Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Geolog – uzyskanie uprawnień do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii I-IX

Chcesz pracować jako geolog kategorii I-IX? Uzyskaj świadectwo potwierdzające twoje kwalifikacje od Ministra Klimatu i Środowiska.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakie prace może wykonywać geolog

Jeśli chcesz pracować jako geolog, musisz mieć odpowiednie kwalifikacje. Potwierdzają one twoje przygotowanie do wykonywania, dozorowania oraz kierowania pracami geologicznymi. Chodzi o następujące kategorie kwalifikacji:

 • kategoria I - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów
 • kategoria II - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, a także poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej
 • kategoria III - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej
 • kategoria IV - poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, w tym wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z: wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, poszukiwaniem i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych
 • kategoria V - poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z: wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych
 • kategoria VI - określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, w tym posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych i budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni, poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • kategoria VII - określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych (nie dotyczy obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego)
 • kategoria VIII - wykonywanie prac kartografii geologicznej wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych prac (nie dotyczy map sporządzanych w ramach pozostałych kategorii kwalifikacji)
 • kategoria IX - kierowanie i wykonywanie w terenie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu środków strzałowych, wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań

Kto może ubiegać się o świadectwo

Aby uzyskać świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie geologa w kategorii I–IX, musisz mieć dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, oraz mieć praktykę zawodową, odpowiednią do poziomu kształcenia i kierunku ukończonych studiów wyższych.

Szczegółowe wymagania dla kandydatów w poszczególnych kategoriach geologicznych znajdziesz w Tabeli 1, umieszczonej w sekcji "Dokumenty" w Kroku 1.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w zawodzie geologa w kat. I-IX

Stwierdzenie kwalifikacji w kategorii I-IX następuje na wniosek kandydata i po przeprowadzeniu egzaminu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji określa:

1) imię i nazwisko kandydata;

2) numer PESEL – jeżeli kandydat posiada;

3) numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata;

4) adres zamieszkania kandydata;

5) kwalifikacje, o których stwierdzenie ubiega się kandydat;

6) wykształcenie kandydata;

6a) w przypadkach określonych w przepisach rozdziału 1 albo 2:
a) studia podyplomowe ukończone przez kandydata,
b) posiadane przez kandydata: tytuł zawodowy lub kwalifikacje zawodowe w zawodzie, lub kwalifikacje w zawodzie, lub uprawnienia zawodowe,
c) złożone przez kandydata egzaminy uzupełniające;

7) opis doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega się kandydat.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności:

a) wykaz projektów i dokumentacji sporządzony z udziałem kandydata poświadczony przez:

- podmiot, na rzecz którego sporządzono opracowania lub

- archiwum geologiczne, w którym przechowuje się opracowania lub

- pracodawcę lub

- osobę nadzorującą sporządzanie projektów i dokumentacji (koniecznie z podaniem numeru uprawnień);

b) poświadczenie odbycia praktyki przy wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi;

c) świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;

d) opinię o przebiegu pracy zawodowej - poświadczone przez pracodawcę.

Dowodami odbycia praktyki muszą być dokumenty, z których jednoznacznie wynika, iż:

- kandydat odbył praktykę w wymiarze czasu określonym przepisami (patrz tabela),

- brał udział w sporządzaniu projektów i dokumentacji – w minimalnej ilości określonej przepisami (patrz tabela),

- projekty i dokumentacje wykonywał pod nadzorem osób posiadających odpowiednie stwierdzone kwalifikacje geologiczne.

 • Opis doświadczenia zawodowego kandydata (życiorys zawodowy) powinien uwzględniać doświadczenie w zakresie kwalifikacji, o które ubiega się kandydat oraz być podpisany przez kandydata
 • Wszelkie kopie, skany lub inne reprodukcje dokumentów (w szczególności dyplomów) powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez pracodawcę lub notariusza)
 1. Dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia do egzaminu

Minister Klimatu i Środowiska po ustaleniu, że wnioskodawca spełnia wymagania dla określonej we wniosku kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, zawiadamia wnioskodawcę o dopuszczeniu do egzaminu. Odmowa dopuszczenia do egzaminu wnioskodawcy niespełniającego wymagań określonych prawem następuje w drodze decyzji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Zapłać za egzamin

Ile zapłacisz

294,93 zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy lub gotówką w kasie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Opłatę egzaminacyjną należy uiścić przed egzaminem (po otrzymaniu informacji o terminie egzaminu).

 1. Egzamin o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych w zakresie kat. I-IX

Egzamin o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych w zakresie kategorii I-IX przeprowadza Komisja Egzaminacyjna dla stwierdzania kwalifikacji geologicznych działająca przy Ministrze Klimatu i Środowiska w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Informacje o terminie i miejscu egzaminu zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu. Jednocześnie do kandydatów wysyłane są pisemne zawiadomienia o terminie i miejscu egzaminów co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wraz z zawiadomieniem przesyła się szczegółowy program egzaminu. Egzamin przeprowadza się oddzielnie dla każdego rodzaju kwalifikacji.

Egzamin składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego.

Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu, składającego się z 52 pytań, umożliwiających sprawdzenie zakresu i poziomu wiedzy zawodowej wnioskodawcy niezbędnej do wykonywania zawodu, w tym:

a) znajomości przepisów prawa geologicznego i górniczego (kat. I-IX)

b) prawa ochrony środowiska (kat. I-IX)

c) prawa wodnego (kat. IV i V)

d) prawa budowlanego (kat. VI i VII)

– w zakresie niezbędnym do wykonywania prac geologicznych (w odpowiedniej kategorii geologicznej), a także wykazaniu umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy zawodowej.

Do etapu ustnego dopuszcza się osoby, które w etapie pisemnym odpowiedziały poprawnie na co najmniej 75% pytań testowych.

Przykładowe pytania testowe zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Egzamin ustny obejmuje co najmniej sześć pytań, sprawdzających znajomość wiedzy zawodowej, w tym znajomość przepisów, o których mowa wyżej.

Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” albo „negatywny”. Wnioskodawca jest informowany o wyniku egzaminu w tym samym dniu. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, wnioskodawca nabywa uprawnienia w zakresie danej kategorii od dnia zdania egzaminu.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji może ponownie wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu egzaminu, jednak nie później niż przed upływem roku od dnia pierwszego egzaminu. Do kolejnego egzaminu można przystąpić w najbliższym możliwym terminie ustalonym przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Informacje o terminie i miejscu egzaminu zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu.

 1. Zapłać za świadectwo

Ile zapłacisz

35,42 zł

Opłatę wpłać na rachunek bankowy lub gotówką w kasie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Opłatę należy uiścić po egzaminie zdanym z wynikiem pozytywnym.

 1. Wydanie świadectwa o stwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kat. I-IX

Minister Klimatu i Środowiska stwierdza posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji geologicznych w zakresie kategorii I-IX, wydając świadectwo. Świadectwo wydawane jest oddzielnie dla każdej z kategorii uprawnień.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie, w praktyce w ciągu 2 tygodni.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Świadectwo otrzymasz w ciągu ok. 2 tygodni po zdaniu egzaminu.

Jak możesz się odwołać

Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Stosownie do art. 127 § 3 od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Od otrzymania decyzji odmawiającej dopuszczenia do egzaminu, wnioskodawca ma 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – wnioskodawca może złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Klimatu i Środowiska.

Warto wiedzieć

Wykaz osób, którym stwierdzono kwalifikacje w zakresie kategorii I-IX, zamieszcza się i aktualizuje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W wykazie zamieszcza się imię i nazwisko osoby oraz rodzaj stwierdzonych kwalifikacji.

Czy ta strona była przydatna?