Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj siedzibę.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
Data publikacji: 2012-09-24 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-10-24 08:48
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury
Uzyskanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.
Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
PKD
 • 8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (?)
 • 8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (?)
 • 8553Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (?)
 • 8559A Nauka języków obcych (?)
 • 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (?)
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Dyrektor - Wojewódzkie Urzędy Pracy
Warunki
Warunki wejściowe

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wpis:

1. Instytucje szkoleniowe oferujące szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, mogą uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej lub właściwego ze względu na główny obszar działania tej instytucji - w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezpłatny

 

3. Instytucja szkoleniowa może ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych po złożeniu wniosku o wpis zawierającego również informacje o:

1) tematyce prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

2) kadrze dydaktycznej;

3) bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;

4) metodach oceny jakości szkoleń;

5) liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami i przygotowaniem zawodowym w okresie ostatniego roku;

6) pomocy udzielonej nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

1. Wojewódzki urząd pracy zawiadamia pisemnie lub elektronicznie instytucję szkoleniową o dokonanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych oraz przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw pracy.

 

2. Zawiadomienie o wpisie do instytucji szkoleniowych zawiera:

 • nazwę i adres siedziby instytucji szkoleniowej,
 • datę wpisania do rejestru,
 • numer nadany instytucji szkoleniowej w tym rejestrze (składający się z trzycyfrowego kodu województwa określonego w przepisach o nomenklaturze jednostek terytorialnych dla celów statystycznych oraz kolejnego numeru porządkowego w rejestrze),

 

3. W sytuacji, gdy wniosek jest niekompletny, nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub nie załączono do niego wymaganych dokumentów, to wzywa się instytucję szkoleniową do uzupełnienia braków. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania nie zostaną one uzupełnione wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

4. Rejestr instytucji szkoleniowych jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej. Znajduje się on na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia.

 

5. Instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru może się ubiegać o zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru może przeprowadzić egzamin sprawdzający, którym kończy się przyuczenie do pracy dorosłych (w ramach przygotowania zawodowego dorosłych).

 

6. Należy pamiętać o konieczności poinformowania do dnia 31 stycznia właściwego wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu w kolejnym roku kalendarzowym działalności szkoleniowej. Jeżeli nie zostanie spełniony ten warunek to odpowiednia instytucja szkoleniowa zostanie wykreślona z rejestru instytucji szkoleniowych.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

1. Instytucja szkoleniowa składa wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Instytucja szkoleniowa z zagranicy, która posiada filię lub odział w Polsce, składa wniosek o wpis do rejestru w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę filii lub oddziału. W przypadku, gdy instytucja szkoleniowa nie posiada w Polsce filii ani oddziału powinna ona zostać zarejestrowana w wybranym przez tę instytucję wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce świadczenia usługi szkoleniowej.

2. Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych można złożyć elektronicznie na stronie www.ris.praca.gov.pl podpisując go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Ponadto wniosek można wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wniosek o wpis powinien zawierać informacje o:

  1) tematyce prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

  2) kadrze dydaktycznej; 3) bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;

  4) metodach oceny jakości szkoleń;

  5) liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami i przygotowaniem zawodowym w okresie ostatniego roku;

  6) pomocy udzielonej nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

  zwiń sekcję
  Wzór wniosku (wzór papierowy)
 2. Dokument, na podstawie którego prowadzona jest edukacja pozaszkolna [kopia, postać elektroniczna]
Informacje dodatkowe
 • Można dołączyć kopię (skan) aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi się edukację pozaszkolną.
 • Ponadto dołącza się kopie dokumentów potwierdzających posiadaną akredytację lub certyfikaty jakości. Dokumenty te są dodatkowo dołączane przez instytucje, które dysponują takimi dokumentami, jednak większość instytucji ich nie posiada. Brak posiadania przez instytucję tego rodzaju dokumentu nie jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Termin
Wniosek o wpis powinno złożyć się przed ubieganiem się o finansowanie zlecenia prowadzenia szkoleń ze środków publicznych lub przed przeprowadzeniem egzaminu sprawdzającego, którym kończy się przyuczenie do pracy dorosłych.
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Analiza formalna wniosku

1. Organ właściwy sprawdza, czy wnioskodawca we wniosku zawarł wszystkie niezbędne informacje i złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

2. Instytucję szkoleniową wzywa się do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru w przypadku:

 • niekompletnego lub nieprawidłowego wypełnienia wniosku;
 • braku informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej i braku kopii aktualnego dokumentu, na którego podstawie instytucja prowadzi edukację pozaszkolną;
 • niepodpisania wniosku w postaci papierowej czytelnym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji szkoleniowej;
 • nieopatrzenia wniosku w postaci elektronicznej:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu miesiąca wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Uczestnicy
 • Dyrektor - Wojewódzkie Urzędy Pracy
Krok 3. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Wojewódzki urząd pracy wpisuje instytucję szkoleniową do rejestru instytucji szkoleniowych nadając numer ewidencyjny. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest dokonywany w formie elektronicznej.

Uczestnicy
 • Dyrektor - Wojewódzkie Urzędy Pracy
Krok 4. Wydanie zawiadomienia o wpisie do rejestru

Wojewódzki urząd pracy wydaje pisemne lub elektroniczne zawiadomienie o wpisie do rejestru i przesyła je instytucji szkoleniowej. Zawiadomienie zawiera nazwę i adres siedziby instytucji szkoleniowej, datę wpisania do rejestru i numer nadany instytucji szkoleniowej w tym rejestrze. Wojewódzki urząd pracy przekazuje informację o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych ministrowi właściwemu do spraw pracy.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zawiadomienie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Dyrektor - Wojewódzkie Urzędy Pracy
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Brak szczegółowych przepisów regulujących procedurę odwoławczą. Stosuje się przepisy ogólne, wynikające z art. 10 ustawy o promocji (…) tj, instytucja składająca wniosek o wpis do RIS, może zgłosić informację o zaistniałej nieprawidłowości do Wojewody, który sprawuje nadzór nad realizacja wykonywanych zadań przez marszałka województwa.

 

Akty prawne (!)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.