Information and services website for entrepreneurs

Złóż wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie chcesz kontynuować postępowania administracyjnego – możesz żądać jego umorzenia. Dzięki temu możesz wycofać się z wszczętego postępowania przed uzyskaniem merytorycznego rozstrzygnięcia. Sprawdź jak możesz to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

Możesz zakończyć postępowanie administracyjne, które rozpoczęło się na twój wniosek.

Możesz również żądać umorzenia postępowania wszczętego z urzędu, ale tylko wtedy, gdy urząd potrzebował twojej zgody na jego prowadzenie.

Organ umorzy postępowanie, gdy:

 • nie sprzeciwiają się temu inne strony postępowania
 • nie zagraża to interesowi społecznemu.

Składając wniosek rezygnujesz z otrzymania decyzji, w której organ rozstrzygnąłby sprawę, dotyczącą twojego interesu prawnego lub obowiązku. Nie oznacza to, że ten interes prawny lub obowiązek przestaje istnieć. Jeśli teraz nie jesteś zainteresowany uzyskaniem decyzji, nie zamyka ci to drogi do uzyskania jej w przyszłości.

Pamiętaj! Wniosek o umorzenie postępowania możesz złożyć również, gdy twoja sprawa jest rozpatrywana w drugiej instancji. W takim nadzwyczajnym (odwoławczym) postępowaniu możesz żądać cofnięcia odwołania lub umorzenia całego postępowania (w pierwszej i drugiej instancji).

When you should complete this procedure

Wniosek możesz złożyć w dowolnym czasie trwania postępowania administracyjnego – od jego wszczęcia, aż do zakończenia go decyzją ostateczną.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie urzędy pracy
 • urzędy wojewódzkie
 • komendy wojewódzkie policji
 • kuratoria oświaty
 • urzędy żeglugi śródlądowej
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
 • okręgowe izby aptekarskie
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
 • GŁÓWNY URZĄD MIAR
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
 • KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
 • KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE
 • MINISTERSTWO FINANSÓW
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
 • POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH
 • URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
 • URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
 • URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
 • CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Wniosek złóż do organu, który prowadzi postępowanie w danej sprawie administracyjnej.

Enter the chosen location.

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o umorzenie postępowania

Wniosek złóż do organu, który prowadzi twoje postępowanie.

Nie musisz uzasadniać swojego żądania, ani podawać przyczyny, z powodu której przestałeś być zainteresowany wydaniem decyzji merytorycznej. Wystarczy, że we wniosku napiszesz, że nie chcesz, aby dalej prowadzono twoją sprawę. Jeżeli jednak zdecydujesz się uzasadnić wniosek o umorzenie, to możesz się powołać na jakąkolwiek okoliczność, która skłoniła cię do jego złożenia.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek powinien zawierać:

 • informację, która procedura ma zostać umorzona,
 • informację kto składa wniosek, aby organ mógł ustalić, czy jesteś stroną postępowania,
 • adres osoby składającej wniosek,

Adres, który podajesz we wniosku, powinien być adresem siedziby. Dzięki temu organ administracji ustali, czy jest właściwy miejscowo do prowadzenia postępowania w sprawie, której dotyczy wniosek. Możesz również podać adres do korespondencji.

Dzięki temu organ będzie mógł się z tobą kontaktować, np. przesyłać tobie dokumenty. Dlatego tak ważne jest, abyś podał adres, pod którym aktualnie się znajdujesz.

 • uzasadnienie, które umożliwi organowi prowadzącemu postępowanie ocenę, czy ewentualne umorzenie postępowania będzie zgodne z interesem społecznym,
 • twój podpis:
 • jeśli nie umiesz lub nie możesz złożyć podpisu, zrobi to za ciebie osoba przez ciebie upoważniona, w takim wypadku dołącz również dokumenty pełnomocnictwa,
 • jeśli składałeś swój wniosek w formie elektronicznej – podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnij w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
 • wniosek składany przez osobę prawną musi być podpisane przez podmioty uprawnione do jej reprezentowania – uprawnienie do reprezentowania osoby prawnej musi być wykazane w stosowny sposób, np. za pomocą stosownego wypisu z KRS potwierdzającego sposób reprezentacji osoby prawnej na zewnątrz,
 • jeśli składałeś wniosek do protokołu musi go podpisać również osoba sporządzająca protokół,
 • adres elektroniczny - jeśli składałeś swój wniosek w formie elektronicznej,
 • inne wymagania, jeśli przepisy szczegółowe tego wymagają

Time limit

Wniosek możesz złożyć w dowolnym czasie trwania postępowania administracyjnego – od jego wszczęcia, aż do zakończenia go decyzją ostateczną.

 1. Organ sprawdzi twój wniosek

Jeśli organ zauważy braki, poprosi cię o ich uzupełnienie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Pamiętaj, że jeśli ich nie uzupełnisz, twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

Jeśli nie jesteś jedyną stroną postępowania, organ ma obowiązek zawiadomić pozostałe strony, że złożyłeś wniosek. Każda ze stron ma prawo do wniesienia sprzeciwu.

 1. Dostaniesz decyzję

Jeśli organ uwzględnił twoje żądania – kończy postępowanie w drodze decyzji o umorzeniu postępowania.

Jeśli organ nie uwzględnił twoich żądań – organ kontynuuje postępowanie rozstrzygając je decyzją administracyjną. Wtedy nie otrzymasz decyzji administracyjnej o odmowie umorzenia postępowania. Odwołać możesz się dopiero, gdy organ rozstrzygnie twoją sprawę i wyda decyzję.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

How much you will have to pay

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika:

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Poznania.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

How can you appeal

Jeśli organ nie uwzględnił żądania umorzenia postępowania odwołać możesz się dopiero, gdy organ rozstrzygnie twoją sprawę i wyda decyzję kończącą postępowanie.

Jeśli postępowanie zostało umorzone, a ty chciałbyś, aby organ nadal je prowadził możesz złożyć odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania. Odwołanie złóż do organu wyższego szczebla, chyba, że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Jeśli decyzję wydał w pierwszej instancji minister lub samorządowe kolegium odwoławcze, nie możesz się odwołać, ale możesz zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, że napiszesz że nie jesteś zadowolony z decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Masz 14 dni na odwołanie się od decyzji.

Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

Możesz również zrzec się prawa do wniesienia odwołania do organu, który wydał decyzję. Wtedy z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Was this page useful?