Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów)

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów.

Jak załatwić sprawę

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Sprawę możesz też załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wymaga realizacja przedsięwzięć:

 • mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się:

 • instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych;
 • składowiska odpadów inne niż wymienione w powyżej, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t.

Natomiast, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się:

 • instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione powyżej, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów.

2. Podmiot planujący zrealizować składowisko odpadów wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Mając na względzie zakresy kompetencji przyznane poszczególnym organom (art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), należy stwierdzić, że organem właściwym w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów będzie w zasadzie zawsze wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Zatem wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację planowanego przedsięwzięcia. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. W przypadku umiejscowienia składowiska odpadów na terenach zamkniętych wniosek należy złożyć do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na lokalizację składowiska.

3. Dla jednego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (nawet w przypadku, gdy jego realizacja wymaga uzyskania kilku innych decyzji, których wydanie uzależnione jest od dysponowania decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy miast i gmin
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację planowanego przedsięwzięcia.

2. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.

3. W przypadku umiejscowienia składowiska odpadów na terenach zamkniętych wniosek należy złożyć do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na lokalizację składowiska.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów wraz z załącznikami należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację planowanego przedsięwzięcia. W przypadku, gdy planowane składowisko odpadów ma zostać zlokalizowane na terenie zamkniętym to wniosek należy złożyć do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Dokumenty

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dołącza się w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko (w trybie art. 69) to należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dołącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia.

3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej powinna obejmować przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dołącza się (jeżeli plan taki został uchwalony) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jeżeli planu nie ma to dołącza się informację o jego braku.

5. Wypis z rejestru gruntów powinien obejmować przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z poniższymi zastrzeżeniami:

 • jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

6. Pełnomocnictwo dołącza się w przypadku reprezentowania w sprawie przez pełnomocnika.

UWAGA: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

2. Weryfikacja formalna wniosku

1. Organ, do którego złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów dokonuje jego weryfikacji formalnej. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

3. Weryfikacja merytoryczna wniosku

1. Po złożeniu kompletu dokumentów, organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz ustala strony postępowania.

2. Jeżeli do wniosku dotyczącego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca nie dołączył raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lecz kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu, to organ właściwy określa w drodze postanowienia zakres raportu. Postanowienie to wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Opinia ta powinna zostać wydana w terminie 14 dni od dnia otrzymania od organu właściwego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia. Na postanowienie określające zakres raportu nie przysługuje zażalenie. Ponadto, po określeniu zakresu raportu organ właściwy wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3. W przypadku postępowania dotyczącego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyduje w drodze postanowienia o obowiązku lub też braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie w wyżej wymienionej sprawie organ właściwy wydaje w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Opinia ta powinna zostać wydana w terminie 14 dni od dnia otrzymania od organu właściwego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informacji o jego braku. Jeżeli przedmiotowa opinia stwierdza o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to powinna ona także określać zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

4. Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powinno określać zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na przedmiotowe postanowienie służy zażalenie. W przypadku nałożenia wyżej wymienionego obowiązku postępowanie administracyjne jest zawieszane (w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie) do czasu dostarczenia raportu.

Podejmując decyzję o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględnia łącznie następujące uwarunkowania:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

5.Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się obligatoryjnie, jeżeli możliwość realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

6. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

 • środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
 • dobra materialne,
 • zabytki,
 • wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c,
 • dostępność do złóż kopalin;

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

3) wymagany zakres monitoringu.

7. W przypadku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy:

 • uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, z dyrektorem urzędu morskiego;
 • zasięga opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–3 i 10–19 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzgodnienia dokonuje się formie postanowienia, w oparciu o przedłożony przez organ właściwy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację o jego braku. Organ, który uzgadnia lub opiniuje wniosek, powinien to zrobić w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyżej wymienionych dokumentów.

W wyżej wymienionym postanowieniu regionalny dyrektor ochrony środowiska:

 • uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji.
 • przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

We wspomnianym powyżej stanowisku regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 18a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

1) posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia lub elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko;

2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

3) istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Dokumenty

4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1. Jeżeli w postępowaniu przeprowadzona była ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów brana są pod uwagę:

 • wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
 • wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (z pewnymi wyjątkami określonymi w art. 80 ust. 2 ustawy) wydawana jest po stwierdzeniu zgodności lokalizacji składowiska odpadów z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

2. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

3. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

4. W przypadku wniosku poprawnego pod względem formalnym i spełniającego wymagania określone w przepisach wnioskodawca otrzymuje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą składowiska odpadów. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
 • warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

5. W przypadku, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba:

 • wykonania kompensacji przyrodniczej – decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych stwierdza konieczność wykonania tej kompensacji,
 • zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – – decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych nakłada obowiązek tych działań.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, organ właściwy stwierdza w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Ponadto organ właściwy przedstawia w wyżej wymienionej decyzji stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organ właściwy może w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia. W analizie porealizacyjnej dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia. Jeżeli z przedmiotowej analizy wynika, że dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, to do analizy powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

8. W przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

9. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych wymaga uzasadnienia, które powinno zawierać:

a) w przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 • informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 • informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

– ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

– uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinie organu, o którym mowa w art. 78,

– wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone,

 • uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4;

b) w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje o uwarunkowaniach uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

10. Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ, który wydał decyzję podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa za wydanie decyzji oraz za ewentualne pełnomocnictwo:
Kwota:

 • 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.


Opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Z opłaty skarbowej zwolnione są:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

Na niektóre wydawane w trakcie postępowania postanowienia można złożyć zażalenia. Zażalenia składa się w trybie analogicznym do złożenia odwołania.

Warto wiedzieć

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów należy dołączyć do składanego wniosku o ustalenie warunków zabudowy, wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego czy wniosku o pozwolenie na budowę. Złożenie wyżej wymienionych wniosków powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Okres ten może zostać przedłużony do 6 lat, jeżeli strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 4 lat, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.