Information and services website for entrepreneurs

Stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej związane z bezpieczeństwem publicznym – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Jesteś obywatelem Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii? Wykonujesz zawód lub prowadzisz działalność, które są regulowane w Polsce? W takim przypadku nie musisz składać wniosku o uznanie twoich kwalifikacji. Jeśli chcesz pracować tymczasowo i okazjonalnie w swoim zawodzie, to wystarczy, że złożysz oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej w Polsce. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

What you should know and who can use this service

Uznawanie kwalifikacji a świadczenie usługi transgranicznej

Osoba, która uzyskała kwalifikacje zawodowe w swoim kraju i chce rozpocząć pracę w zawodzie regulowanym w kraju przyjmującym (np. w Polsce), potrzebuje ich oficjalnego uznania przez dane państwo. Uznawanie kwalifikacji zawodowych polega na sprawdzeniu poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji, które dają prawo usługodawcy do wykonywania zawodu w kraju, w którym je uzyskał.

Świadczenie usługi transgranicznej polega na tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu lub działalności regulowanej w kraju przyjmującym.

Kto ma prawo złożyć oświadczenie

Każdy, kto w swoim kraju z obszaru UE i EFTA wykonuje zgodnie z przepisami zawód lub prowadzi działalność regulowaną, ma prawo świadczyć usługi w tym samym zakresie w innym kraju unijnym (np. w Polsce).

Ponadto prawo świadczenia usług w swoim zawodzie mają również:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu;
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą;
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym;
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.

Warunki świadczenia usług

Usługę transgraniczną w zawodzie regulowanym albo działalności regulowanej może świadczyć usługodawca, który posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego zawodu albo do podejmowania lub wykonywania danej działalności w państwie usługodawcy, jeżeli zawód albo działalność:

1) są regulowane w państwie usługodawcy albo

2) nie są regulowane w państwie usługodawcy, a usługodawca:

a) wykonywał ten zawód albo tę działalność w co najmniej jednym państwie członkowskim przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat, albo

b) ukończył kształcenie regulowane, które przygotowuje do wykonywania zawodu w kraju usługodawcy (może być dodatkowo uzupełnione np. o szkolenie zawodowe, okres próbny lub praktykę zawodową, które są zgodne z przepisami danego kraju).

Uwaga!

Opis usługi został przygotowany w oparciu o podstawowe akty prawne, w tym ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, np. o tym jakie dodatkowe dokumenty mogą być potrzebne – skontaktuj się z urzędem, którego dane kontaktowe znajdziesz w sekcji "Gdzie załatwisz sprawę".

When you should complete this procedure

Oświadczenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługę po raz pierwszy w Polsce oraz ponownie w każdym roku, w którym będziesz wykonywać tę usługę w Polsce.

Where you can complete this procedure

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej w Polsce

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Oświadczenie zawiera:

- imię i nazwisko usługodawcy,

- dane adresowe,

- obywatelstwo

oraz informacje o:

- posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego albo zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu albo danej działalności, wymaganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

You can submit a document as:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Np. dowód osobisty lub paszport.

You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia.

You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
How to obtain a document
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

O czym należy pamiętać przy składaniu oświadczenia:

 • W przypadku zawodu, który jest regulowany w Polsce a nie jest regulowany w państwie usługodawcy, nie musisz dołączać dokumentu potwierdzającego wykonywanie przez ciebie danego zawodu regulowanego lub działalności przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat, w co najmniej jednym państwie członkowskim, o ile przedstawisz dokument potwierdzający ukończenie kształcenia regulowanego.
 • Dołącz zaświadczenie o braku zawieszenia prawa wykonywania działalności lub zaświadczenie o niekaralności, jeżeli jest wymagane od Polaków zamierzających wykonywać zawód regulowany albo działalność regulowaną związane z bezpieczeństwem publicznym, służbą zdrowia albo edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną edukacją.
 • Zaświadczenie określające charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności, wydane przez państwo usługodawcy należy dołączyć w przypadku działalności związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym.
 • Oświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego dołącz, jeśli zamierzasz wykonywać zawód mający wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.
 • Pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim lub w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentu potwierdzającego obywatelstwo usługodawcy oraz oświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego.
 • Dokumenty dołącz w formie kopii, jednak urząd może wymagać od ciebie dostarczenia oryginałów dokumentów do wglądu, albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, lub poświadczonego tłumaczenia.

Time limit

Oświadczenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługę po raz pierwszy w Polsce oraz ponownie w każdym roku, w którym będziesz wykonywać tę usługę w Polsce.

