Information and services website for entrepreneurs

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz wykorzystać firmowy samochód również do przewozu na własne potrzeby? Musisz najpierw uzyskać zaświadczenie. O tym, jak i gdzie je zdobyć, dowiesz się poniżej.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • at an office
  • by post

What you should know and who can use this service

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz wykorzystywać służbowe auta na własne potrzeby? Na przykład przewozić nimi:

  • narzędzia lub maszyny niezbędne do wykonywania swojej podstawowej działalności gospodarczej
  • pracowników
  • kupione lub wynajęte rzeczy.

Możesz to zrobić dopiero po uzyskaniu zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym niezarobkowym transporcie drogowym osób lub rzeczy.

Pamiętaj, że po uzyskaniu takiego zaświadczenia, pojazdy prowadzone mogą być wyłącznie przez ciebie lub twoich pracowników.


W każdym zgłoszonym pojeździe, przez cały czas trwania przewozu, powinien znajdować się wypis z zaświadczenia. Wypis wydawany jest razem z zaświadczeniem i musi być okazywany przez kierowcę na żądanie uprawnionego organu kontroli.


Gdzie zgłosić się po zaświadczenie 

Po zaświadczenie zgłoś się do starosty właściwego dla siedziby twojej firmy.

Kiedy nie trzeba mieć zaświadczenia

O zaświadczenie nie musisz występować, jeśli:

  • transport odbywa się w ramach powszechnych usług pocztowych
  • transport jest realizowany przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego
  • pojazdy służą do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  • dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t.

W przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy także rolników (art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym).

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

  • starostwa powiatowe
  • urzędy miast na prawach powiatu

W zależności od wpisanego kodu pocztowego zostanie wskazane starostwo powiatowe lub urząd miasta na prawach powiatu.

To find out where to complete service enter

What to do step by step

  1. Złóż wniosek

Wniosek o zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy złóż do właściwego miejscowo starostwa lub miasta na prawach powiatu.

  1. Urząd weryfikuje wniosek

Jeżeli twój wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Załączony wzór wniosku jest przykładowy. Zalecamy pobranie wzoru wniosku ze strony internetowej organu, do którego będziemy go składać.

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Wykaz pojazdów powinien zawierać następujące informacje:

a)         markę, typ,

b)         rodzaj/przeznaczenie,

c)         numer rejestracyjny,

d)         numer VIN,

e)         wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

W dokumencie oświadczasz, że zamierzasz zatrudnić kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym

Chodzi m.in. o nie skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za nie udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Innymi warunkami jest m.in. posiadanie odpowiednich uprawnień oraz brak przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

We wniosku podaj liczbę potrzebnych wypisów zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy.

  1. Urząd wyda ci zaświadczenie

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy jest ważne bezterminowo. Możesz z niego korzystać tylko na terytorium Polski.

Documents

Download:
You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Zaświadczenie zawiera:

  • Imię i nazwisko albo nazwę przedsiębiorcy;
  • Miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres przedsiębiorcy;
  • Nr KRS lub NIP;
  • Rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych;
  • Zakres i rodzaj niezarobkowego przewozu drogowego na potrzeby własne;
  • Oznaczenie organu który wydał zaświadczenie.

How much you will have to pay

  • 500 zł - opłata za wydanie zaświadczenia
  • 100 zł - opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia  

Opłatę wpłać na konto starostwa, w którym składasz wniosek o zaświadczenie. Numer konta znajdziesz na stronie internetowej starostwa.

  • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby starostwa, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta znajdziesz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

How can you appeal

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś, to możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał ci decyzję.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Good to know

Nieważność zaświadczenia

Jeśli będziesz wykonywać przewóz niezgodnie z wydanym zaświadczeniem, starosta, w drodze decyzji, stwierdzi nieważność zaświadczenia. O nowe będziesz się mógł ubiegać dopiero po upływie 3 lat od dnia stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia.

Przechowywanie dokumentów

Jeśli zaprzestaniesz wykonywania działalności gospodarczej lub wykonywania przewozu drogowego, musisz przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli, dokumenty i inne nośniki informacji przez okres jednego roku począwszy od dnia, w którym przestałeś wykonywać przewóz drogowy.

Was this page useful?