Information and services website for entrepreneurs

Zaświadczenie o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Wpisano cię do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane i potrzebujesz zaświadczenie o takim wpisie? Poniżej dowiesz się jak je uzyskać.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

What you should know and who can use this service

Osoba wpisana do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, która chce uzyskać zaświadczenie o wpisie do tego rejestru powinna złożyć wniosek do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy. Pomocne może być także podanie pozycji w rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane albo numeru ewidencyjnego uprawnień budowlanych.

Dane osób posiadających uprawnienia budowlane i wpisane do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane dostepne są w systemie eCRUB. System eCRUB może niezawierać danych osób, które nabyły uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r., gdyż są one wpisywane do systemu jedynie na ich wniosek.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

What to do step by step

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane można złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
 • pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej – podawcza@gunb.gov.pl (wymagany jest podpis kwalifikowany) lub za pośrednictwem ePUAP
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@gunb.gov.pl – należy przesłać skan podpisanego wniosku wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
 • faksem na numer (22) 661-81-42
 • pocztą na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa.

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Documents

 1. Weryfikacja formalno-prawna wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany i poddany weryfikacji formalno-prawnej.

2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin na wniesienie opłaty wynosi od 7 dni do 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, czynność zostanie zaniechana (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

 1. Ocena merytoryczna wniosku i wydanie zaświadczenia

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje oceny, czy może wydać zaświadczenie potwierdzające wpisanie właściwej osoby do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Jeżeli ocena jest pozytywna, to zaświadczenie jest wydawane i przekazywane wnioskodawcy.

2. Właściwy organ może, przed wydaniem zaświadczenia, przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

3. W przypadku, gdy organ nie może wydać zaświadczenia o wpisie do przedmiotowego rejestru, to zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (na postanowienie można złożyć zażalenie). Negatywna odpowiedź może być spowodowana faktem, że dana osoba nie widnieje w centralnym rejestrze (np. zdobyła uprawnienia przed 1 stycznia 1995 r.).

Documents

Time limit

Zgodnie z art. 217 § 3 k.p.a. organ ma obowiązek wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

How much you will have to pay

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Opłatę zapłać w chwili składania wniosku (tytułem „od wydania zaświadczenia”). Opłatę należy uregulować:

 • przelewem lub przekazem na rachunek: Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
 • w przypadku osób dokonujących zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski: Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, SWIFT CODE: CITIPLPX, IBAN: IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
 • bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 43 – poniedziałek 10.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

How long you will have to wait

Sprawę załatwisz w 7 dni.

How can you appeal

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, wnioskodawca może złożyć zażalenie. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Was this page useful?