Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nadzór budowlany prowadzi postępowanie legalizacyjne w sprawie obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych? Nakazał ci dostarczyć zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Zobacz, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W przypadku prowadzenia przez organ nadzoru budowlanego postępowania legalizacyjnego dotyczącego obiektu budowlanego (lub jego części) wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego: pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, lub pomimo wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji właściwy organ nadzoru budowlanego postanowieniem nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów wskazanych w art. 48 ust. 3, albo art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jednym z wymaganych dokumentów jest zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli takiego planu nie ma, to należy przedłożyć ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Przy postępowaniu dotyczącym obiektu budowlanego wybudowanego lub będącego w budowie bez wyżej wymienionego zgłoszenia dokumenty należy przedłożyć w terminie 30 dni od nałożenia takiego obowiązku. Natomiast przy postępowaniu legalizacyjnym dotyczącym obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowy, dokumenty należy złożyć w terminie podanym w postanowieniu nakładającym obowiązek ich przedłożenia. Przy wydawaniu zaświadczenia stronami są tylko wnioskodawca i organ właściwy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek powinien być złożony jak najszybciej, z uwagi na konieczność dotrzymania terminu podanego w postanowieniu nakładającym obowiązek przedłożenia zaświadczenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy miast lub gmin
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć odpowiedniemu wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta. Wybór organu zależy od miejsca położenia nieruchomości, na której znajduje się legalizowany obiekt budowlany. W przypadku, gdy nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, to orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości (zgodnie z art. 21 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Termin

Wniosek powinien być złożony jak najszybciej, z uwagi na konieczność dotrzymania terminu podanego w postanowieniu nakładającym obowiązek przedłożenia zaświadczenia.

2. Weryfikacja formalno-prawna wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany i poddany weryfikacji formalno-prawnej.

2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten wynosi od 7 do 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

3. Ocena merytoryczna wniosku i wydanie zaświadczenia

1. Organ właściwy dokonuje oceny zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jest zgodna, to wydawane jest zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Właściwy organ może, przed wydaniem zaświadczenia, przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

3. W przypadku, gdy budowa nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, organ właściwy wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (na postanowienie można złożyć zażalenie). Powodem odmowy wydania zaświadczenia może być, m.in. brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który zobowiązany jest je złożyć, w określonym w postanowieniu terminie, do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Dokumenty

Ile zapłacisz

17 zł

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wnioskodawca może złożyć na nie zażalenie. Zażalenie można wnieść w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Należy je złożyć do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Czy ta strona była przydatna?