 1. Urząd sprawdzi twoje dokumenty

Jeśli twoje oświadczenie jest poprawne, otrzymasz zawiadomienie, że urząd otrzymał twoje oświadczenie.

Jeśli urząd stwierdzi braki, to wezwie cię do ich usunięcia w konkretnym terminie.

Jeżeli oświadczenie oraz dołączone dokumenty były kompletne lub zostały poprawnie uzupełnione, to urząd je oceni.

Urząd może skontrolować czy świadczone przez ciebie usługi faktycznie mają charakter tymczasowy i okazjonalny. Sprawdzi np. długość, częstotliwość, regularność i ciągłość wykonywania przez ciebie usług.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
 1. Dostaniesz decyzję w sprawie uznania kwalifikacji albo decyzję w sprawie odstąpienia od uznania twoich kwalifikacji

Jeśli zamierzasz pracować po raz pierwszy w Polsce w zawodzie związanym ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, to urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uznania twoich kwalifikacji. Wówczas, w ciągu miesiąca dostaniesz decyzję w sprawie uznania kwalifikacji albo w sprawie odstąpienia od uznawania kwalifikacji. Termin ten może się wydłużyć maksymalnie o kolejne dwa miesiące. O powodach opóźnienia poinformuje cię urzędnik.

Brak decyzji w tych terminach oznacza, że możesz rozpocząć świadczenie usług transgranicznych w Polsce.

Documents

 1. Możesz dostać postanowienie o tym, że musisz przystąpić do testu umiejętności

Jeśli twoje kwalifikacje są niewystarczające żeby je uznać w Polsce, to dostaniesz postanowienie o tym, że musisz przystąpić do testu umiejętności, który wyrówna twoje kwalifikacje.

Jeśli zdasz ten test, to urząd wyda ci decyzję o uznaniu twoich kwalifikacji. Natomiast jeśli nie zdasz testu, to urząd odmówi ci uznania kwalifikacji zawodowych.

Decyzję dostaniesz w ciągu miesiąca od dnia wydania postanowienia przez urząd. Negatywna decyzja ws. uznania kwalifikacji oznacza, że nie możesz świadczyć usług transgranicznych w Polsce.

Documents

How much you will have to pay

1053,50 zł

Za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych musisz zapłacić. Opłatę wpłać na rachunek bankowy właściwego urzędu.

How long you will have to wait

Urząd od razu zawiadomi cię, że otrzymał twoje oświadczenie.

Natomiast decyzję o uznaniu twoich kwalifikacji bądź decyzję o odstąpieniu od uznania kwalifikacji dostaniesz w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć maksymalnie o kolejne dwa miesiące. O powodach opóźnienia poinformuje cię urzędnik.

Jeśli okaże się, że musisz przystąpić do testu umiejętności, to decyzję w sprawie uznania kwalifikacji dostaniesz w ciągu miesiąca od dnia wydania postanowienia przez urząd.

Jeśli nie dostaniesz żadnej decyzji w terminach określonych powyżej, to możesz rozpocząć świadczenie usług transgranicznych na terytorium Polski.

How can you appeal

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, masz prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – możesz złożyć skargę na decyzję do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję.

W przypadku, gdy decyzje w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego wydał organ samorządu zawodowego, odwołanie wnosi się na zasadach określonych w przepisach szczegółowych, właściwych dla danego samorządu zawodowego.

Good to know

Jakim tytułem możesz się posługiwać

W trakcie świadczenia usługi transgranicznej możesz używać tytułu zawodowego lub tytułu działalności, jakie obowiązują w twoim kraju. Tytuł podaje się w oryginalnym brzmieniu, aby nie pomylić go z tytułem obowiązującym w Polsce. W przypadku braku takiego tytułu w twoim państwie, podaj informacje o swoich kwalifikacjach zawodowych oraz nazwę i siedzibę uprawnionej instytucji (w oryginalnym brzmieniu).

Uzyskaj zaświadczenie o tym, że podlegasz ubezpieczeniom społecznym w swoim państwie

Uzyskaj od instytucji ubezpieczającej w swoim kraju, właściwej ze względu na swój adres zamieszkania, zaświadczenia (na formularzu A1) o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu. Uzyskane zaświadczenie pokaż pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Gdzie płacić składki na ubezpieczenia społeczne

Płać składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzisz „istotną działalność” gospodarczą. Nie musisz rejestrować swojej działalności w polskim ZUS-ie.

Was this page useful?