Information and services website for entrepreneurs

Aktuariusz – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu aktuariusza i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, którzy nabyli w tych państwach (poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) kwalifikacje do wykonywania zawodu aktuariusza, mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce i pracować w swoim zawodzie.

Ponadto o uznanie kwalifikacji mogą się ubiegać:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu;
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą;
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym;
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z kopią tłumaczenia na język polski oraz dowód wniesionej opłaty.

Jeśli nie masz miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie masz pełnomocnika zamieszkałego w Polsce lub nie działasz za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, to musisz wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. Nie musisz wyznaczać pełnomocnika jeśli wybierzesz elektroniczny sposób załatwienia sprawy.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

You can submit a document as:
Kopia
You can submit a document as:
Kopia
Additional information

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

You can submit a document as:
Kopia
Additional information

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

You can submit a document as:
Kopia
Additional information

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

You can submit a document as:
Oryginał

 • Wniosek złóż w języku polskim. Pozostałe dokumenty złóż w języku polskim albo w innym języku wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania Komisja Nadzoru Finansowego może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.
 • Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w formie kopii. Oryginały dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.
 • Obok świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie dobrze jest przedstawić świadectwa i inne dokumenty potwierdzające ukończone kursy/szkolenia.
 1. Urząd sprawdzi czy opłaciłeś wniosek

Jeśli urząd stwierdzi brak opłaty, to wyznaczy ci termin na jej wniesienie – od 7 do 14 dni.

Jeśli nie zapłacisz w tym terminie, to urząd zwróci ci wniosek.

 1. Urząd sprawdzi twoje dokumenty

Urząd w ciągu miesiąca zawiadomi cię, że otrzymał twój wniosek.

Jeśli urząd stwierdzi braki, to wezwie cię do ich usunięcia w konkretnym terminie. Jeśli nie dostarczysz brakujących dokumentów, to twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

 1. Możesz dostać postanowienie o tym, że musisz odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności

Urząd sprawdzi twój program kształcenia, szkolenia oraz doświadczenie zawodowe.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności przedstawionych przez ciebie dokumentów, urząd może zwrócić się do właściwego organu innego państwa członkowskiego o potwierdzenie autentyczności tych dokumentów (poprzez system IMI).

W wyniku analizy dokumentów urzędnik stwierdza, że:

a) masz odpowiednie kwalifikacje do uznania kwalifikacji zawodowych

albo

b) nie masz odpowiednich kwalifikacji do uznania kwalifikacji zawodowych

albo

c) musisz odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności, jeśli twoje kwalifikacje są niepełne.

Jeśli musisz uzupełnić kwalifikacje, urząd wyśle ci postanowienie stwierdzające konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności. W postanowieniu urząd określi program i okres trwania stażu adaptacyjnego oraz zakres wiedzy i umiejętności objętych testem umiejętności.

Po tym jak otrzymasz postanowienie, złóż oświadczenie o wyborze odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności (sam decydujesz co wybierasz). Oświadczenie złóż do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W oświadczeniu wpisz co wybierasz, podaj adres do korespondencji i się podpisz.

Zapoznaj się ze szczegółowym opisem przebiegu stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności.

 1. Dostaniesz decyzję o uznaniu kwalifikacji lub decyzję odmowną

Documents

How much you will have to pay

1240,75 zł

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

W roku 2022 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3010 zł.

How long you will have to wait

Decyzję dostaniesz w ciągu 3 miesięcy od kiedy złożysz wszystkie wymagane dokumenty. Termin ten może się wydłużyć o miesiąc w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jeśli okaże się, że musisz odbyć staż adaptacyjny lub podejść do testu umiejętności, to termin wydania decyzji będzie zawieszony aż do dnia, w którym KNF otrzyma ocenę z przebiegu twojego stażu adaptacyjnego lub wynik twojego testu umiejętności.

How can you appeal

Jeśli dostaniesz decyzję odmowną, to masz 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po rozpatrzeniu wniosku, urząd wyda decyzję uchylającą zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzyma decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – możesz złożyć skargę na decyzję do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem KNF.

Good to know

Jak otrzymasz decyzję o uznaniu twoich kwalifikacji w Polsce, złóż wniosek o wpis do rejestru aktuariuszy. Po wpisaniu do rejestru możesz rozpocząć pracę w swoim zawodzie.

Was this page useful?