Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

Masz problem ze spłatą zaległego podatku? Chcesz uzyskać jego umorzenie? Jest to forma ulgi udzielana przez urząd tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zazwyczaj urząd może przychylić się do twojego wniosku, jeśli twoja sytuacja uniemożliwia ci spłatę zobowiązań. Urząd może też sam podjąć decyzję o umorzeniu twojej spłaty. Sprawdź poniżej, jak możesz uzyskać umorzenie zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej jest formą ulgi, która udzielana jest w wyjątkowych okolicznościach. Wynika to z tego, że jeśli urząd umorzy twoje zaległe zobowiązanie, to zarazem Skarb Państwa straci należny mu dochód. Dlatego twój wniosek o umorzenie spłaty powinien być uzasadniony ważnym interesem publicznym lub twoim (np. jest to dla ciebie ostatnia szansa ze względu na trudną sytuację finansową).

Wskaż zatem we wniosku, jakie mogą wystąpić skutki pozytywnego i negatywnego rozpatrzenia twojej sprawy (np. znaczne szkody lub korzyści dla państwa oraz ciebie). Ze względu na dość pojemny charakter obu przypadków, urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Dlatego zadbaj o dokładne udokumentowanie twojego wniosku. Urząd może też sprawdzić np. twoją sytuację majątkową, czyli jak zapłata podatku wpłynie na twoją sytuację życiową oraz twojej rodziny.

Kto może złożyć wniosek

Z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej możesz wystąpić, jeśli jesteś:

 • podatnikiem
 • spadkobiercą podatnika lub płatnika
 • osobą trzecią

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, urząd może umorzyć ci płatności podatkowe, gdy:

 • jest to forma pomocy publicznej, czyli:
  • naprawa szkód po klęskach żywiołowych lub innych poważnych zdarzeniach
  • zapobieganie lub likwidacja poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym
  • wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim
  • promocja i wsparcie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty
  • rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
  • szkolenia
  • zatrudnienie
  • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
  • restrukturyzacja
  • ochrona środowiska
  • prace badawczo-rozwojowe
  • pomoc regionalna oraz inna pomoc publiczna (dopuszczalna w ramach przepisów unijnych)
 • jest to tzw. pomoc de minimis (wsparcie przyznane jednemu przedsiębiorstwu w kwocie nie większej niż 200 000 euro w ciągu 3 lat podatkowych, a dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów w kwocie nie większej niż 100 000 euro w ciągu 3 lat podatkowych)
 • nie jest to pomoc publiczna

Co podlega umorzeniu

Urząd może umorzyć ci zaległy podatek, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną w całości lub w części.

Urząd może umorzyć ci nie tylko zaległy podatek, ale też odsetki za zwłokę. Jeśli otrzymasz umorzenie całej spłaty, odsetki zostaną też umorzone. A gdy wystąpisz o częściowe umorzenie zaległości, to odsetki za zwłokę urząd umorzy ci w odpowiedniej proporcji.

Możesz też starać się o umorzenie w całości lub części:

 • samych odsetek za zwłokę – zapłacisz wtedy tylko zaległość podatkową
 • opłaty prolongacyjnej – opłata ustalana jest przy udzieleniu ci odroczenia terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej

Umorzenie z urzędu

Jest możliwe, że twoje zaległe płatności urząd może umorzyć sam, a nie na twój wniosek. Dzieje się tak, gdy:

 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wydatki egzekucyjne w twojej sprawie będą większe niż uzyskana przez urząd kwota
 • kwota zaległości nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia z egzekucji twojej należności
 • uzyskana kwota zaległości nie odpowiada kwocie w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości*
 • w przypadku twojej śmierci nie zostawisz żadnego majątku lub zostawisz*:
  • ruchomość, która nie podlega egzekucji
  • przedmioty codziennego użytku domowego (np. telewizor, pralka, lodówka), które łącznie są warte mniej niż 5 000 zł – przy czym nie ma innych spadkobierców niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, a zapłata zaległości nie ciąży na osobach trzecich

* Pamiętaj, że w tym przypadku, urząd pozostawia decyzję o umorzeniu w aktach sprawy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej złóż najwcześniej dzień po terminie płatności podatku. Nie rób tego wcześniej, gdyż umorzenie dotyczy tylko zaległości podatkowych. Nie zwlekaj też długo ze złożeniem wniosku, bo jeśli urząd nie umorzy ci płatności, to zapłacisz należną zaległość wraz z odsetkami.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu)
 • nie posiadasz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności)
 • nie posiadasz siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

 • oddział w Polsce
 • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
 • firmę z kapitałem zagranicznym

wniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek lub opłaty prolongacyjnej

Jeśli tego zażądasz, urząd przyśle ci potwierdzenie złożenia przez ciebie wniosku. Jeśli wniosek dostarczysz drogą elektroniczną, to urząd doręczy ci poświadczenie odbioru na wskazany przez ciebie adres skrzynki ePUAP.

