Information and services website for entrepreneurs

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia)

Twoja decyzja została wydana przez niewłaściwy organ? A może została wydana z rażącym naruszeniem prawa? Sprawdź poniżej co możesz zrobić w takim przypadku.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

Organ stwierdza nieważność decyzji (postanowienia), gdy decyzja:

 1. została wydana przez niewłaściwy organ;
 2. została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
 3. dotyczy sprawy już wcześniej rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy którą załatwiono milcząco;
 4. została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
 5. była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
 6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
 7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych powyżej, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała już nieodwracalne skutki prawne.


Wniosek o stwierdzenie nieważności może dotyczyć również postanowienia, na które służy zażalenie.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie urzędy pracy
 • urzędy wojewódzkie
 • komendy wojewódzkie policji
 • kuratoria oświaty
 • urzędy żeglugi śródlądowej
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
 • okręgowe izby aptekarskie
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
 • GŁÓWNY URZĄD MIAR
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
 • KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
 • KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE
 • MINISTERSTWO FINANSÓW
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
 • POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH
 • URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
 • URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
 • URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
 • CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Nieważność decyzji stwierdza organ wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał twoją decyzję, natomiast jeżeli decyzję wydał minister lub samorządowe kolegium odwoławcze to właśnie oni stwierdzają nieważność swoich decyzji.

Enter the chosen location.

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia)

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na wniosek lub z urzędu. Wniosek o wszczęcie takiej sprawy należy złożyć do organu wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał decyzję, a gdy decyzję wydał minister lub samorządowe kolegium odwoławcze – do tego organu.


Organy wyższego stopnia to:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
2) w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie;
3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone powyżej – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością;
4) w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Documents

 1. Organ sprawdzi twój wniosek

Organ przede wszystkim sprawdzi czy w twojej sprawie są powody, które powodują nieważność decyzji.

 1. Dostaniesz decyzję w sprawie stwierdzenia lub odmowy stwierdzenia nieważności decyzji (postanowienia)

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji (postanowienia), w której organ:
1) stwierdzi nieważność decyzji (postanowienia),
2) stwierdzi wydanie decyzji (postanowienia) z naruszeniem prawa oraz wskaże dlaczego nie stwierdził nieważności decyzji;
3) odmówi wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (postanowienia),
4) odmówi stwierdzenia nieważności decyzji dotychczasowej, gdy nie stwierdzi przesłanek nieważności.

Documents

W zależności od tego czego dotyczy postępowanie o stwierdzenie nieważności organ wyda decyzję (decyzja o stwierdzeniu nieważności decyzji) albo postanowienie (postanowienie w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia).

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

How can you appeal

Decyzja wydana w wyniku postępowania o stwierdzenie nieważności jest decyzją wydaną w I instancji. Jeżeli jesteś niezadowolony z tej decyzji to możesz się od niej odwołać. 

Więcej informacji na temat odwołania od decyzji wydanej w I instancji znajdziesz na biznes.gov.pl

Analogicznie jest w przypadku, gdy postępowanie kończy się postanowieniem. Jeżeli jesteś z niego niezadowolony to możesz złożyć zażalenie.

Was this page useful?