Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj dowolne miejsce.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Wniosek o umorzenie postępowania
Data publikacji: 2012-02-09 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-08-07 10:47
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy.
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Główny Urząd Miar
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Komenda Główna Policji
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Polski Klub Wyścigów Konnych
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT"
 • Komisja Nadzoru Audytowego
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Wybierz dostępną instytucję lub wskaż lokalizację by system mógł wybrać lokalną instytucję właściwą dla danej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

Wniosek wnosi się do organu, który prowadzi postępowanie w danej sprawie administracyjnej.

Ponieważ nie wybrano instytucji realizującej, prezentowany jest ogólny opis procedury. Wybierz instytucję realizującą by otrzymać opis dostosowany do wymogów danej instytucji.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Umorzenie postępowania.

Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Strona
 • Organ
Warunki
Warunki wejściowe

Charakter prawny postępowania – postępowanie administracyjne jest uregulowanym prawem procesowym ciągiem czynności procesowych, który może zostać przerwany. Umorzenie postępowania traktowane jest jako środek ostateczny, niweczący dotychczasowe wyniki postępowania. Zamyka drogę do konkretyzacji praw lub obowiązków stron i kończy bieg postępowania w określonej instancji administracyjnej, stanowiąc załatwienie sprawy „w inny sposób” w rozumieniu art. 104 § 2 K.p.a.

Legitymacja do wniesienia wniosku - podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o umorzenie postępowania jest strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Inne strony postępowania nie muszą wyrażać zgody na umorzenie postępowania, bo przepis stanowi tylko o możliwości złożenia sprzeciwu.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Rezultatem jest umorzenie postępowania w drodze decyzji. W razie niezasadności wniosku o umorzenie postępowania, organ kontynuuje postępowanie rozstrzygając je decyzją administracyjną (tak: wyrok z dnia 5 sierpnia 2003 roku sygn. akt II SA/Po 112/03, z glosą aprobującą Krzysztofa Świderskiego w "Casus" z 2004 roku, nr 32, str. 16). Stanowisko organu administracji publicznej w zakresie niezasadności umorzenia toczącego się postępowania administracyjnego powinno być wyrażone przez kontynuowanie postępowania i wydanie decyzji merytorycznej, ponieważ żaden przepis prawa, w tym art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie daje podstaw do wydania decyzji (ani postanowienia) o odmowie umorzenia postępowania, czy też stwierdzającej brak podstaw do umorzenia postępowania.

Przebieg procedury
Krok 1. Wniesienie wniosku o umorzenie postępowania

Podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o umorzenie postępowania jest strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku – wniosek wnosi się do organu, który prowadzi postępowanie w danej sprawie administracyjnej.

W K.p.a. nie zostały określone wymogi, jakie musi spełniać wniosek o umorzenie postępowania, należy więc stosować przepisy o podaniach. Art. 63 K.p.a. reguluje formę wniesienia żądania:

„§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

§ 3b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 391 § 1 pkt 2, doręczenie pism następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.

§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

§ 5. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego zawiera:

1) informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 391 § 1d.”

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o umorzenie postępowania
Termin

Wniosek należy złożyć w czasie trwania zasadniczego postępowania.

Uczestnicy
 • Strona
Krok 2. Postępowanie przed organem, przed którym toczy się postępowanie

Organem administracji publicznej, właściwym w sprawie umorzenia postępowania jest organ, przed którym toczy się postępowanie.

Formalne sprawdzenie wniosku, zawiadomienie stron, postępowanie wyjaśniające.

Organ właściwy dokonuje czynności o charakterze technicznym, polegających na zawiadomieniu stron o wniesieniu środka, z pouczeniem ich o prawie wniesienia sprzeciwu (art. 105 § 2 K.p.a.).

Organ stwierdza czy wniosek o umorzenie postępowania może otrzymać dalszy bieg, czy żądanie pochodzi od strony, czy nie sprzeciwiają się temu inne strony i nie zagraża to interesowi społecznemu.

Uczestnicy
 • Organ
Krok 3. Wydanie rozstrzygnięcia

Organ umarza postępowanie w drodze decyzji o umorzeniu postępowania.

W razie niezasadności wniosku o umorzenie postępowania, organ kontynuuje postępowanie rozstrzygając je decyzją administracyjną (tak: wyrok z dnia 5 sierpnia 2003 roku sygn. akt II SA/Po 112/03, z glosą aprobującą Krzysztofa Świderskiego w "Casus" z 2004 roku, nr 32, str. 16). Stanowisko organu administracji publicznej w zakresie niezasadności umorzenia toczącego się postępowania administracyjnego, powinno być wyrażone przez wydanie decyzji merytorycznej, ponieważ żaden przepis prawa, w tym art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie daje podstaw do wydania decyzji (ani postanowienia) o odmowie umorzenia postępowania, czy też stwierdzającej brak podstaw do umorzenia postępowania.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Decyzja o umorzeniu postępowania
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Organ
Pozostałe informacje
Informacje dodatkowe

Przedmiot wniosku – zgodnie z art. 105 § 2 K.p.a.: „Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym”. Chodzi o sytuację, gdy strona odstępuje od żądania rozstrzygnięcia decyzją istoty sprawy, dotyczącej jej interesu prawnego lub obowiązku. Nie oznacza to, że ten interes prawny lub obowiązek przestaje istnieć, ale dla strony traci doniosłość prawną rozstrzygnięcie o nich w decyzji administracyjnej.

Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.