Information and services website for entrepreneurs

Tłumacz przysięgły – uznawanie kwalifikacji

Uznaj swoje kwalifikacje, aby pracować jako tłumacz przysięgły.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Jeżeli w państwie pochodzenia wnioskodawcy (lub innym państwie w którym zawód był wykonywany) zawód nie jest regulowany, osoba składająca wniosek powinna zostać dopuszczona do wykonywania zawodu regulowanego, jeżeli wykonywała ona zawód w tym państwie przez jeden rok w okresie dziesięciu lat poprzedzających ubieganie się o dopuszczenie do zawodu. Wymagane jest jednocześnie dostarczenie co najmniej jednego dokumentu poświadczającego kompetencje lub potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, wydanego przez właściwy organ.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych

Złożenie wniosku przez wnioskodawcę wszczyna postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z kopią tłumaczenia na język polski oraz dowód wniesionej opłaty.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. Wyznaczenie pełnomocnika nie jest konieczne, gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Oryginał, Dokument elektroniczny
You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
How to obtain a document
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 • Obok dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie mogą być przedkładane świadectwa i inne dokumenty potwierdzające ukończone kursy/szkolenia.
 • Dokumenty składa się w języku polskim albo w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania Minister Sprawiedliwości może wymagać tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.
 • Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w formie kopii. Oryginały dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.
 1. Formalne sprawdzenie wniosku

Minister Sprawiedliwości zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

Minister Sprawiedliwości sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, minister wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, Minister Sprawiedliwości zawiadamia wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin wyznaczony zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej, jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

Time limit

W ciągu miesiąca.

 1. Merytoryczne sprawdzenie wniosku

Minister Sprawiedliwości dokonuje analizy programu kształcenia, szkolenia oraz doświadczenia zawodowego wnioskodawcy.

Uznanie kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego zależy przede wszystkim od uprawnień, jakie wnioskodawca uzyskał w innym państwie. W przypadku, gdy zawód tłumacza przysięgłego nie jest regulowany w państwie wnioskodawcy, Minister Sprawiedliwości uwzględnia program kształcenia oraz szkolenia, jak również doświadczenie zawodowe, jakimi legitymuje się wnioskodawca.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, organ może zwrócić się do właściwego organu innego państwa członkowskiego o potwierdzenie autentyczności tych dokumentów (system IMI).

W wyniku analizy dokumentów stwierdza się, że:

1. Wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie do uzyskania kwalifikacji zawodowych

albo

2. Wnioskodawca w celu uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji musi odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności.

Minister Sprawiedliwości wysyła do wnioskodawcy postanowienie stwierdzające konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.

Postanowienie określa program i okres trwania stażu adaptacyjnego oraz zakres wiedzy i umiejętności objętych testem umiejętności dla poszczególnych wniosków w oparciu o:

1) świadectwa i dyplomy oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe posiadane przez wnioskodawcę

2) program kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę

3) okres praktyki zawodowej i nabyte przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie

4) okres, jaki jest niezbędny do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej

5) zakres wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej

6) różnice wynikające ze specyfiki zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy

7) znajomość prawa polskiego oraz terminologii zawodowej w języku polskim niezbędnej do wykonywania danego zawodu regulowanego

Jeżeli z przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów wynika, że posiada on kwalifikacje zawodowe w zakresie tłumaczenia pisemnego bądź ustnego odpowiadające wymaganiom stawianym tłumaczom przysięgłym w Rzeczypospolitej Polskiej, organ prowadzący postępowanie w postanowieniu, zwalnia wnioskodawcę z danej części testu umiejętności.

Wnioskodawca w terminie 60 dni po otrzymaniu postanowienia występuje do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo o przeprowadzenie testu umiejętności (wybór należy do wnioskodawcy). Staż adaptacyjny oraz test umiejętności przeprowadza się w języku polskim. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem przebiegu stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności.

Jeżeli z przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów wynika, że posiada on kwalifikacje zawodowe w zakresie tłumaczenia wyłącznie na język obcy odpowiadające wymaganiom stawianym tłumaczom przysięgłym w Rzeczypospolitej Polskiej, organ prowadzący postępowanie w postanowieniu ogranicza część pisemną i ustną testu umiejętności do tłumaczenia z języka obcego na język polski.

Jeżeli z przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów wynika, że posiada on kwalifikacje zawodowe w zakresie tłumaczenia wyłącznie z języka obcego odpowiadające wymaganiom stawianym tłumaczom przysięgłym w Rzeczypospolitej Polskiej, organ prowadzący postępowanie w postanowieniu ogranicza część pisemną i ustną testu umiejętności do tłumaczenia z języka polskiego na język obcy.

Documents

 1. Wydanie decyzji

Na podstawie dokumentacji, Minister Sprawiedliwości wyda:

 • decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych – w przypadku oceny pozytywnej
 • decyzję o odmowie uznania kwalifikacji zawodowych – przypadku oceny negatywnej

Documents

Time limit

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji powinno się zakończyć wydaniem decyzji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc. W przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg wspomnianego terminu ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez Ministra Sprawiedliwości oceny przebiegu stażu adaptacyjnego lub wyniku testu umiejętności.

 1. Ślubowanie

Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych.

 1. Wpis na listę tłumaczy przysięgłych

Osoba, która złożyła ślubowanie podlega z urzędu wpisowi na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

How much you will have to pay

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

W 2024 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4242 zł do 30 czerwca i 4300 zł od 1 lipca.

How long you will have to wait

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji powinno się zakończyć wydaniem decyzji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc. W przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg wspomnianego terminu ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez Ministra Sprawiedliwości oceny przebiegu stażu adaptacyjnego lub wyniku testu umiejętności.

How can you appeal

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra nie służy odwołanie, jednakże możesz się zwrócić do tego ministra z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy skieruj do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Was this page useful?