Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie EKMT

Przewozy międzynarodowe rzeczy pomiędzy niektórymi państwami możesz wykonywać na podstawie Zezwolenia Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT). Zezwolenie jest dokumentem, który pozwala na wykonywanie nieograniczonej liczby kursów pomiędzy krajami członkowskimi EKMT, których przebieg dokumentujesz w odpowiednio wypełnionym karnecie.

Na podstawie zezwoleń EKMT możesz wykonywać przewozy między krajami członkowskimi EKMT oraz w tranzycie przez ich terytoria. Zezwoleń EKMT nie stosuje się do przewozów do/z/przez kraje spoza EKMT. Ponadto zezwolenie jest ważne dla wszystkich twoich pojazdów. Pamiętaj jednak, że każdorazowo z zezwolenia może korzystać tylko jeden pojazd.

Zezwolenie EKMT jest ważne wyłącznie z prawidłowo wypełnionym karnetem. Karnet powinien być wystawiony imiennie na przewoźnika, bez możliwości jego użyczania i zamiany z innymi przewoźnikami. Powinien być przechowywany w pojeździe, łącznie z odpowiadającym mu zezwoleniem EKMT.

Kierowca musi okazywać te dokumenty na żądanie właściwych władz kontrolnych, które mogą też dokonywać wpisów w karnecie. Karnet powinien posiadać taki sam numer ewidencyjny, jak odpowiadające mu zezwolenie. Jeśli to konieczne, musi posiadać także numer podrzędny kolejnego karnetu. Nowy karnet można jednak wydać dopiero wtedy, gdy pierwotny jest wypełniony. 

Jako przedsiębiorca możesz złożyć wniosek o przyznanie zezwolenia EKMT, jeżeli posiadasz ważną licencję oraz ważne wypisy z licencji odpowiadające liczbie 3 pojazdów uprawnionych. Pojazdy te muszą spełniać wymogi EURO potwierdzone odpowiednimi certyfikatami o spełnieniu przez pojazd warunków bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

Opłata za wydanie zezwolenia zagranicznego EKMT wynosi 1800 zł za jeden rok. Jej wysokość ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których możesz wykorzystać zezwolenie, przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełny.

Certyfikaty (potrzebne do zezwolenia EKMT) powinny potwierdzać, że pojazd (i przyczepa) spełniają odpowiednie wymogi bezpieczeństwa lub warunki dopuszczenia do ruchu. Certyfikaty wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewódzki inspektor transportu drogowego po złożeniu wniosku oraz kopii następujących dokumentów:

 • certyfikatu (jednego z wymienionych):
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego "Euro III bezpieczny", "EURO IV bezpieczny" lub "EURO V bezpieczny"
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego "EURO IV bezpieczny", "EURO V bezpieczny", "EEV bezpieczny" lub "EURO VI bezpieczny"
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i nieprzekraczającej 6 ton wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego "EURO IV/4 bezpieczny", "EURO V/5 bezpieczny", "EEV bezpieczny" albo "EURO VI/6 bezpieczny" (w szczególnych przypadkach dla pojazdów powyżej 6 ton)
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wymogów technicznych i bezpieczeństwa
 • krajowego dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu
 • dowodu wniesienia opłaty za wydanie certyfikatu

Certyfikaty wydaje się w języku polskim (wraz z niewypełnionym odpowiednikiem w języku angielskim i niemieckim).

Opłaty za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

 • 250 zł – dla pojazdu samochodowego nieposiadającego certyfikatu
 • 100 zł – dla przyczepy lub naczepy nieposiadającej certyfikatu

Za zmianę certyfikatu pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Natomiast wydanie wtórnika certyfikatu kosztuje 30 zł.

Sprawdź, jak uzyskać certyfikat bezpieczeństwa dla twoich pojazdów lub przyczep.

Zezwolenie EKMT:

 • musi znajdować się w pojeździe od miejsca załadunku do miejsca wyładunku
 • nie uprawnia do przewozów kabotażowych, czyli przewozów wewnątrz poszczególnych krajów
 • nie zastępuje zezwoleń wymaganych dla przewozów specjalnych np. ponadgabarytowych, ładunków niebezpiecznych tp.

Sposób wykorzystania zezwoleń EKMT może być weryfikowany. Pierwsza weryfikacja odbywa się po upływie pierwszego kwartału. Jeśli niewłaściwie wykorzystasz zezwolenie, może być ono unieważnione i przyznane innemu przedsiębiorcy. Zezwolenia, które unieważniono lub te zwrócone przez przewoźnika, mogą być wydane powtórnie nowym przedsiębiorcom, na pozostały okres ważności. W tym wypadku oryginalne dokumenty powinny zostać unieważnione, a następnie wymienione na zezwolenia z odrębną numeracją zastępczą.

Wykaz krajów członkowskich EKMT:

Albania (Al.), Armenia (ARM), Austria (A), Azerbejdżan (AZ), Białoruś (BY), Belgia (B), Bośnia i Hercegowina (BIH), Bułgaria (BG), Chorwacja (HR), Czechy (CZ), Dania (DK), Estonia (EST), Finlandia (Fin), Francja (F), Gruzja (GE), Niemcy (D), Grecja (GR),Węgry (H), Irlandia (IRL), Włochy (I), Łotwa (LV), Lichtenstein (FL), Litwa (LT), Luksemburg (L), FYR Macedonia (MK), Malta (M), Mołdawia (MD), Holandia (NL), Norwegia (N), Polska (PL), Portugalia (P), Rumunia (RO), Rosja (RUS), Serbia i Czarnogóra (SCG), Słowacja (SK), Słowenia (SLO), Hiszpania (E), Szwecja (S), Szwajcaria (CH), Turcja (TR), Ukraina (UA), Wielka Brytania (UK).


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?