Uzyskanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu przedłożenia organowi nadzoru budowlanego, prowadzącemu postępowanie legalizacyjne w sprawie obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganej: decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, czy też budowy pomimo wniesienia decyzji o sprzeciwie.

Jak załatwić sprawę

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, możesz skorzystać z usługi online. Pozwoli ona wysłać elektronicznie pobrany i wypełniony wcześniej wniosek.

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W przypadku prowadzenia przez organ nadzoru budowlanego postępowania legalizacyjnego dotyczącego obiektu budowlanego (lub jego części) wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego: pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, lub pomimo wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji właściwy organ nadzoru budowlanego postanowieniem nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów wskazanych w art. 48 ust. 3, albo art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jednym z wymaganych dokumentów jest zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli takiego planu nie ma, to należy przedłożyć ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Przy postępowaniu dotyczącym obiektu budowlanego wybudowanego lub będącego w budowie bez wyżej wymienionego zgłoszenia dokumenty należy przedłożyć w terminie 30 dni od nałożenia takiego obowiązku. Natomiast przy postępowaniu legalizacyjnym dotyczącym obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowy, dokumenty należy złożyć w terminie podanym w postanowieniu nakładającym obowiązek ich przedłożenia. Przy wydawaniu zaświadczenia stronami są tylko wnioskodawca i organ właściwy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek powinien być złożony jak najszybciej, z uwagi na konieczność dotrzymania terminu podanego w postanowieniu nakładającym obowiązek przedłożenia zaświadczenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy miast i gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Gminy Szczytno
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć odpowiedniemu wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta. Wybór organu zależy od miejsca położenia nieruchomości, na której znajduje się legalizowany obiekt budowlany. W przypadku, gdy nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, to orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości (zgodnie z art. 21 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dokumenty

Termin

Wniosek powinien być złożony jak najszybciej, z uwagi na konieczność dotrzymania terminu podanego w postanowieniu nakładającym obowiązek przedłożenia zaświadczenia.

2. Weryfikacja formalno-prawna wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany i poddany weryfikacji formalno-prawnej.

2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

3. Ocena merytoryczna wniosku i wydanie zaświadczenia

1. Organ właściwy dokonuje oceny zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jest zgodna, to wydawane jest zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Właściwy organ może, przed wydaniem zaświadczenia, przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

3. W przypadku, gdy budowa nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, organ właściwy wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (na postanowienie można złożyć zażalenie). Powodem odmowy wydania zaświadczenia może być, m.in. brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumenty

Termin

Zgodnie z art. 217 § 3 k.p.a. organ ma obowiązek wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Ile zapłacisz

17,00 zł

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Co przygotować na start

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wnioskodawca może złożyć na nie zażalenie. Zażalenie można wnieść w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Należy je złożyć do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.