Wpis do rejestru agencji zatrudnienia

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Uzyskanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia i uzyskanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia:

Wnioskodawcą może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka samorządu terytorialnego, szkoła wyższa, stowarzyszenie, fundacja, organizacja społeczna i zawodowa i inna organizacja, której statutowym celem jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

 

Wnioskodawcą może być podmiot krajowy i zagraniczny. Procedura dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego w sytuacji, gdy zamierza od podstaw założyć i prowadzić agencję zatrudnienia na terytorium Polski. Przedsiębiorca zagraniczny podlega wówczas takim samym wymogom i regulacjom jak podmiot krajowy.

 

Przedsiębiorcy mający zamiar prowadzić działalność gospodarcza w zakresie świadczenia następujących usług:

1. Pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na:

a. udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

b. pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,

c. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

d. informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

e. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,

f. kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,

2. Doradztwa personalnego, polegających w szczególności na:

a. prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,

b. wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,

c. weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,

3. Poradnictwa zawodowego, polegających w szczególności na:

a. udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

b. udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

c. inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

d. udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

4. Pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

 

Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki wejściowe:

1. Brak zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile podmiot był obowiązany do ich opłacania;

2. Być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art.121-121b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

3. Być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;

4. Posiadać lokal przeznaczony na biuro agencji zatrudnienia zapewniający poufność prowadzonych rozmów;

5. Posiadać wyposażenie w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności agencji zatrudnienia;

6. dla obsługi osób korzystających z usług w zakresie:

a. doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego - zapewnić osoby z wykształceniem wyższym, których program studiów obejmował przygotowanie w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego albo osoby z wykształceniem wyższym, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy personalnego lub zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia,

b. pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej - zapewnić osoby z wykształceniem co najmniej średnim.

 

Wyłączenia przedmiotowe

Nie wymaga wpisu do rejestru:

1. Działalność w zakresie kierowania za granicę do pracodawców zagranicznych własnych pracowników, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

2. Działalność w zakresie kierowania za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat;

3. Działalność polegająca na kierowaniu osób do pracy za granicą prowadzona przez organy określone w przepisach o systemie oświaty, kierujące nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych;

4. Gromadzenie w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianie informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych;

5. Pomoc instytucji szkoleniowych udzielana nieodpłatnie uczestnikom lub absolwentom szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, polegająca na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje;

6. Działalność w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu, o której mowa w przepisach o systemie oświaty;

7. Działalność w zakresie kierowania osób do podmiotów w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową.

 

Wyłączenia podmiotowe

Nie wymaga wpisu do rejestru świadczenie usług agencji zatrudnienia przez:

1. Ochotnicze Hufce Pracy;

2. Centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym;

3. Wyspecjalizowane organy wojskowe, o których mowa w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wykonujące te usługi dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej;

4. Przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - korzystających ze swobody świadczenia usług, o której mowa w art. 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy Marszałkowskie

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia

1. Wniosek o wpis podmiotu do rejestru agencji zatrudnienia należy złożyć do marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu. Wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencję Zatrudnienia można złożyć także za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronach internetowych Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Wniosek składany w postaci elektronicznej zawiera dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze wniosku, o którym mowa w art. 19k, oraz powinien być opatrzony:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również we właściwym organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej. Organ ewidencyjny przekazuje wniosek wraz z załącznikami do właściwego organu rejestrowego.

3. Organ ( marszałek województwa), przyjmujący wniosek o wpis do rejestru agencji zatrudnienia, potwierdza przyjęcie wniosku zgodnie z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Dokumenty

Termin

Przed rozpoczęciem działalności.

2. Weryfikacja materialno-prawna i formalna wniosku o wpis

1. Organ prowadzący rejestr i weryfikuje kompletność złożonego wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru nie spełnia warunków formalnych wniosku (oraz wymaganego oświadczenia), organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 KPA oświadczenie pozostaje bez rozpoznania.

3. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

4. Organ prowadzący rejestr bada, czy nie zachodzi jeden z przypadków wskazanych w art. 18l ustawy. W przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden warunek określony w art. 18l ustawy Organ prowadzący rejestr odmawia dokonania wpisu w drodze decyzji administracyjnej.

5. Przed dokonaniem wpisu do rejestru organ może (na podstawie art. 18h ustawy o promocji zatrudnienia):

1) dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku lub oświadczeniu, o których mowa w art. 18e,

2) wezwać podmiot do dostarczenia, w wyznaczonym terminie:

a) dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 3,

b) zaświadczenia albo oświadczenia potwierdzającego dane, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 4 i 5, oraz

c) dokumentów poświadczających, że spełnia on warunki określone w art. 19

– w celu stwierdzenia, czy podmiot spełnia warunki prowadzenia działalności agencji z zatrudnienia.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w pkt 2 lit. b, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku, gdy:

  • nie zachodzi jeden z przypadków wskazanych w art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  • wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione,
  • organ nie żąda potwierdzenia faktów podanych we wniosku i oświadczeniu i nie wzywa do przedłożenia dokumentów lub wnioskodawca uzupełnił żądania organu w tym zakresie,

to organ jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

W przypadku gdy organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, to zgodnie z art. 11 ust.9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej uznaje się, że wydał rozstrzygniecie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.

W sytuacji gdy wnioskodawca w ciągu 14 nie otrzyma informacji o wydanym certyfikacie to zgodnie z art. 67 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może podjąć działalność w zakresie agencji zatrudnienia.

Termin

7 dni

3. Wpis do rejestru działalności regulowanej (rejestru agencji zatrudnienia)

Organ prowadzący dany rejestr dokonuje wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Termin

7 dni

4. Wydanie zaświadczenia (certyfikatu) o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej (rejestru agencji zatrudnienia)

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru (Certyfikat).

Dokumenty

Termin

7 dni

Ile zapłacisz

200,00 zł

Opłata za wydanie certyfikatu – zgodnie z art. 18k ust. 1 oraz art. 18e ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opłatę należy wnieść na rachunek właściwego samorządu wojewódzkiego (urzędu marszałkowskiego).

 

UWAGA

Opłata za wydanie certyfikatu nie podlega zwrotowi w razie wydania przez marszałka województwa odmowy wpisu podmiotu do rejestru w przypadkach, o których mowa w art. 18l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Co przygotować na start

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia tj. właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) może podtrzymać decyzję organu lub zmienić ją w całości lub częściowo, jednakże za każdym razem powiadamia strony o swojej decyzji. SKO może również oddalić odwołanie. W przypadku uchylenia przez SKO w części lub całości decyzji wydanej przez organ, następuje ponowne rozpatrzenie sprawy.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  • 7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej
  • 7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.