Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego

  • Repertorium

Tłumacz przysięgły prowadzi repertorium, w którym odnotowuje wykonywane przez siebie czynności.

Repertorium zawiera:

  1. datę przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem;
  2. oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiającego wykonanie oznaczonego tłumaczenia;
  3. opis tłumaczonego dokumentu, wskazujący nazwę, datę i oznaczenie dokumentu, język, w którym go sporządzono, osobę lub instytucję, która sporządziła dokument, oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie;
  4. wskazanie rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz sporządzonych egzemplarzy;
  5. opis tłumaczenia ustnego wskazujący datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia;
  6. wysokość pobranego wynagrodzenia;
  7. informację o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz podmiotów, zawierającą datę odmowy, określenie organu żądającego tłumaczenia oraz przyczynę odmowy tłumaczenia.

Organami uprawnionymi do kontroli repertoriów prowadzonych przez tłumaczy przysięgłych są właściwi miejscowo ze względu na ich miejsce zamieszkania wojewodowie. Przeprowadzana kontrola obejmuje głównie prawidłowość (zgodności prowadzenia repertorium z obowiązującymi przepisami) i rzetelności (sumienności, dokładności i zgodności adnotacji z rzeczywistością) dokonywanych w nim wpisów.

  • Pieczęć i jej stosowanie

Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Pieczęć zamawia, na koszt tłumacza przysięgłego, Minister Sprawiedliwości w Mennicy Państwowej. Procedura zamawiania zostało omówiona  na stronach biznes.gov.pl.

Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

Od 18 stycznia 2016r. tłumacz przysięgły może również poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Odbywa się to z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.

  • Wynagrodzenie

Wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego zostaje ustalone poprzez zawarcie z tłumaczem przysięgłym umowy cywilnoprawnej, najczęściej umowy o dzieło bądź umowy zlecenia. W tym względzie ceny za usługi w/w mają charakter umowny.

Niemniej w przypadku czynności tłumacza wykonanych na potrzeby sądu, prokuratora, policji i organów administracji publicznej w związku z toczącym się na podstawie odrębnych regulacji postępowaniem, zastosowania wymagają już stawki urzędowe opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

W rozumieniu w/w przepisów  za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków.

Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanego do zapłacenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o kwotę tego podatku obliczoną przy zastosowaniu obowiązującej w dniu orzekania o wynagrodzeniu właściwej stawki podatku od towarów i usług.

W przypadku zatrudnienia tłumacza w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub w ramach stosunku pracy wynagrodzenie ustalane wg. w/w zasad będzie przysługiwało zleceniodawcy lub pracodawcy. Zaś świadczenie pieniężne samego tłumacza będzie zależne od wynegocjowanych w w/w umowach stawek.

Czy ta strona była przydatna?