Information and services website for entrepreneurs

Złóż skargę dotyczącą naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy albo bez twojej zgody? Możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dowiedz się, jak to zrobić i jakie prawa ci przysługują.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany

What you should know and who can use this service

Na czym polega naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Każdy kto przetwarza dane osobowe powinien działać zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Dlatego masz prawo złożyć skargę gdy nastąpi:

 • naruszenie poufności – na przykład gdy twój adres e-mail został upubliczniony bez twojej zgody
 • naruszenie dostępności – na przykład gdy przez zaniedbanie administratora danych twój numer PESEL został wykradziony i ktoś nieuprawniony go wykorzystał
 • naruszenie integralności – na przykład gdy twoje nazwisko zostało przekręcone.

Kto może złożyć skargę dotyczącą naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) może złożyć osoba, której dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Dowiedz się więcej o swoich prawach na stronie UODO

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż skargę dotycząca naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Skargę możesz złożyć na piśmie lub przez internet, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę e-PUAP Prezesa UODO. Istnieje też możliwość złożenia skargi ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych po wcześniejszym umówieniu na konkretną godzinę.

Skarga musi zawierać:

 • twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
 • wskazanie podmiotu, na który składasz skargę (nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania)
 • dokładny opis naruszenia
 • twoje żądanie – jakich działań oczekujesz od Prezesa UODO (np. usunięcia danych, wypełnienia obowiązku informacyjnego, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych itd.)
 • podpis.

Documents

Jeżeli posiadasz dowody potwierdzające okoliczności wskazane w skardze (np. korespondencję z administratorem, umowy, zaświadczenia), dołącz je do skargi.

Skargę możesz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Może nim być inna osoba fizyczna albo podmiot, organizacja lub zrzeszenie - które nie mają charakteru zarobkowego, mają cele statutowe leżące w interesie publicznym i działają w dziedzinie ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

 1. Urząd przeprowadzi postępowanie

W postępowaniu Prezes UODO sprawdzi między innymi:

 • charakter, wagę i czas trwania naruszenia oraz rozmiar poniesionej przez ciebie szkody
 • umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia
 • stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków
 • kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie.

 1. Urząd wyda decyzję o nałożeniu kary lub przywróceniu do stanu zgodnego z prawem

Jeżeli Prezes UODO stwierdzi naruszenie danych osobowych, wyda decyzję administracyjną w której może między innymi:

 • wezwać administratora lub podmiot przetwarzający dane osobowe do przywrócenia stanu zgodnego z prawem – na przykład do usunięcia twoich danych osobowych ze swojej bazy danych
 • nałożyć upomnienie lub ostrzeżenie na administratora lub podmiot przetwarzający dane
 • nałożyć karę administracyjną do 20 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał, Dokument elektroniczny

How much you will have to pay

Usługa jest bezpłatna.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

How long you will have to wait

Twoja skarga zostanie rozpatrzona w ciągu miesiąca. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację)

How can you appeal

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji wydanej przez Prezesa UODO możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego. Skargę wnieś do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa UODO, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ci decyzji lub postanowienia.

Jeżeli twoja skarga zostanie oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie możesz wnieść skargę kasacyjną do sądu II instancji, czyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Good to know

Niezależnie od postępowania przez UODO masz prawo do ochrony swoich praw przed sądem cywilnym. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz pozwać administratora lub podmiot przetwarzający. Przed sądem możesz żądać odszkodowania za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, które spowodowało szkodę majątkową lub niemajątkową. Ta kwestia może być rozstrzygnięta tylko przed sądem powszechnym.

Was this page useful?