Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Uzyskanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wpis:

1. Instytucje szkoleniowe oferujące szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, mogą uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej lub właściwego ze względu na główny obszar działania tej instytucji - w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezpłatny

 

3. Instytucja szkoleniowa może ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych po złożeniu wniosku o wpis zawierającego również informacje o:

1) tematyce prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

2) kadrze dydaktycznej;

3) bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;

4) metodach oceny jakości szkoleń;

5) liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami i przygotowaniem zawodowym w okresie ostatniego roku;

6) pomocy udzielonej nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o wpis powinno złożyć się przed ubieganiem się o finansowanie zlecenia prowadzenia szkoleń ze środków publicznych lub przed przeprowadzeniem egzaminu sprawdzającego, którym kończy się przyuczenie do pracy dorosłych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Wojewódzkie Urzędy Pracy

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Usługę zrealizujesz w:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

1. Instytucja szkoleniowa składa wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Instytucja szkoleniowa z zagranicy, która posiada filię lub odział w Polsce, składa wniosek o wpis do rejestru w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę filii lub oddziału. W przypadku, gdy instytucja szkoleniowa nie posiada w Polsce filii ani oddziału powinna ona zostać zarejestrowana w wybranym przez tę instytucję wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce świadczenia usługi szkoleniowej.

2. Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych można złożyć elektronicznie na stronie www.ris.praca.gov.pl podpisując go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Ponadto wniosek można wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

Dokumenty

 • Można dołączyć kopię (skan) aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi się edukację pozaszkolną.
 • Ponadto dołącza się kopie dokumentów potwierdzających posiadaną akredytację lub certyfikaty jakości. Dokumenty te są dodatkowo dołączane przez instytucje, które dysponują takimi dokumentami, jednak większość instytucji ich nie posiada. Brak posiadania przez instytucję tego rodzaju dokumentu nie jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Termin

Wniosek o wpis powinno złożyć się przed ubieganiem się o finansowanie zlecenia prowadzenia szkoleń ze środków publicznych lub przed przeprowadzeniem egzaminu sprawdzającego, którym kończy się przyuczenie do pracy dorosłych.

2. Analiza formalna wniosku

1. Organ właściwy sprawdza, czy wnioskodawca we wniosku zawarł wszystkie niezbędne informacje i złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

2. Instytucję szkoleniową wzywa się do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru w przypadku:

 • niekompletnego lub nieprawidłowego wypełnienia wniosku;
 • braku informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej i braku kopii aktualnego dokumentu, na którego podstawie instytucja prowadzi edukację pozaszkolną;
 • niepodpisania wniosku w postaci papierowej czytelnym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji szkoleniowej;
 • nieopatrzenia wniosku w postaci elektronicznej:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu miesiąca wniosek pozostaje bez rozpoznania.

3. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Wojewódzki urząd pracy wpisuje instytucję szkoleniową do rejestru instytucji szkoleniowych nadając numer ewidencyjny. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest dokonywany w formie elektronicznej.

4. Wydanie zawiadomienia o wpisie do rejestru

Wojewódzki urząd pracy wydaje pisemne lub elektroniczne zawiadomienie o wpisie do rejestru i przesyła je instytucji szkoleniowej. Zawiadomienie zawiera nazwę i adres siedziby instytucji szkoleniowej, datę wpisania do rejestru i numer nadany instytucji szkoleniowej w tym rejestrze. Wojewódzki urząd pracy przekazuje informację o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych ministrowi właściwemu do spraw pracy.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

 1. Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Brak szczegółowych przepisów regulujących procedurę odwoławczą. Stosuje się przepisy ogólne, wynikające z art. 10 ustawy o promocji (…) tj, instytucja składająca wniosek o wpis do RIS, może zgłosić informację o zaistniałej nieprawidłowości do Wojewody, który sprawuje nadzór nad realizacja wykonywanych zadań przez marszałka województwa.

 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 8553Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 8559A Nauka języków obcych
 • 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.