Information and services website for entrepreneurs

Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie

Chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT) lub w akcyzie albo stwierdzające stan zaległości? Taki dokument może ci być potrzebny, jeśli – na przykład – starasz się o kredyt. Sprawdź, jak go uzyskać

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Złóż wniosek w e-Urzędzie Skarbowym i otrzymaj zaświadczenie bez opłaty skarbowej nawet w ciągu kilku minut.

Ważne! Z tej opcji mogą skorzystać: 

 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 • pełnomocnicy ogólni jednoosobowej działalności gospodarczej
 • pełnomocnicy ogólni organizacji.

What you should know and who can use this service

Jakich podatków dotyczy zaświadczenie z urzędu skarbowego

Urzędy skarbowe wydają zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową w:

 • podatkach dochodowych: PIT lub CIT
 • podatku od towarów i usług: VAT
 • akcyzie.

Zaświadczenie potwierdza twoją sytuację podatkową w dniu jego wydania. Dokument traci ważność, kiedy twoja sytuacja się zmieni.

Tego dokumentu wymagają na przykład banki, jeśli chcesz uzyskać kredyt, czy sklepy przy zakupach na raty. Potrzebujesz go także, gdy planujesz wziąć udział w przetargu.

Zaświadczenie na wniosek

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia możesz wystąpić :

 • gdy przepisy prawa wymagają urzędowego potwierdzenia braku zaległości lub stanu zaległości podatkowych 
 • żeby potwierdzić brak zaległości lub stan zaległości podatkowych z uwagi na swój interes prawny.

Organ podatkowy wyda ci zaświadczenie, tylko jeśli złożysz kompletny wniosek. Musisz w nim wskazać, jakie informacje urząd ma potwierdzić w zaświadczeniu. W szczególności chodzi o to, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości w podatkach, czy ma podać informację o stanie zaległości.

Ważne! Zaświadczenie nie obejmuje informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. 

Urząd może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, na przykład kiedy złożysz wniosek o niezaleganiu w podatkach, a w trakcie weryfikacji ujawnione zostaną zaległości.

Zgoda na zaświadczenie

Możesz też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, gdy chcesz poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy. Aby otrzymać takie zaświadczenie, potrzebujesz zgody tego przedsiębiorcy. Zgoda powinna być pisemna albo w formie dokumentu elektronicznego.

Urząd wydaje zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych na żądanie:

 • instytucji, które udzielają kredytów i działają na podstawie ustaw (na przykład banki)
 • kontrahentów firmy, a także dzierżawców i użytkowników nieruchomości
 • wspólnika spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
 • małżonka (także rozwiedzionego), gdy nie ma wspólności majątkowej* oraz członków rodziny (między innymi dzieci, w tym tych adoptowanych, wnuków, rodziców, dziadków, rodzeństwa). Dotyczy to także osób, których łączy z podatnikiem bliska więź uczuciowa, fizyczna lub gospodarcza (czyli tak zwane faktyczne pożycie).

Nie potrzebujesz zgody, jeśli masz wspólność majątkową w małżeństwie. W takim przypadku złóż oświadczenie ORD-M, które potwierdza twoją sytuację.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Możesz złożyć wniosek:

 • w urzędzie skarbowym właściwym dla twojej siedziby
 • w urzędzie skarbowym właściwym dla twojej siedziby w ostatnim dniu roku – jeśli zmieniła się siedziba twojej firmy
 • w dowolnym centrum obsługi podatnika działającym w każdym urzędzie skarbowym (poza urzędami wyspecjalizowanymi)

Centra obsługi podatnika to wszystkie urzędy skarbowe, z wyłączeniem wyspecjalizowanych, które działają niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika danego urzędu. Obsługa i wsparcie realizowane w centrum obsługi polegają w szczególności na przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą.

Jeśli rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów złóż wniosek w:

To find out where to complete service enter
If you are not an entrepreneur, provide place of residence.

