Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracja dostępności serwisu Biznes.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i technologii zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Biznes.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.04.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.08.2019

Status dostępności

Serwis Biznes.gov.pl jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.:

 • W niektórych treściach umieszczonych na Biznes.gov.pl kolejność elementów umieszczonych w drzewie DOM jest inna niż na stronie.
 • W niektórych treściach umieszczonych na Biznes.gov.pl użyto elementu tabeli do opisania treści nietabelarycznych.
 • Nie wszystkie pola formularzy na Biznes.gov.pl posiadają atrybuty HTML wspomagające mechanizm autopodpowiadania treści do tych pól.
 • W niektórych treściach umieszczonych na Biznes.gov.pl konieczne jest przewijanie w dwóch wymiarach, kiedy treści te nie wymagają dwuwymiarowego układu dla zrozumienia ich treści
 • Archiwalne materiały e-learningowe zawarte w aplikacji e-Urzędnik, umieszczone w Akademii Biznes.gov.pl, są całkowicie niedostępne cyfrowo
 • 1.4.12 Odstępy w tekście (poziom AA)
  • W serwisie Biznes.gov.pl utrudniona jest edycja wysokości lini do 1.5 raza wielkości fontu, odległości między literami w słowach do 0.12 raza wielkości fontu i odległości między słowami do 0.16 wielkości fontu w sposób zapewniający brak utraty treści lub funkcjonalności.
 • 4.1.3 Komunikaty o stanie (poziom AA)
  • Wszystkie komunikaty o stanie prezentowane w serwisie Biznes.gov.pl określone są semantycznie jako alerty

Aktualnie trwają prace nad doprowadzeniem do pełnej zgodności z wymaganiami określonymi ustawą. Oświadczenie sporządzono dnia 23.10.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W serwisie można skorzystać z usług tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Departamentem Gospodarki Elektronicznej, e-mail: sekretariatDGE@mr.gov.pl, tel. +48 (22) 262 94 21.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres podmiotu publicznego odpowiedzialnego za prowadzenie serwisu Biznes.gov.pl: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Główne wejście do siedziby Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii usytuowane jest od strony pl. Trzech Krzyży. Do budynku prowadzą trzy komplety drzwi (w tym dwa rozwierne i jedne automatyczne rozsuwane). Dla wyrównania poziomów przed wejściem do budynku wybudowano spocznik ze stopniami schodowymi oraz dwa podjazdy z poręczami, które umożliwiają swobodne wejście do budynku. Wewnątrz budynku znajduje się platforma przychodowa dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi również wejście od strony ul. Wspólnej.

Wejścia od strony pl. Trzech Krzyży i ul. Wspólnej są dozorowane przez służby ochrony oraz objęte systemem kontroli dostępu (tripody, bramki wejściowe). Przed budynkiem od strony pl. Trzech Krzyży znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Żurawiej. Na dziedzińcu wewnętrznym ulokowano dodatkowe podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Wewnętrzne klatki schodowe oraz windy zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Kabiny windowe wyposażone są w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a i wyświetlacze piętrowe. Umożliwiają zastosowanie komunikatów głosowych o lokalizacji danej windy.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku, z wyłączeniem stref objętych kontrolą dostępu.