Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przeprowadzenie likwidacji - spółka jawna

Likwidację spółki jawnej przeprowadzają likwidatorzy. Są nimi wszyscy wspólnicy. Na mocy uchwały funkcję tę można powierzyć osobom spoza grona wspólników.

Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy KSH.
W czasie likwidacji spółka prowadzi działalność pod dotychczasową firmą z dodatkiem "w likwidacji". Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury, ponadto w okresie likwidacji nie można jej ustanowić.

W okresie likwidacji likwidatorzy powinni:

  • zakończyć wszelkie bieżące interesy spółki
  • uregulować kwestie finansowe z wierzycielami
  • ściągnąć zobowiązania
  • upłynnić majątek spółki

Nowe interesy można zaczynać tylko wtedy, gdy są niezbędne do zamknięcia dotychczasowych czynności. Oznacza to, że w okresie likwidacji likwidatorzy powinni zadbać o to, by:

  • zakończyć wszelkie umowy, którymi związana jest spółka
  • uregulować kwestie finansowe z wierzycielami, o których wiedzą
  • rozwiązać umowy z pracownikami

Jeśli likwidatorzy wiedzą o wierzycielach, których spłacenie jest utrudnione, muszą zabezpieczyć odpowiednią kwotę na ich zaspokojenie (poprzez złożenie jej do depozytu sądowego). Jeśli na spółce ciążą zobowiązania z tytułu zakończenia długoterminowych umów (np. kredytowych), zaspokojenie potencjalnych, przyszłych wierzycieli lub zobowiązania z tytułu gwarancji lub rękojmi, warto rozważyć zawarcie umowy z podmiotem, który przejmie te zobowiązania. W przeciwnym wypadku sąd może odmówić wykreślenia spółki z rejestru.

Jeżeli majątek spółki nie wystarczy na spłatę wszystkich udziałów i długów, niedobór muszą pokryć wspólnicy zgodnie z postanowieniami umowy spółki. Jeśli nie ma takich postanowień, wspólnicy muszą uzupełnić niedobór w takim stosunku, w jakim uczestniczą w stracie spółki. Jeżeli okaże się, że jeden lub kilku wspólników jest niewypłacalnych, pozostali wspólnicy dzielą pomiędzy siebie tę część niedoboru, którą mieli wnieść niewypłacalni wspólnicy.

Czy ta strona była przydatna?