Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Egzamin oraz aplikacja notarialna

Aplikacja notarialna

Aplikacja notarialna trwa 3,5 roku i odbywa się we właściwej izbie notarialnej. Jej celem jest zaznajomienie z całokształtem pracy notariusza.

Aplikacja notarialna jest odpłata. Wysokość opłaty określa Minister Sprawiedliwości (nie może być większa niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia). Rada izby notarialnej może cię zwolnić od ponoszenia opłaty w całości lub w części, a także odroczyć płatność lub rozłożyć ją na raty.

Nabór na aplikację notarialną przeprowadzany jest w formie egzaminu wstępnego na aplikację. Możesz zostać aplikantem notarialnym jeżeli zdasz pozytywnie ten egzamin i spełniasz poniższe warunki:

 • posiadasz obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Islandii, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje ci prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Polski;
 • korzystasz w pełni z praw publicznych i masz pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jesteś nieskazitelnego charakteru i dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza;
 • masz tytuł magistra prawa polskiej uczelni lub ukończyłeś zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce.

Egzamin notarialny

Do egzaminu notarialnego możesz przystąpić jeżeli odbyłeś aplikację radcowską i masz zaświadczenie o jej odbyciu lub jeżeli jesteś uprawniony do przystąpienia do egzaminu bez konieczności odbycia aplikacji.

Egzamin notarialny odbywa się raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości.

Jeżeli odbyłeś aplikację notarialną to wniosek o przystąpienie do egzaminu notarialnego musisz złożyć do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości izby notarialnej, w której odbyłeś aplikację notarialną. Jeżeli jesteś uprawniony to złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu notarialnego bez konieczności odbycia aplikacji to wniosek powinieneś kierować do komisji egzaminacyjnej właściwej według twojego miejsca zamieszkania, jeżeli natomiast nie mieszkasz na terenie Polski to wniosek możesz złożyć do wybranej przez siebie komisji egzaminacyjnej.

Jeżeli odbyłeś aplikację, to do wniosku musisz dołączyć dowód uiszczenia opłaty za egzamin notarialny.

Pamiętaj, że jeżeli składasz wniosek o przystąpienie do egzaminu bez odbycia aplikacji to do takiego wniosku dodatkowo musisz dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys;
 • kopię dokumentu potwierdzającego, że masz tytuł magistra prawa polskiej uczelni lub ukończyłeś zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce;
 • dokument zaświadczający, że masz stopień naukowy doktora nauk prawnych lub, że zdałeś odpowiednio egzamin: sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy w Polsce;
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Polsce na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które wykonywały w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego - również dokumenty określające zakres ich obowiązków;
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia oraz zakres obowiązków na stanowisku asystenta sędziego w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka;
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Polsce lub wykonywania na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej w Polsce czynności notarialnych;
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Polsce w urzędach publicznych i wykonywania pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;
 • dokument potwierdzający ukończenie aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach publicznych lub w państwowych jednostkach organizacyjnych w Polsce i przygotowywania projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego w tych urzędach lub jednostkach;
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty za egzamin notarialny;
 • 3 zdjęcia (takie jak do dowodu).

Jeżeli jesteś aplikantem notarialnym to taki wniosek powinieneś złożyć 21 dni przed egzaminem. Jeżeli podchodzisz do egzaminu bez odbycia aplikacji to wniosek powinieneś złożyć najpóźniej 45 dni przed egzaminem.

Egzamin notarialny jest płatny. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż minimalne wynagrodzenie. 

Po egzaminie komisja wyśle ci uchwałę o wyniku egzaminu a jej odpis prześle w terminie 7 dni Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.


Podstawa prawna:

art. 71-71b, 72-72a, 74a-74b ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Czy ta strona była przydatna?