Jeśli złożysz wniosek do niewłaściwego urzędu, to przekaże on go w odpowiednie miejsce. Dostaniesz informację o przekazaniu wniosku do właściwego urzędu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

We wniosku należy podać:

- imię i nazwisko osoby wnioskującej,

- adres miejsca zamieszkania lub pobytu, a także NIP lub PESEL. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą czy organizacji niemającej osobowości prawnej - pełna nazwa firmy, adres siedziby albo miejsce prowadzenia działalności oraz numery NIP i REGON,

- w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą należy wskazać o jaką ulgę się wnioskuje: czy ulgę nie stanowiącą pomocy publicznej, ulgę stanowiącą pomoc de minimis, czy o ulgę stanowiącą pomoc publiczną,

-  informację, o zakresie umorzenia (całkowite lub częściowe),

-  okoliczności uzasadniające istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, oraz okoliczności, które uzasadniają umorzenie płatności (należy podać jak najwięcej dowodów, gdyż to sprawić, że urząd przychyli się do wniosku wnioskodawcy),

- podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • We wniosku precyzyjnie podaj, że chcesz uzyskać umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Unikaj takich zwrotów, jak np. zwolnienie z podatku lub niepobieranie opłaty. Dzięki temu urząd nie będzie musiał ustalać celu twojego wniosku, a załatwienie twojej sprawy nie wydłuży się.
 • We wniosku określ zakres żądania – jakie należności i w jakiej części chcesz umorzyć. Podaj też kwotę spłaty oraz numer i datę decyzji, jeśli płacisz zaległość na podstawie decyzji.
 • Pamiętaj, żeby koniecznie opisać swoją sytuację oraz podać ważne przyczyny, które uzasadniają twoją prośbę o umorzenie płatności.
 • Wskaż także, o jaką ulgę wnioskujesz: pomoc publiczną, pomoc de minimis, czy ulgę, która nie jest pomocą publiczną.
 • Pamiętaj, że jeśli we wniosku nie podasz adresu, urząd nie zajmie się twoją sprawą.
 • Twój wniosek powinien być podpisany. Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.
 • Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podaj w nim swój adres elektroniczny. Jeśli tego nie zrobisz, urząd będzie kontaktował się z tobą elektronicznie na adres, z którego wysłałeś wniosek.

Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, które potwierdzą twoją sytuację majątkową i losową. To może być m.in.: 

 • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej
 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe
 • zaświadczenia oraz formularze informacji przy staraniach o pomoc de minimis
 • informacje o twojej bieżącej sytuacji finansowej (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat)

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej złóż najwcześniej dzień po terminie płatności podatku. Nie rób tego wcześniej, gdyż umorzenie dotyczy tylko zaległości podatkowych. Nie zwlekaj też długo ze złożeniem wniosku, bo jeśli urząd nie umorzy ci płatności, to zapłacisz należną zaległość wraz z odsetkami.

 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli twój wniosek jest niepełny lub zawiera błędy formalne, urząd wezwie ciebie do uzupełnienia informacji. Masz na to 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy. Otrzymasz postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia twojego wniosku. Na postanowienie możesz złożyć zażalenie, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.

Pamiętaj, że jeśli nie podasz we wniosku adresu, to urząd też nie rozpatrzy twojej sprawy. W tym przypadku urząd nie wezwie cię do uzupełnienia informacji, nie wydaje też postanowienia. Z kolei tobie nie przysługuje zażalenie.

 1. Dostaniesz decyzję o umorzeniu zaległej spłaty lub odmowę

Jeśli twój wniosek spełnia wymogi, urząd uzna twoją prośbę dotyczącą umorzenia spłaty. Urząd wydaje decyzję na podstawie twojego wniosku lub z urzędu.

Urząd może też odmówić ci umorzenia zaległego podatku, odsetek lub opłaty prolongacyjnej. Pamiętaj, że rozstrzygnięcia w sprawach związanych z ulgami w spłacie należności podatkowych są uznaniowe. To oznacza, że nawet jeśli są powody przemawiające za przyznaniem ci ulgi, urząd nie musi ci jej udzielić.

Urząd może też wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy np:

 • złożysz wniosek, choć nie masz do tego uprawnień (nie jesteś stroną sprawy)
 • twój wniosek dotyczy spraw, których urząd nie może rozpatrzyć (brak podstawy prawnej)

Urząd może wydać decyzję o umorzeniu postępowania, gdy np.:

 • nie ma jeszcze albo już nie ma zobowiązania podatkowego określonego w twoim wniosku
 • zobowiązanie podatkowe się przedawniło

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- podstawę prawną,

- uzasadnienie,

- pouczenie o możliwości odwołania się od decyzji.

Nie dostaniesz decyzji, gdy:

 • uzyskana kwota zaległości nie odpowiada kwocie w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości
 • w przypadku twojej śmierci (nie masz też spadkobierców lub innych osób, które miałyby uregulować spłatę)

W tych przypadkach, urząd pozostawia decyzję o umorzeniu w aktach sprawy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd załatwi twoją sprawę w ciągu miesiąca, a jeśli będzie trudniejsza – w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może się wydłużyć, gdy trzeba będzie wykonać dodatkowe czynności dla wyjaśnienia sprawy. Ponadto na czas trwania postępowania wpływają okresy zawieszenia postępowania lub opóźnienia (z twojej przyczyny lub niezależne od urzędu).

Jak możesz się odwołać

Złóż odwołanie, jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do dyrektora izby administracji skarbowej. Pismo złóż za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję.

Jeśli decyzja dyrektora izby administracji skarbowej będzie dla ciebie niekorzystna, możesz zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego. Masz na to 30 dni od daty otrzymania decyzji.

Czy ta strona była przydatna?