Information and services website for entrepreneurs

Uzyskaj zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz wykorzystać firmowy samochód do przewozu osób lub rzeczy na własne potrzeby? Musisz najpierw uzyskać zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie takich przewozów. Sprawdź, jak i gdzie je uzyskać.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post

What you should know and who can use this service

Co to jest przewóz na własne potrzeby

Niezarobkowy przewóz drogowy, czyli przewóz na potrzeby własne, to każdy przejazd pojazdu, załadowanego lub bez ładunku, z pasażerami lub bez, który odbywa się po drogach publicznych i jest wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

W ramach potrzeb własnych możesz przewozić na przykład:

 • narzędzia lub maszyny niezbędne do wykonywania swojej podstawowej działalności gospodarczej
 • pracowników
 • kupione lub wynajęte rzeczy.

Przewóz niezarobkowy powinien łącznie spełniać następujące warunki:

 • samochody używane do przewozu muszą być prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników
 • przedsiębiorca ma tytuł prawny do dysponowania samochodami
 • celem przejazdu jest:
  • przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby
  • przewóz pracowników i ich rodzin
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Przewozy niezarobkowe możesz wykonywać dopiero po uzyskaniu zaświadczenia ze starostwa, potwierdzającego, że zgłosiłeś przewozy.

Ważne! W każdym zgłoszonym pojeździe, przez cały czas trwania przewozu, powinien znajdować się wypis z zaświadczenia. Wypis wydawany jest razem z zaświadczeniem i musi być okazywany przez kierowcę na żądanie uprawnionego organu kontroli.

Kiedy nie trzeba mieć zaświadczenia

O zaświadczenie nie musisz występować, jeśli:

 • transport odbywa się w ramach powszechnych usług pocztowych
 • masz jako przedsiębiorca uprawnienie do wykonywania transportu drogowego
 • pojazdy służą do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 • dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 ton.

W przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy także rolników.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do starosty właściwego dla siedziby twojej firmy. Jeśli siedziba twojej firmy znajduje się w mieście na prawach powiatu, złóż wniosek do prezydenta miasta.

To find out where to complete service enter

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez internet – na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu.

Jeśli składasz wniosek przez internet, dokumenty które składasz w oryginale, muszą mieć formę dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Załączony wzór wniosku jest przykładowy. Zalecamy pobranie wzoru wniosku ze strony internetowej organu, do którego będziesz go składać.

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką – także obszaru wykonywania przewozu
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Wykaz pojazdów powinien zawierać następujące informacje:

 • markę, typ
 • rodzaj/ przeznaczenie
 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

W dokumencie oświadczasz, że zamierzasz zatrudnić kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym

Chodzi m.in. o nie skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za nie udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Innymi warunkami jest m.in. posiadanie odpowiednich uprawnień oraz brak przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

We wniosku podaj liczbę potrzebnych wypisów zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy.

 1. Urząd sprawdzi wniosek

Jeżeli twój wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy zawiera braki formalne (na przykład pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wyda ci zaświadczenie

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy jest ważne bezterminowo. Możesz z niego korzystać tylko na terytorium Polski.

Documents

Download:
You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Zaświadczenie zawiera:

 • Imię i nazwisko albo nazwę przedsiębiorcy;
 • Miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres przedsiębiorcy;
 • Nr KRS lub NIP;
 • Rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych;
 • Zakres i rodzaj niezarobkowego przewozu drogowego na potrzeby własne;
 • Oznaczenie organu który wydał zaświadczenie.

How much you will have to pay

 • 500 zł – opłata za wydanie zaświadczenia
 • 100 zł  opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia  

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na konto starostwa, w którym składasz wniosek o zaświadczenie. Numer konta znajdziesz na stronie internetowej starostwa.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby starostwa, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta znajdziesz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

How can you appeal

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał ci decyzję.

Pamiętaj, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Good to know

Jak zmienić dane w zaświadczeniu

Jeśli zmienią się dane twojej firmy albo inne informacje, które podałeś we wniosku, złóż do starostwa wniosek o zmianę zaświadczenia. Poinformuj starostwo o zmianie nie później niż w terminie 28 dni od dnia od jej zaistnienia.

Przeczytaj, jak zmienić zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy.

Jakie są sankcje za przewozy niezgodne z zaświadczeniem

Jeśli będziesz wykonywać przewóz niezgodnie z wydanym zaświadczeniem, starosta, w drodze decyzji, stwierdzi nieważność zaświadczenia. O nowe możesz się ubiegać dopiero po upływie 3 lat od dnia stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia.

Jak długa trzeba przechowywać dokumenty związane z przewozami

Jeśli zaprzestaniesz wykonywania działalności gospodarczej lub wykonywania przewozu drogowego, musisz przechowywać dokumenty i inne nośniki informacji przez okres jednego roku począwszy od dnia, w którym przestałeś wykonywać przewóz drogowy. Dokumenty te musisz udostępniać osobom uprawnionym do kontroli.

Was this page useful?