Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonanie badań lekarskich i psychologicznych przez kierowcę taksówki

BADANIA LEKARSKIE
Kierowca taksówki podlega podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie przeprowadzane są:

  • do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat;
  • po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy.

Koszty takiego badania ponosi osoba badana lub pracodawca kierujący na badania. Osoba podlegająca badaniu lekarskiemu jest obowiązana wypełnić oświadczenie, w formie ankiety, dotyczące stanu zdrowia, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego. Ankietę składa się uprawnionemu lekarzowi. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych. Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wydaje osobie badanej orzeczenie lekarskie.

Orzeczenie lekarskie może zawierać wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia w zakresie:

  • terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami;
  • pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania;
  • specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem.

Osoba badana lub podmiot kierujący na badania, niezgadzający się z treścią orzeczenia lekarskiego, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego innej w jednostce określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ponowne badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, na które skierował pracodawca. Jednostka mająca przeprowadzać badania w trybie odwoławczym powinna być jednostką o wyższym poziomie referencyjnym w stosunku do jednostki, która przeprowadziła badanie pierwotne. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który je wydał. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE
Ponadto kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badanie psychologiczne kosztuje 150 zł.
Badania psychologiczne przeprowadzane są:

  • do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat;
  • po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy.

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do:
1) kierowania kierowców na szkolenia okresowe oraz badania lekarskie i psychologiczne;
2) pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych;
3) przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii świadectw kwalifikacji zawodowej, orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;
5) przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii wyżej wymienionych orzeczeń i świadectw,
Skierowanie kierowcy taksówki przez przedsiębiorcę na badania lekarskie i psychologiczne jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

Uprawniony psycholog, po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem zwane dalej „orzeczeniem psychologicznym”. Osoba badana lub podmiot kierujący na badania, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia psychologicznego, mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. Koszty takiego badania ponosi osoba badana lub pracodawca kierujący na badania. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego, za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał. Orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego jest ostateczne.

Dla kierowcy taksówkarza wynik badań lekarskich powinien brzmieć:
"Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy."

"Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy."


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

§ 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Czy ta strona była przydatna?