Wniosek o umorzenie postępowania

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Umorzenie postępowania.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Charakter prawny postępowania – postępowanie administracyjne jest uregulowanym prawem procesowym ciągiem czynności procesowych, który może zostać przerwany. Umorzenie postępowania traktowane jest jako środek ostateczny, niweczący dotychczasowe wyniki postępowania. Zamyka drogę do konkretyzacji praw lub obowiązków stron i kończy bieg postępowania w określonej instancji administracyjnej, stanowiąc załatwienie sprawy „w inny sposób” w rozumieniu art. 104 § 2 K.p.a.

Legitymacja do wniesienia wniosku - podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o umorzenie postępowania jest strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Inne strony postępowania nie muszą wyrażać zgody na umorzenie postępowania, bo przepis stanowi tylko o możliwości złożenia sprzeciwu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek należy złożyć w czasie trwania zasadniczego postępowania.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek wnosi się do organu, który prowadzi postępowanie w danej sprawie administracyjnej.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

1. Wniesienie wniosku o umorzenie postępowania

Podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o umorzenie postępowania jest strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku – wniosek wnosi się do organu, który prowadzi postępowanie w danej sprawie administracyjnej.

W K.p.a. nie zostały określone wymogi, jakie musi spełniać wniosek o umorzenie postępowania, należy więc stosować przepisy o podaniach. Art. 63 K.p.a. reguluje formę wniesienia żądania:

„§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

§ 3b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 391 § 1 pkt 2, doręczenie pism następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.

§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

§ 5. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego zawiera:

1) informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 391 § 1d.”

Dokumenty

Termin

Wniosek należy złożyć w czasie trwania zasadniczego postępowania.

2. Postępowanie przed organem, przed którym toczy się postępowanie

Organem administracji publicznej, właściwym w sprawie umorzenia postępowania jest organ, przed którym toczy się postępowanie.

Formalne sprawdzenie wniosku, zawiadomienie stron, postępowanie wyjaśniające.

Organ właściwy dokonuje czynności o charakterze technicznym, polegających na zawiadomieniu stron o wniesieniu środka, z pouczeniem ich o prawie wniesienia sprzeciwu (art. 105 § 2 K.p.a.).

Organ stwierdza czy wniosek o umorzenie postępowania może otrzymać dalszy bieg, czy żądanie pochodzi od strony, czy nie sprzeciwiają się temu inne strony i nie zagraża to interesowi społecznemu.

3. Wydanie rozstrzygnięcia

Organ umarza postępowanie w drodze decyzji o umorzeniu postępowania.

W razie niezasadności wniosku o umorzenie postępowania, organ kontynuuje postępowanie rozstrzygając je decyzją administracyjną (tak: wyrok z dnia 5 sierpnia 2003 roku sygn. akt II SA/Po 112/03, z glosą aprobującą Krzysztofa Świderskiego w "Casus" z 2004 roku, nr 32, str. 16). Stanowisko organu administracji publicznej w zakresie niezasadności umorzenia toczącego się postępowania administracyjnego, powinno być wyrażone przez wydanie decyzji merytorycznej, ponieważ żaden przepis prawa, w tym art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie daje podstaw do wydania decyzji (ani postanowienia) o odmowie umorzenia postępowania, czy też stwierdzającej brak podstaw do umorzenia postępowania.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Wniosek o umorzenie postępowania

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Warto wiedzieć

Przedmiot wniosku – zgodnie z art. 105 § 2 K.p.a.: „Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym”. Chodzi o sytuację, gdy strona odstępuje od żądania rozstrzygnięcia decyzją istoty sprawy, dotyczącej jej interesu prawnego lub obowiązku. Nie oznacza to, że ten interes prawny lub obowiązek przestaje istnieć, ale dla strony traci doniosłość prawną rozstrzygnięcie o nich w decyzji administracyjnej.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.