w którym dokument potwierdzający kwalifikacje został wydany lub do ośrodka wsparcia funkcjonującego w państwie członkowskim.

  1. Wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji lub decyzji odmownej

Decyzja o uznaniu kwalifikacji wydawana jest nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc. W sprawie wydawania i doręczenia decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, UDT wydaje decyzję o odmowie uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, którą doręcza wraz z uzasadnieniem wnioskodawcy. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji.

Documents

How much you will have to pay

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

W 2024 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4242 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca 4300 zł.

How long you will have to wait

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji powinno się zakończyć wydaniem decyzji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc.

How can you appeal

Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy KPA. Od otrzymania decyzji odmownej, wnioskodawca ma 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – wnioskodawca może złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.

Was this page useful?