Information and services website for entrepreneurs

Geolog – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Celem procedury jest zgłoszenie ministrowi właściwemu do spraw środowiska zamiaru czasowego świadczenia usług z zakresu geologii przez usługodawcę z innego niż Rzeczypospolita Polska, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub usługodawcę z państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

What you should know and who can use this service

Kto może skorzystać z usługi

Osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy zamierzają świadczyć usługi w zawodzie geologa.

Warunki świadczenia usług:

Usługę transgraniczną w zawodzie regulowanym może świadczyć usługodawca, który posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego zawodu w państwie usługodawcy, jeżeli zawód:

1) jest regulowany w państwie usługodawcy albo

2) nie jest regulowany w państwie usługodawcy, a usługodawca:

a) wykonywał ten zawód w co najmniej jednym państwie członkowskim przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat albo

b) ukończył kształcenie regulowane.

When you should complete this procedure

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ponownie w każdym roku, w którym zamierza świadczyć usługę transgraniczną.

Where you can complete this procedure

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

What to do step by step

 1. Złożenie oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej z zakresu geologii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, usługodawca przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi transgranicznej. Oświadczenie zawiera informacje o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu, obowiązujących na terytorium RP. Oświadczenie przedkłada się ponownie w każdym roku, w którym usługodawca zamierza świadczyć usługę transgraniczną na terytorium RP.

Oświadczenie, usługodawca może doręczyć właściwemu organowi osobiście, przez inną osobę, drogą pocztową albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Oświadczenie zawiera:

- imię i nazwisko usługodawcy,

- dane adresowe,

- obywatelstwo

oraz informacje o:

- posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego albo zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu albo danej działalności, wymaganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Np. dowód osobisty lub paszport.

You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Dokument powinien być wydany zgodnie. przepisami Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

 • Dołączenie do oświadczenia załączników jest fakultatywne, jednak w przypadku świadczenia usługi po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej dokumentami, minister właściwy do spraw środowiska może wymagać ich dołączenia (na podstawie art. 33 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
 • W przypadku zawodu, który posiada regulacje w RP a nie jest regulowany w państwie usługodawcy, nie jest wymagane dołączanie dokumentu potwierdzającego wykonywanie przez usługodawcę danego zawodu regulowanego przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat, w co najmniej jednym państwie członkowskim, o ile usługodawca przedstawi dokument potwierdzający ukończenie kształcenia regulowanego.
 • Pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim albo w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentu potwierdzającego obywatelstwo usługodawcy.
 • Dokumenty należy załączyć w formie kopii, jednak właściwy organ może wymagać dostarczenia oryginałów dokumentów do wglądu, albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi państwa członkowskiego, które wydało ten dokument, lub dokonało sporządzenia takiej kopii poświadczonej lub tłumaczenia poświadczonego.

Time limit

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ponownie w każdym roku, w którym zamierza świadczyć usługę transgraniczną.

 1. Weryfikacja i przyjęcie oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium RP

Minister właściwy do spraw środowiska zawiadamia bezzwłocznie usługodawcę o otrzymaniu oświadczenia oraz dokumentów, o ile były wymagane. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów minister wzywa usługodawcę do ich uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu.

Jeżeli oświadczenie zostało wypełnione poprawnie, a ewentualne załączniki nie budzą zastrzeżeń, to minister właściwy do spraw środowiska przyjmuje złożone oświadczenie.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

Time limit

Bez zbędnej zwłoki.

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Good to know

 • Usługodawca zobowiązany jest poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej przed jej rozpoczęciem, a w nagłych przypadkach - po zakończeniu jej świadczenia (zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). W praktyce, czynność ta sprowadza się do uzyskania przez usługodawcę od instytucji ubezpieczającej w swoim kraju, właściwej ze względu na swój adres zamieszkania, zaświadczenia (na formularzu A1) o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu. Uzyskane zaświadczenie należy okazać w razie konieczności pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.
 • Usługodawcy świadczący usługi na rynku wewnętrznym UE, są zobowiązani płacić składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzą „istotną działalność” gospodarczą. Usługodawca nie ma więc obowiązku rejestracji swojej działalności w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.

Was this page useful?