Information and services website for entrepreneurs

Status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz odbierać w swojej firmie towary objęte tranzytem, bez konieczności przedstawiania ich w oddziale celnym (urzędzie celnym przeznaczenia)? Taką możliwość daje ci status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym. O tym jak go zdobyć i jakie warunki musisz spełnić, dowiesz się poniżej.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

Standardowo towary objęte procedurą tranzytu przedstawiasz wraz z dokumentami towarzyszącymi w urzędzie celnym przeznaczenia, czyli w oddziale celnym, który dokonuje zakończenia procedury tranzytu.

Możesz uzyskać status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym. To pozwoli ci na odbieranie towarów w siedzibie firmy lub w innym miejscu uznanym, bez konieczności przedstawiania towarów w urzędzie celnym przeznaczenia.

Uwaga! Działanie jako upoważniony odbiorca wymaga uprzedniego ustalenia miejsca uznanego, w którym będzie realizowane zakończenie procedury tranzytu w uproszczeniu.

Aby uzyskać status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym musisz:

 • mieć siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej;
 • oświadczyć, że będziesz regularnie odbierać towary objęte procedurą tranzytu unijnego;
 • mieć odpowiedni system do przetwarzania danych i komunikacji z organami celnymi (NCTS2);
 • wykazać, że masz wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową;
 • spełniać praktyczne standardy w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

Ponadto, jeśli w przeszłości naruszyłeś w poważny lub powtarzający się sposób przepisy prawa celnego i przepisy podatkowe, w tym zostałeś skazany za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą – to nie otrzymasz pozwolenia.

Identyczne warunki musisz spełniać chcąc samodzielnie zamykać procedurę tranzytu realizowaną na podstawie karnetu TIR.

When you should complete this procedure

Przed odbieraniem w procedurze uproszczonej towarów objętych procedurą tranzytu unijnego.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • izby administracji skarbowej

Wniosek złóż do izby administracji skarbowej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

To find out where to complete service enter

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o nadanie statusu upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym

Wniosek możesz złożyć wyłącznie na portalu PUESC.

Documents

Time limit

Przed odbieraniem w procedurze uproszczonej towarów objętych procedurą tranzytu unijnego.

 1. Uzyskasz status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym

Pozwolenie jest ważne bezterminowo. Jeśli izba zamierza wydać decyzje odmowną, powinna dać ci wcześniej prawo do wypowiedzenia się. Będziesz mieć wtedy 30 dni aby przekonać izbę do swoich racji.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Pozwolenie zawiera:

 • Kod rodzaju decyzji
 • Podpis/uwierzytelnienie
 • Nr referencyjny decyzji
 • Wskazanie organu celnego podejmującego decyzję
 • Miejsce, datę
 • Datę rozpoczęcia ważności decyzji
 • Wskazanie urzędu celnego przeznaczenia
 • Termin
 • Uwagi ogólne

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Pozwolenie otrzymasz maksymalnie w ciągu 120 dni, licząc od dnia w którym wniosek wpłynął do urzędu.

How can you appeal

Od decyzji odmownej wydanej przez dyrektora izby administracji skarbowej możesz się odwołać. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody. Odwołanie złóż do tego samego dyrektora izby administracji skarbowej, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Good to know

Obowiązki upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym

Po przybyciu towarów do miejsca uznanego upoważniony odbiorca musi:

 • niezwłocznie powiadomić urząd celny przeznaczenia o przybyciu towarów oraz poinformować o wszystkich nieprawidłowościach lub zdarzeniach, które miały miejsce w trakcie transportu
 • rozładować towary dopiero po uzyskaniu zgody urzędu celnego przeznaczenia
 • po rozładunku niezwłocznie odnotować wyniki kontroli i wszystkie inne istotne informacje związane z rozładunkiem w swojej ewidencji
 • powiadomić urząd celny przeznaczenia o wynikach kontroli towarów oraz poinformować urząd o wszystkich nieprawidłowościach najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia, w którym otrzymał zgodę na rozładunek towarów.

Zamknięcie karnetu TIR

Upoważniony odbiorca w tranzycie unijnym nie może dokonywać żadnych adnotacji w karnecie TIR – ma obowiązek przekazania karnetu TIR do wskazanego urzędu celnego przeznaczenia w czasie określonym w pozwoleniu. Niemniej musi zamknąć procedurę tranzytu w systemie NCTS.

Miejsce uznane i status magazynu czasowego składowania

Miejsce, w którym upoważniony odbiorca w tranzycie unijnym będzie odbierać towary musi:

 • mieć status miejsca uznanego przez organ celny do przedstawienia towarów, lub
 • mieć status magazynu czasowego składowania, jeśli towary nie zostaną zgłoszone do kolejnej procedury celnej w ciągu 6 dni po ich przedstawieniu - tj. wysłaniu do NCTS powiadomienia o ich przybyciu (komunikat IE07). W tym czasie musi nastąpić:
  • przesłanie do systemu NCTS komunikatu IE44 - uwagi rozładunkowe
  • przesłanie komunikatu IE06 - zakończenie tranzytu
  • przesłanie komunikatu IE25 - zwolnienie towarów do kolejnej procedury.

Status magazynu czasowego składowania, jak i miejsce uznane wymagają ponadto złożenia zabezpieczenia celnego.

Poświadczenie dostarczenia towarów

Na żądanie przewoźnika upoważniony odbiorca w tranzycie unijnym może wydać mu poświadczenie dostarczenia towarów. Poświadczenie przekazuje się z wykorzystaniem formularza znajdującego się w załączniku 72-03 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447.

Was this page useful?