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej, przez portal e-Urząd Skarbowy. e-Urząd Skarbowy nie pobiera opłaty skarbowej od złożonego wniosku.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Jeśli prowadzisz działalność na podstawie wpisu do CEIDG, KRS lub innego rejestru, podaj pełną nazwę firmy, adres siedziby lub miejsce prowadzenia działalności, a także numer NIP.

We wniosku określ wyraźnie zakres żądania, czyli jakie zaświadczenie chcesz dostać. Możesz też podać podstawę prawną.

Ponadto we wniosku możesz także zapytać, czy urząd prowadzi wobec ciebie postępowanie:

 • dotyczące ujawnienia twoich zaległości podatkowych i ich wysokości
 • egzekucyjne w administracji

Ponadto możesz zapytać o okresy (wraz z tytułami), z których pochodzą zaległości oraz podatki z odroczonym terminem płatności lub płatnością rozłożoną na raty.

You can submit a document as:
Kopia, Oryginał

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, w oparciu o dokumentację, którą posiada lub uzyska z innych urzędów. Dlatego nie może żądać od ciebie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje, które już zna lub sam ustali. Urząd może żądać od ciebie dodatkowych dokumentów tylko wtedy, jeśli wskaże podstawę prawną, która daje mu takie prawo.

 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Urząd sprawdzi czy twój wniosek zawiera wymagane informacje. Jeśli wniosek ma braku lub błędy, urząd wezwie cię do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym czasie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Zanim dostaniesz zaświadczenie, urząd powinien sprawdzić, czy w twojej sprawie nie toczy się postępowanie dotyczące zaległości podatkowych. Chodzi o ustalenie lub określenie ich wysokości. Nie wpłynie to jednak na termin wydania ci zaświadczenia. Jeśli materiał dowodowy zebrany przez urząd pozwala na wydanie decyzji, to powinna zostać ona wydana  w ustalonym terminie do wydania zaświadczenia, aby mogła znaleźć się w tym zaświadczeniu.

Urząd dochowa terminu, nawet jeśli nie da się zakończyć postępowania. Wtedy w twoim zaświadczeniu znajdzie się informacja, że w twojej sprawie trwa postępowanie.

 1. Dostaniesz zaświadczenie

Dostaniesz zaświadczenie potwierdzające twoją sytuację podatkową. Urząd może przysłać ci dokument w formie elektronicznej lub przesyłką pocztową – o ile zaznaczysz to we wniosku. Zaświadczenie możesz też odebrać w urzędzie.

Pamiętaj! Jeśli zapadła decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu zaległości na raty twojej zaległości, urząd uzna, że do wyznaczonego terminu jej spłaty nie masz zaległości.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o innym podatniku, to dla urzędu termin 7 dni na wydanie ci dokumentu zaczyna się od dnia złożenia zgody przez tego podatnika.

Urząd może odmówić ci wydania zaświadczenia, jeśli twoje żądanie we wniosku nie jest zgodne z informacjami, które ma urząd. Dostaniesz wtedy postanowienie, na które możesz złożyć zażalenie.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Additional information

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

How much you will have to pay

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo, to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych. Załatw to online na Portalu Podatkowym. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych. Nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy.

Przeczytaj, jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

How long you will have to wait

Zaświadczenie dostaniesz w ciągu 7 dni.

Jeśli urząd skarbowy nie wyda zaświadczenia w ustawowym terminie, możesz złożyć ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia, czyli do dyrektora właściwej izby skarbowej.

How can you appeal

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem urzędu, możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od dnia doręczenia ci postanowienia.

Good to know

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia dotyczącego podatków i opłat, które regulujesz w urzędzie innym niż urząd skarbowy, to w przypadku:

 • podatku od nieruchomości lub od środków transportowych – wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla adresu nieruchomości, której dotyczy zaświadczenie

 • opłaty za korzystanie ze środowiska – wniosek złóż do urzędu marszałkowskiego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Was this page useful?